Otvoritev vrtca Tezno Maribor - enota Lupinica
vodoravna delilna črta

    

 
Po uspešno zaključeni investiciji - porušitvi obstoječega in izgradnji novega vrtca Tezno, enota Lupinica,  je danes potekala otvoritev novega vrtca. Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Sofinancerska sredstva so bila v celoti namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj. Skupna vrednost izgradnje vrtca znaša 1.936.143,07 EUR, pri čemer je v vrednosti 1.224.781,00 EUR projekt sofinanciralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS.
 
Izvajalec del (Gradbeništvo Milan Pintarič s.p.) je z rušitvenimi deli začel 8. maja 2012, dela so bila zaključena v pogodbenem roku, to je 30. november 2012. V času gradnje nove stavbe vrtca je bilo bivanje vpisanih otrok organizirano znotraj kapacitet Vrtca Tezno Maribor ter bližnjih  mariborskih osnovnih šol, ki delujeta na območju Mestne četrti Tezno.
 
Skupna površina prostorov vrtca znaša 1037,60 m². Objekt novega energetsko varčnega vrtca je  razdeljen na  tri trakte in sicer:
· prvi trakt z igralnicami štirih oddelkov za otroke prvega starostnega obdobja, s sanitarijami in posameznimi garderobami ter igralno teraso ob igralnicah, v skupni neto površini prostorov 265,3 m²;
· drugi trakt z igralnicami treh oddelkov za otroke drugega starostnega obdobja, s posameznimi sanitarijami, posameznimi garderobami in igralno teraso ob igralnicah ter enim prostorom za dodatne dejavnosti, ki se po potrebi lahko oblikuje v dodatno igralnico, v skupni neto površini prostorov 239,21 m²;
· tretji trakt s spremljajočimi prostori: z osrednjim prostorom za otroke (športna igralnica), s skupnim prostorom za strokovne delavce, s prostorom za individualno delo (za gibalne dejavnosti in individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje in pomoč), s prostori za rekvizite in vrtna igrala ter z dodatnimi gospodarskimi, sanitarnimi in pomožnimi prostori (razdelilna kuhinja, pralnica...), v skupni neto površini prostorov in komunikacijskih poti 533,09 m² ter
· hkrati z izgradnjo nove stavbe je bila izvedena tudi ureditev zunanje okolice z otroškim igriščem in parkirnimi mesti.
 
Izhajajoč iz demografskih potreb in načrtovanega vpisa otrok v novo enoto Lupinica Vrtca Tezno Maribor, bo le-tega obiskovalo 128 otrok (brez vzpostavitve dodatne igralnice).
 
Pri načrtovanju vrtca se je upoštevalo, da se bo v enoti Lupinica izvajal program s poudarkom na elementih Reggio pedagogike. Namen vrtca je vzgoja in učenje predšolskih otrok, razvijanje vseh otrokovih zmožnosti in pomoč staršem pri tej vlogi.
 
Izgradnja vrtca je moderno zasnovana, saj sledi načelu »Vrtec naj bo svetlobi odprt in gibanju predan prostor«. Objekt je zasnovan tako, da so vsi prostori za otroke dobro naravno osvetljeni. S steklenimi površinami se doseže dobra naravna osvetljenost prostorov in večja preglednost igralnic. Arhitektka novega vrtca je Barbara Ačanski (podjetje Aconsulting d.o.o).
 
Nov vrtec je grajen po principu varčne gradnje. Objekt je zidan klasično, zunanje fasadne stene so opečne debeline 30 cm s 30 cm termoizolacije. Ogrevanje energetsko varčnega vrtca je izvedeno s toplotno črpalko sistema zrak/voda in etažnim plinskim grelnikom. Vrtec torej v celoti predstavlja objekt grajen po principu varčne gradnje, z ustrezno dimenzioniranimi prostori za zagotovitev normativnih in minimalnih tehničnih pogojev za kvalitetno izvajanje storitev vzgoje in izobraževanja.
 
Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica javnih vrtcev na svojem območju dolžna zagotavljati ustrezno mrežo vrtcev ter prostorske pogoje za izvajanje predšolske vzgoje v skladu s predpisi. Na tej osnovi in glede na ugotovitev obstoječega stanja Vrtca Jadvige Golež Maribor - enota Ob gozdu je Mestna občina Maribor z investicijo, ki predvideva energetsko obnovo vrtca, v skladu z energetskimi in ostalimi predpisi kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.  Izbrani izvajalec je v novembru 2012 pričel z gradbeno obrtniškimi deli. Energetska sanacija in obnova dela stavbe poteka, predvidevamo, da bo objekt predan v uporabo konec marca 2013.
 
Več fotografij si lahko ogledate v fotogaleriji.
 


vodoravna delilna črta