Sklep o ustanovitvi - 2009
vodoravna delilna črta

 
 
Po 45. členu Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 13/04, 26/05) izdajam
 
 
S K L E P
o imenovanju Sveta invalidov kot posvetovalnega telesa
župana Mestne občine Maribor
 
I.
V svet invalidov
 
i m e n u j e m :
 
za predsednico:
1.     Natašo REBERNIK, Nigrad Maribor d.d.
 
za namestnika predsednice:
2.     Roka PEČETA, Mestna občina Maribor
3.     Aleša ŠKOFA, Mestna občina Maribor
 
za člane kot predstavnike delovne skupine za pripravo Analize o položaju invalidov v MOM in predloga Akcijskega načrta:
4.     Lilijano ZORKO, Mestna občina Maribor
5.     Uroša KOSIJA, Mestna občina Maribor
6.     Slavka ZAKERŠNIKA, Društvo invalidov Maribor
7.     Alenko BERA, Društvo študentov invalidov Maribor
8.     Darjo GOJKOŠEK, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor
9.     Francija ŽIBERNO
 
za člane kot predstavnike invalidskih društev:
10.  Milana KOTNIKA, Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor
11.  Ivana HRASTNIKA, Društvo diabetikov Maribor
12.  Vasjo CIMERMANA, Društvo vojnih invalidov Maribor
13.  Martina BENKA, Medobčinsko društvo Sožitje
14.  Francija KAUČIČA, Zveza invalidskih društev ILCO
15.  Francija BEDRAČA, Invalidsko društvo ILCO
16.  Tarasa POLJANCA, Sonček, mariborsko društvo za cerebralno paralizo
17.  Bogdana ZORKA, Društvo revmatikov Slovenije
18.  Alfreda LASETZKEGA, Društvo paraplegikov Severne Štajerske
 
za člane kot predstavnike institucij:
19.  mag. Stojana SKALICKEGA, mestni arhitekt, Mestna občina Maribor
20.  mag. Aleksandra PIRŠA, Nigrad Maribor d.d.
21.  Metko VUJIČIČ, Center za socialno delo
22.  Suzano MURAVS, Zavod RS za zaposlovanje, OE Maribor
23.  mag. Janeza VIDMARJA, Inštitut RS za rehabilitacijo, OE Maribor
24.  Vojka BEVKA, Postaja prometne policije Maribor
25.  Ireno POLAJŽAR, Veolia Transport Štajerska d.d.
26.  predstavnike medijev: Asja MATJAŽ, samostojna novinarka
27.  predstavnike humanitarnih organizacij.
 
 
II.
 
Naloge Sveta invalidov so:
-          opozarjanje in dajanje pobud za urejanje splošne invalidske problematike v MOM,
-          opozarjanje in informiranje javnosti o aktivnostih in problematiki invalidov v MOM,
-          seznanjanje z aktivnostmi delovne skupine ter spremljanje uresničevanja Akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide v MOM,
-          opozarjanje in dajanje pobud za odpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir,
-          aktivna vloga pri preprečevanju nastajanja novih ovir ter nefunkcionalnih rešitev,
-          drugo.
 
 
III.
 
Administrativno tehnično podporo Svetu invalidov zagotavlja Služba za delovanje mestnega sveta.
 
 
IV.
 
Svet invalidov prične z delom takoj po podpisu tega sklepa. Njegov mandat traja do preklica.
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v :
 
Julija 2009 je Mestna občina Maribor pripravila srečanje z invalidskimi društvi na temo »Položaj invalidov v Mariboru«. Namen srečanja je bil prisluhniti predstavnikom društev o težavah, s katerimi se najpogosteje srečujejo njihovi člani, hkrati pa oblikovati smernice za prihodnje delovanje občine v smeri izboljšanja položaja invalidov v mestu.
 
Z namenom okrepitve sodelovanja društev z raznimi mestnimi institucijami in boljšo organizacijo za delovanje na tem področju je bilo predlagano, da se naj ustanovi in imenuje Svet invalidov kot stalno posvetovalno telo župana in delovne skupine, ki bo pripravila Analizo stanja in Akcijski načrt za izboljšanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Maribor. Župan Mestne občine imenuje Svet invalidov v sestavi in z nalogami kot je  navedeno v sklepu o imenovanju.
 
 
 


vodoravna delilna črta