Končno poročilo za operacijo Cesta Kamnica- Sp. Kungota sofinancirano s sredstvi evropske kohezijske politike, prednostna usmeritev«Regionalni razvojni programi«
vodoravna delilna črta

Izvajanje obnove lokalne ceste Kamnica – Sp. Kungota je steklo po uspešnem kandidiranju na 1. razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v septembru 2007. Obnova 5,4 km dolgega odseka lokalne ceste je bila predvidena v treh fazah v letih 2007,2008 in 2009.

 

Za obnovo ceste je bilo predvidenih 2.953.750 € sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 1.216.250 € iz proračunov Mestne občine Maribor in občine Kungota.

 

Prva faza, v kateri je bilo obnovljene 620 m ceste v Rošpoh in 300 m ceste v Morskem jarku, je bila končana v letu 2008. Ob tem je bil saniran spodnji ustroj ceste s položitvijo meteorne in drenažne kanalizacije in deloma tudi fekalne kanalizacije. Izgrajen je bil enostranski pločnik, kolesarska steza in javna razsvetljava ter druga potrebna oprema ceste.

 

V drugi fazi je bilo obnovljene 2700 m ceste z izgradnjo 1400 m pločnika. Pri tem je bil saniran in v večjem delu tudi razširjen spodnji ustroj vozišča, vgrajena drenažna in meteorna kanalizacija in deloma tudi fekalna. Ob pločnikih je bila vgrajena cestna razsvetljava. Na več mestih je zaradi težavnega terena in omejenih možnosti posegov na sosednja zemljišča bilo potrebno zgraditi oporne zidove. Na odseku ceste v Morskem jarku je bil zgrajen nov most preko potoka.

 

V tretji fazi je bilo obnovljene 1300m ceste od Rošpoha do Morskega jarka in 484 m ceste na področju občine Kungota (v Morskem jarku) Na začetku odseka ceste od Rošpoha do Morskega jarka je bil v spodnji ustroj vgrajen oporni zid proti drsenju plazu. Za odvajanje zalednih vod je bilo izgrajene 170 m globoke drenaže do bližnjega potoka. Poleg tega je na tem odseku bilo zgrajenih tudi preko 100 m opornih zidov proti drsenju brežin in zaradi razširitve profila ceste. Na koncu tega odseka je bil zgrajen nov most preko potoka. Zaradi zaščite bankin pred erozijo meteornih vod so vzdolž celotnega odseka izvedene mulde  in kanalete ob robu vozišča, v spodnji ustroj pa je vgrajena drenažna kanalizacija. V sklopu spodnjega ustroja so bili na novo vgrajeni tudi propusti za potoke z območja, ki ga cesta prečka. Dela so bila končana do konca leta 2009.

 

Za vsa opravljena dela na trasi ceste Kamnica-Sp.Kungota je bilo plačano 5.947.630 €

 

Pri tem je bil prispevek iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj  2.953.750 €.

 

Do razlike v vrednosti investicije v višini 42% je prišlo zaradi nujno potrebnih dodatnih del na sanaciji plazovitega terena v trasi ceste in visokih cen gradbenih storitev v letih 2007 in 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta