Otvoritev Titove ceste in fontane EPK 2012
vodoravna delilna črta

        

 

 

Izgradnja krožišča in ureditev Titove ceste
 
Po uvedbi začasnega montažnega krožišča v štirikrakem križišču Titova cesta - Ulica heroja Bračiča, se je umestitev krožišča na tem mestu pokazala kot primerna in nujna rešitev, zlasti iz vidika vodenja prometnih tokov ter zagotavljanja večje prometne pretočnosti ter s tem zagotavljanja večje prometne varnosti. Na območju med križiščem Titove ceste in Ulice heroja Bračiča ter križiščem s Partizansko cesto je izveden dodatni pas za BUS, ki se preko krožišča nadaljuje po Ulici heroja Bračiča in naprej proti Ulici slovenske osamosvojitve ter Glavnemu trgu. V sklopu tega je pred TC CITY izvedeno tudi BUS postajališče z ločenimi peroni za primestni in mestni promet, kar omogoča večjo pretočnost, uporabnikom pa večjo prometno varnost ter s tem zadovoljstvo ob uporabi javnega transporta. Prvič smo v Mariboru postavili tudi LCD prikazovalnik prihoda avtobusa mestnega potniškega prometa v realnem času, ki potnikom omogoča natančnem pregled nad prihodom avtobusov na posameznih linijah.
 
 
Dela so zajemala:
-     celotno obnovo voziščne konstrukcije (vozišče in pločniki) ob Titovi cesti;
-     ureditev krožišča v križišču Titove ceste in Ulice heroja Bračiča s posebnim pasom za BUS;
ureditev ločenih BUS pasov od Partizanske ceste do Glavnega trga;
-     tlakovanje in ureditev postajališč za mestni in primestni promet;
-     sanacijo hidroizolacije podhoda pod Titovo cesto;
-     zamenjavo vodovodnega omrežja;
-     ureditev kanalizacije;
-     prestavitve komunalnih vodov (TK vodi, elektro vodi, kabelska);
-     obnova in zamenjava stebrov javne razsvetljave;
-     krajinska arhitektura, urbana oprema.
 
Dela na Titovi cesti so se pričela izvajati v juniju 2012, izvajalec del je bil po javnem razpisu podjetje Nigrad d.d., ki je nastopal z dvema podizvajalcema Gokop d.o.o. in PGGH d.o.o.. Vrednost del je po pogodbi je znašala 780.411,53 EUR, projekt je bil sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)v višini 545.083,00 EUR.
Ključni cilj predmetne investicije je bil:
-     izboljšanje pretočnosti celotnega obravnavanega območja;
-     zmanjšanje povprečne hitrosti z vzpostavitvijo območja omejene hitrosti na celotnem obravnavanem odseku;
-     zagotovitev večje prometne varnosti, tako za motorni promet, kot tudi za pešce in kolesarje;
-     zmanjšanje števila prometnih nesreč;
-     zmanjšanje obremenitev okolja s hrupom ter izpušnimi plini;
-     zaradi boljše prometne ureditve povečanje zadovoljstva prebivalcev, obiskovalcev, turistov;
-     zvišanje bivalnega standarda prebivalcev.
 
 
Fontana »EPK 2012«
 
Ob zaključku leta in projekta Evropska prestolnica kulture je v sredinskem otoku krožišča Titove ceste in Ulice heroja Bračiča v uporabo predana fontana, ki je posvečena predsedovanju EPK. 28 vodnih šob na fontani ponazarja število članic Evropske unije in že vključujejo tudi Republiko Hrvaško, kot bodočo 28. članico EU.
 
Mestna občina Maribor je k zbiranju pobud za izdelavo fontane EPK 2012 povabila oddelek za arhitekturo Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru. Študenti so v okviru predmeta Transformacija in regeneracija mesta, pod vodstvom doc. dr. Uroša Lobnika,  izdelali več kot 15 predlogov v letu 2011. Strokovna komisija je izbrala idejno zasnovo študentke drugega letnika druge stopnje študijskega programa arhitektura Ines Štefanec. Njena ideja prinaša zasnovo fontane v obliki abstraktnega tlorisa Mestne občine Maribor.
 
Iz korita fontane rastejo štirje monoliti Pohorje, Kozjak, Slovenske Gorice in Boč, ki s svojo formo nakazujejo lego Maribora. Vodni bazen simbolizira umestitev in formo mesta Maribor v zeleno naravno posodo. To formo mesta v trodimenzionalno obliko prenašajo vodne zavese in svetlobni efekti. Podstavek fontane s kovinskim trakom je namenjen vpisu imen vseh dosedanjih mest, ki so si do sedaj lastile naziv Evropska prestolnica kulture. Napis Maribor je postavljen tako, da je orientiran na osi obeh ulic. Uporaba betona z drobljenim pohorskim tonalitom simbolizira lokalni material.
 
Po izvedenem odprtem postopku za izbiro izvajalca gradbenih del je bilo izbrano podjetje Nigrad d.d., ki nastopa v skupni ponudbi s podjetjem Tlakovci Podlesnik, ter podizvajalcem Remax d.o.o.. Vrednost del po pogodbi znaša 219.809 EUR.
 
 
Skupna vrednost gradbenih del na celotnem projektu je znašala 1.000.220,50 EUR, projekt je bil sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v višini 545.083,00 EUR.
 
Več slik si lahko ogledate v fotogaleriji.


vodoravna delilna črta