Odgovor podžupana MOM Milana Mikla na pismo bralca "Skrajna neodgovornost do someščanov (3)"
vodoravna delilna črta


Oodgovor podžupana Mestne občine Maribor Milana Mikla na pismo bralca gospoda Rajka Kotnika z naslovom »Skrajna neodgovornost do someščanov (3)«, ki je bil objavljen v sredo, 23. januarja 2013, v časopisu Večer.


Skrajna neodgovornost do someščanov (4)
 
 
Spoštovani gospod Kotnik!
 
Že na začetku bi želel pojasniti, da v odzivu na pismo gospoda Premzla nisem želel polemizirati in naštevati številnih uspešno izvedenih projektov MOM. Navsezadnje rubrika »pisma bralcev« ni temu namenjena in tudi ne bi bilo dovolj prostora za objavo celotnega odgovora. Teh projektov je bilo zelo veliko, mnogi med njimi so bili v prejšnjih mandatih nerešljivi ali pa se zanje ni našlo dovolj dobre volje (zavetišče, lutkovno gledališče, dvigalo v občinski stavbi…).  
 
Na vaša vprašanja in komentarje v pismu bi želel podati odgovore. Kot podžupan Mestne občine Maribor sem v drugem mandatu pokrival področje družbenih dejavnosti (predšolska vzgoja, šolstvo in šport), projekte s področja dela Varnostnega sosveta in Sveta invalidov. Sem predsednik Varnostnega sosveta in Sveta invalidov.
 
Projekt Zimske univerzijade 2013 je bil razvojno naravnan športni dogodek, ki bi imel dolgoročne koristi in učinke za mesto Maribor, regijo in celotno državo. Žal je država, ki je bila partner pri projektu, odpovedala organizacijo zaradi zaostrenih finančnih razmer. MOM je do trenutka odpovedi s strani države imela pripravljeno dokumentacijo in predvidena finančna sredstva v proračunu, ob tem pa tudi pripravljala rezervne scenarije za izvedbo tega športnega dogodka. Na MOM smo preučili arbitražno tožbo s strani FISU in aktivno sodelujemo v arbitražnem postopku. Verjamemo, da bomo s pripravljenim in posredovanim gradivom dokazali, da MOM ne nosi krivde za odpoved organizacije. Na MOM smo prepričani, da bi tudi z rezervnim scenarijem, z razpršenimi lokacijami tekmovanj po Sloveniji, uspešno izpeljali Zimsko univerzijado 2013, kar bi bilo primerljivo z nadomestno lokacijo v Trentinu.
 
Infrastrukturni objekt UGM/MAKS je bil zastavljen kot ena najbolj pomembnih investicij v kulturi, ki bi presegal lokalni pomen. Objekt UGM/MAKS je v skladu z izdelano projektno dokumentacijo koncipiran kot enovit objekt, ki v svoji funkciji nudi prostore za izvajanje dveh ločenih dejavnosti. Iz navedenega razloga, je v skladu s potrjenim investicijskim programom za izgradnjo nove UGM predvidena sočasna gradnja obeh delov. Vloga za sofinanciranje je bila ustrezno dopolnjena in je v obravnavi na resornem ministrstvu. Odločbe oz. uradnega stališča Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport glede sofinanciranja projekta UGM iz sredstev kohezijske politike še nismo prejeli.
 
MOM je predvidela izvedbo investicije v ureditev Rotovškega trga in obnovo Mariborske knjižnice v letih 2012 in 2013, s sofinancerskimi sredstvi s strani države v višini 10 mio EUR. Zaradi težav in dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju služnostnih pravic za izvedbo gradnje ter zapletov v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, se aktivnosti niso izvedle v zastavljenem terminskem planu. Na MOM si prizadevamo urediti medsebojna razmerja s pritožnikom na izdano gradbeno dovoljenje za I. fazo izvedbe. V kolikor bi pritožnik umaknil pritožbo na izdano gradbeno dovoljenje, bi se postopek na UE Maribor lahko nadaljeval do dokončnosti izdanega gradbenega dovoljenja. Prav tako bi bilo omogočeno nadaljevanje postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja za II. fazo izvedbe investicije. 
 
Upam, da sem vam v nekoliko daljšem odgovoru podal določena pojasnila glede projektov, ki ste jih izpostavili v pismu. Ob tem bi želel dodati, da je gospodarska kriza naredila velik rez tudi v javnih financah, kar se bo poznalo tudi v letošnjem proračunu MOM. Nekatere investicije, ki smo jih načrtovali, bomo zato primorani preložiti v naslednja leta.
 
Poudariti je potrebno, da smo že v letu 2012 pripravili nabor prioritetnih projektov in projektnih idej, ki smo jih posredovali pristojnim institucijam. V omenjenem naboru so tudi predlogi investicij, ki smo jih predlagali za neposredno potrditev operacije v naslednjem finančnem obdobju 2014-2020. V predlogu za neposredno potrditev operacije smo uvrstili tudi izgradnjo UGM in ureditev Rotovškega trga z obnovo Mariborske knjižnice. Seveda bo uspešnost neposredne potrditve projektov odvisna od prioritet ustreznega Operativnega programa, sprejetega na nacionalnem nivoju.
 
S spoštovanjem,
 
 
Milan Mikl
podžupan Mestne občine Maribor


vodoravna delilna črta