Zavrženo poročilo zoper direktorico Mestne uprave MOM Milico Simonič Steiner
vodoravna delilna črta


Okrožno državno tožilstvo v Mariboru je v četrtek, 21. februarja 2013, izdalo slep, s katerim je zavrglo poročilo zoper direktorico Mestne uprave Mestne občine Maribor Milico Simonič Steiner, v katerem ji je očitano kaznivo dejanje sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje po 2. odstavku 263. člena Kazenskega zakonika (KZ-1). Poročilo je bilo zavrženo, ker ni podan utemeljen sum, da je osumljena storila naznanjeno kaznivo dejanje. Poročilo se navezuje na očitke v zvezi z javnim razpisom za sofinanciranje obnove fasad stavb v starem mestnem jedru Maribora.
 
Med predkazenskim postopkom je bila v zvezi s tem zasežena vsa dokumentacija, iz katere je razvidno, da je Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori Urada za gospodarske dejavnosti MOM dne 25.3.2009 pripravil razpisno dokumentacijo za javni razpis za sofinanciranje obnove fasad stavb v starem mestnem jedru Maribora (cona A). Na razpis so do roka prispele štiri vloge, med njimi tudi vloga Pravne fakultete v Mariboru. Komisija je ob odpiranju navedenih vlog ugotovila, da se objekt Pravne fakultete ne nahaja v coni A, ki je predmet razpisa, zaradi česar je podala oceno, da vlagatelj ni upravičen do sofinanciranja. Na podlagi te ocene je nato župan MOM izdal sklep, da se vlagatelju Pravni fakulteti ne dodelijo sredstva za namen sofinanciranja obnove fasad, saj je njihova stavba na Mladinski ulici 9 v Mariboru in se ne nahaja na območju starega mestnega jedra.
 
Višji državni tožilec je zaključil, da glede na navedeno, ni bil podan utemeljen sum, da je osumljena storila opisano kaznivo dejanje, s čimer je zavrženje poročila utemeljeno.vodoravna delilna črta