Uporaba grba in zastave mesta Maribor
vodoravna delilna črta

Izvajanje Odloka o grbu in zastavi Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 30/95)
 
1. V katerih primerih je možno uporabiti grb in/ali zastavo Mestne občine Maribor
 
Grb se lahko uporabi:
 • ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah ter javnih shodih, na katerih se Mestna občina Maribor predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov,
 • na vozilih javnega avtobusnega prometa in na drugih javnih prevoznih sredstvih,
 • na službenih oblekah uradnih oseb organov Mestne uprave Mestne občine Maribor,
 • na mestni kažipotni signalizaciji v semaforiziranih križiščih,
 • na obvestilno informacijskih mestnih panojih,
 • v drugih podobnih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom.
 
Zastava se lahko uporabi:
 • ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah ter javnih shodih, na katerih se Mestna občina Maribor predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov,
 • v drugih podobnih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju s tem odlokom.
 
Posebna uporaba grba in/ali zastave je možna ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih:
 • organizatorju teh prireditev, če je Mestna občina Maribor prispeva sredstva za njihovo organizacijo ali če je Mestna občina Maribor njegov ustanovitelj ali soustanovitelj,
 • udeležencu teh prireditev, če Mestna občina Maribor prispeva sredstva za njegovo udeležbo ali če je Mestna občina Maribor njegov ustanovitelj ali soustanovitelj.
Grb se v teh primerih uporabi na predstavitvenih materialih organizatorja oziroma udeleženca.
 
Posebna uporaba grba in/ali zastave, je možna tudi v propagandno - informativne namene.
 
 
2. Kaj je potrebno za pridobitev dovoljenja:
 
Stranka, ki bi želela uporabiti grb in/ali zastavo, v svoji vlogi navede ali priloži dokumente:
 • za kakšno prireditev gre, kje in kdaj bo,
 • kako bi želela uporabiti grb in/ali zastavo,
 • in ali Mestna občina Maribor kakor koli sodeluje na prireditvi.
 
Za vlogo se plača upravna taksa v višini 4,54 EUR.
 
Vaša vloga bo rešena najkasneje v enem mesecu po prejemu popolne vloge (222. člen Zakona o splošnem upravnem postopku).
 
Vloga se poda pisno na naslov:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve, Ul. heroja Staneta 1, 2102 Maribor ali po e pošti na naslov mestna.obcina@maribor.si.
 
Kontaktna oseba je ga. Branka Krajnc, univ. dipl. prav., soba 221/II, tel. št. 02 22 01 579.


vodoravna delilna črta