Vabilo na 3. sejo Mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta


Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

 

 

S K L I C U J E M

 

3. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR, KI BO V

 

PONEDELJEK,  20. decembra 2010, po končani 2. izredni seji, V  PROSTORIH MESTNE OBČINE MARIBOR, DVORANA GENERALA RUDOLFA MAISTRA

 

 

 

 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:  

 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

2.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

3.      Potrditev zapisnikov 2. seje mestnega sveta in zapisa 2. dopisne seje mestnega sveta

 

4.      Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov

 

5.      Predlog za poklicno opravljanje funkcije podžupana Mestne občine Maribor GMS - 041

 

6.      Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega – nadomestnega člana sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu GMS – 038

 

7.      Sklep o soglasju k Statutu Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor GMS – 031

 

8.      Uvrstitev delovnega mesta računovodje v sistemizacijah mariborskih javnih vrtcev in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor GMS – 032

 

9.      Sklep o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor v letih 2011 in 2012 GMS – 033

 

10.  Posamični program razpolaganja – prodaje stavbnih zemljišč GMS – 034

 

11.  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za del stanovanjske cone S-35 na Pobrežju ob Makedonski ulici v Mariboru – prva obravnava (priloga 1, priloga 2, priloga 3, priloga 4) GMS – 035

 

Vabilu prilagamo:

 

§         Gradivi za 5. in 6. točko dnevnega reda (GMS – 041 in GMS – 038)

 

§         Gradiva predlagana za širitev dnevnega reda:

 

§         GMS – 037 Potrditev IP »Prebujeni srednjeveški dragulj« in odprtje proračunske postavke (PP) za leto 2011 in 2012 ter odprtje načrta razvojnih programov (NRP 2011 – 2013)  (v celoti je gradivo objavljeno na spletni strani) (Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3, Priloga 4, investicijski program)

 

§         GMS - 040  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Maribor – skrajšani postopek

 

§         GMS – 042 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor – skrajšan postopek ter spremembe in dopolnitve statuta Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor

 

§               Zapisnika sej mestnega sveta

 

ŽUPAN MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

 


vodoravna delilna črta