Projekt 'Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v MOM' - Obravnava prekrškov
vodoravna delilna črta


Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor v času od pričetka delovanja avtomatske detekcije hitrosti vozil (16.10.2012) evidentira vse domnevne prekoračitve hitrosti na merilnih napravah ter jih obravnava na način in v rokih kot jih predvideva Zakon o prekrških. V prvih dveh mesecih meritev je bilo skupaj evidentiranih 68.757 prekoračitev hitrosti. Skoraj polovica (45 %) vseh detektiranih prekoračitev je na Meljski cesti, ostale lokacije merilnikov hitrosti (ostala križišča) ne izstopajo iz povprečja. Prekoračitve nad 10 km/h (globa+kazenske točke) predstavljajo približno 12 % vseh prekoračitev in so v upadanju, ostalo so prekoračitve do 10 km/h (zgolj globa), ki statistično predstavljajo 88 % vseh zaznanih prekoračitev. Hujših prekrškov po Zakonu o pravilih cestnega prometa (prekoračitve nad 30 km/h) je zaznanih 221 in prav tako upadajo. Do sedaj še ni bilo izdanih plačilnih nalogov za prekoračitve hitrosti. Vsi postopki tečejo v skladu z Zakonom o prekrških (ZP-1). ZP-1 določa relativni (2-letni) in absolutni (4-letni) zastaralni rok.
 
Pristojne državne institucije izvajajo nadzor zakonitosti glede sklenjene pogodbe javno-zasebnega partnerstva med Mestno občino Maribor in podjetjem Iska Sistemi v zvezi s projektom »Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v Mestni občini Maribor«.
Trenutno poteka nadzor zakonitosti ali pa je bil napovedan s strani sledečih državnih institucij:
-    Komisije za preprečevanje korupcije RS (napovedana tudi ničnostna tožba pogodbe o JZP, ki jo bo vložilo Državno pravobranilstvo RS),
-    Računskega sodišča RS,
-    Ministrstva za finance RS,
-    Informacijskega pooblaščenca RS (inšpekcijski postopek v zvezi s širino kota zajemanja posnetkov, s katerimi se dokumentirajo prekrški in glede varovanja osebnih podatkov).
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor je v začetku decembra 2012 zaprosil Ministrstvo za pravosodje in javno upravo za mnenje glede pravnih posledic izdanih plačilnih nalogov v primeru ugotovljenih nepravilnosti s strani državnih institucij in/ali ugotovitve ničnosti pogodbe o JZP v sodnem postopku. Na odgovor MPJU še čakajo.
 
Pristojni organ za obravnavo prekrškov – Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor je sprejel odločitev, da do zaključka nadzora in podaje končnega mnenja pristojnih državnih inštitucij, ne bo izvajal procesnih dejanj (izdajal plačilnih nalogov), s katerimi bi po nepotrebnem obremenjeval prekrškovni organ.


vodoravna delilna črta