Vrtec Jadvige Golež Maribor – enota »Ob gozdu«
vodoravna delilna črta
Mestna občina Maribor je v letu 2012 uspešno pridobila sofinancerska sredstva za energetsko sanacijo Vrtca Jadvige Golež Maribor, enote »Ob gozdu« na Ertlovi ulici. Operacijo energetske sanacije delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. Razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.
 
Z nepovratnimi sredstvi iz Kohezijskega sklada bo sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške investicije v višini do 85 % vseh potrjenih javnih upravičenih izdatkov. Celotna vrednost investicije je znašala 258.000 EUR, od tega pričakujemo namenska sredstva sofinanciranja Kohezijskega sklada v višini 176.000 EUR.
 
Vrtec je pritlična stavba razdeljena na dva sklopa – objekt vrtca in objekt jasli, ki sta medsebojno povezana z nadkritim in na severni strani z zastekljeno steno zaprtim skupnim vhodom. Oba sklopa stavbe sta montažna objekta zgrajena pred več kot 40 leti ter tako zaradi minimalne in neustrezne toplotne izolacije konstrukcijskih elementov ne ustrezata sedanjim standardom energetske učinkovitosti stavb. Streha objekta je bila sicer pred časom na novo prekrita s trapezno pločevino, vendar je na stropu le pet centimetrska izolacija iz mineralne volne. Zaradi minimalne toplotne izolacije vrtec ni več ustrezal sedanjim standardom energetske učinkovitosti stavb, zato je bila sanacija več kot nujna. V sklopu investicije je bilo energetsko saniranih v skupni velikost 677,06 m2 neto uporabnih površin
 
Glede na energetsko problematiko stavbe vrtca smo pri izvedbi ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe, zasledovali naslednje temeljne cilje:
·         Prispevek k učinkovitejši rabi energije glede na obstoječe stanje stavbe;
·         Izboljšanje kakovosti ovoja stavbe, ki zajema energetsko sanacijo stropa in fasade ter vgradnjo novega energetsko učinkovitega fasadnega stavbnega pohištva;
·         Izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov, ki predvideva vgradnjo toplotne črpalke za energetsko učinkovito ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode ter  izvedbo sistema prezračevanja in klimatizacije za kar je predvidena vgradnja kompaktne prezračevalne klima naprave;
·         Zmanjšanje rabe energije in izpustov emisij CO2 toplogrednih plinov v okolje;
·         Povečanje učinkovitosti izrabe obnovljivih virov;
·         Zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje drugih interesnih dejavnosti v okviru vzgojno izobraževalnega procesa, ki se izvaja za otroke te enote vrtca;
·         Pridobitev ustreznih površin za potrebe vrtca in ostalih programov za otroke in zaposlene v vrtcu;
·         Najti najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa in drugih programov za potrebe vrtca in pri tem upoštevati tudi načela racionalnosti.
 
Investicija se je pričela z gradbenimi deli v mesecu novembru 2012. Vse aktivnosti na operaciji bi bile zaključene že januarja 2013, če bi to dopuščale vremenske razmere. Kljub temu je bila energetska sanacija uspešno zaključena v mesecu februarju 2013.  
 
Število zaposlenih se zaradi načrtovane investicije ne bo spremenilo, saj investicija ni posledica povečanega števila vpisanih otrok v enoto vrtca, temveč izhaja iz potrebe po izboljšanju energetske učinkovitosti in obnove stavbe enote vrtca.
 
Nov vrtec je energetsko saniran po sedanjih normativih za izvajanje energetsko varčnih gradenj in sledi nadaljnji viziji Mestne občine Maribor, ki kot ustanoviteljica javnih vrtcev na svojem področju, v naslednji finančni perspektivi 2014-2020, predvideva energetsko sanacijo vsaj še za sedem vrtcev. Mestna občina Maribor, kot ustanoviteljica javnih vrtcev, tako na svojem območju zagotavlja ustrezno mrežo vrtcev ter prostorske pogoje za izvajanje predšolske vzgoje v skladu s predpisi.

Več fotografij je objavljenih v prilogi.


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Foto 1 - Vrtec Jadige Golež - enota Ob gozdu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Foto 2 - Vrtec Jadige Golež - enota Ob gozdu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Foto 3 - Vrtec Jadige Golež - enota Ob gozdu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Foto 4 - Vrtec Jadige Golež - enota Ob gozdu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Foto 5 - Vrtec Jadige Golež - enota Ob gozdu
vodoravna delilna črta