Vrtec Tezno Maribor - enota Lupinica
vodoravna delilna črtaMestna občina Maribor je v letu 2011 uspešno pridobila sofinancerska sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« za izgradnjo nadomestnega objekta Vrtca Tezno Maribor - enote Lupinica na lokaciji v Ulici Hinka Nučiča 11 v Mariboru.
 
Z nepovratnimi sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je bil sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške investicije v višini do 85 % vseh potrjenih javnih upravičenih izdatkov. Celotna vrednost investicije je znašala 1,9 mio EUR, od tega je višina namenskih sredstev sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj znašala 1,2 mio EUR.
 
Investicija se je začela z rušitvenimi deli v maju 2012, vse aktivnosti na operaciji pa so bile uspešno zaključene že v decembru 2012, ko je bil novi vrtec tudi slavnostno odprt in predan v uporabo.
 
Z investicijo, ki vključuje tudi ureditev potrebnih zunanjih površin, je bil pridobljen nov, energetsko učinkovit vrtec z vsemi potrebnimi in ustrezno dimenzioniranimi prostori. S tem je omogočeno izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje za štiri oddelke prvega starostnega obdobja in tri oddelke drugega starostnega obdobja.
Skupna površina vrtca znaša 1.037,6 m2 in je razdeljena na tri trakte:
-       prvi trakt z igralnicami za otroke 1. starostnega obdobja;
-       drugi trakt z igralnicami za otroke 2. starostnega obdobja in
-       tretji trakt s spremljajočimi prostori (športna igralnica, razdelilna kuhinja, pralnica, …).
Izhajajoč iz demografskih potreb in načrtovanega vpisa otrok v novi vrtec, bo le-tega obiskovalo cca 128 otrok.
 
Novi vrtec je moderno zasnovan, saj sledi načelu »Vrtec naj bo svetlobi odprt in gibanju predan prostor«. Objekt je zasnovan tako, da so vsi prostori za otroke dobro naravno osvetljeni in pregledni, kar omogočajo velike steklene površine. Objekt je grajen po principu energetsko varčne gradnje. Ogrevanje vrtca je izvedeno s toplotno črpalko sistema zrak/voda in etažnim plinskim grelnikom.
 
Mestna občina Maribor kot ustanoviteljica javnih vrtcev tako na svojem območju zagotavlja ustrezno mrežo vrtcev ter prostorske pogoje za izvajanje predšolske vzgoje v skladu s predpisi.


vodoravna delilna črta