Gradiva mestnega sveta (801 - 900)
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 801  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Prva gimnazija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 801  - Priloga - Predlog za razširitev dnevnega reda 38. seje mestnega sveta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 802  - Posamični program razpolaganja prodaje/menjave - stvarnega premoženja stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 803  - Investicijski program Obnova in preureditev zgradbe ter ureditev zunanjih površin podružnične šole Bresternica – Osnovna šola Kamnica
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 804  - Poročilo o izvajanju evropskih projektov v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 805  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 806  - Dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Maribor za leto 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 807  - Sklep o ukinitvi statusa javno dobro (parc.št. 607/2 in 601/15 k.o. Hrastje)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 808  - Dokument identifikacije investicijskega projekta za javno parkirišče pri pokopališču v Limbušu
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 808  - Investicijski projekt
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 809  - Pristojbina za spuščanje plovil v vodo in za stalne ali začasne priveze plovil oziroma plavajočih objektov - STORNIRANO GLEJ GRADIVO GMS 809/1
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 809  - Pristojbina za spuščanje plovil v vodo in za stalne ali začasne priveze plovil oziroma plavojočh objektov - novo gradivo z oznako GMS - 809 /I
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 810  - Novelacija investicijskega programa "KC Pekarna - naslovnica in povzetek IP
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 810  - Novelacija investicijskega programa "KC Pekarna"
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 811  - Dokument novelacija investicijskega programa – Minoritska cerkev - naslovnica in povzetek IP
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 811  - Investicijski program - Minoritska cerkev
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 812  - Dokument identifikacije investicijskega programa – Minoritska cerkev - naslovnica in povzetek DIIP
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 812  - Dokument identifikacije investicijskega programa - Minoritska cerkev
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 813  - Gradnja podzemne garaže v atriju (na dvorišču) Mestne občine Maribor z ustanovitvijo stavbne pravice na nepremičninah v lasti Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 814  - Soglasje k ustanovitvi služnosti poti in dovoza ter služnosti izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora priključka na vodovod, kanalizacijo in vročevod preko zemljišča lastnika v korist služnostnega upravičenca na solastniškem deležu 1/8 parc.št.: 957/3, 957/4, 957/5, 957/6, 957/7, 957/8, 957/9, 957/11, 95//12, vložna št. 1184 k.o. Tabor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 815  - Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Mestni občini Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 816  - Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Mariborski vodovod d.o.o. – prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 817  - Odlok o ustanovitvi interesne zveze občin "Zveza občin Zgornjega Podravja" – prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 818  - Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 818  - Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občlini Maribor - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 819  - Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Mestni občini Maribor – druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 819  - Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Mestni občini Maribor – prva obravava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 820  - Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin na območju Mestne občine Maribor ter za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 820  - Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin na območju Mestne občine Maribor ter za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor – druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 821  - IP za projekt ureditev Ulice kneza Koclja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 821  - Dopolnitv sklepa - IP za projekt ureditve Ulice kneza Koclja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 821  - IP za ulico kneza Koclja - naslovnica z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 822  - DIIP TRAMOB
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 823  - Dokument investicijskega programa TRAMOB - naslovnica s sklepom in obrazložitev
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 823  - IP TRAMOB
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek GMS - 823  - Dopolnitev sklepa
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 824  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Maksa Durjave Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 825  - Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Energetska agencija za Podravje - zavod za trajnostno rabo energije
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 826  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda II. gimnazija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 827  - Predlog za imenovanje dveh predstavnic ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 828  - Predlog za imenovanje novega - nadomestnega člana volilne komisije Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 829  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja Srednje šole in dijaškega doma kot organizacijske enote javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Tehniški šolski center Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 830  - Potrditev uradnega prečiščenega besedila Odloka o mestnih četrtih in krajevnih skupnosti
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 831  - DIIP
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 831  - Naslovnica z predlogom sklepa in obrazložitev
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 832  - Predlog za podelitev priznanja častni občan mesta Maribor in določitev datuma podelitve priznanja v letu 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 833  - Potrditev odprta postavke načrta razvojnih programov (NRP) za neinvesticijski projekt e-regija, e-podjetnik
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 834  - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za judovsko kulturno dediščino Sinagoga Maribor -prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 835  - Podpis pisma o nameri za sodelovanje pri projektu vzpostavitve dispečerskega centra zdravstva v Mariboru - naslovnica gradiva
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 835  - PISMO O NAMERI
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 836  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Lizike Jančar Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 837  - Odlok o spremembi Odloka o ureditvi plovbe po reki Dravi - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 838  - Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospdoarskih javnih službah v Mestni občni maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 839  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje novega varuha bolnikovih pravic
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 840  - Poročilo o aktivnostih v Dogošah (naslovnica+obrazložitev)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 840  - Pojasnilo v zvezi s predmetom inšpekcijskega nadzora in zapis odgodkov poizvedbe dejstev okrog zemljin naodlagališču Dogoše
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 841  - Zadnji opomin Vladi RS (gradivo spremenjeno oz. dopoljenjno, glej pod H GMS-841)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 841  - Poziv Vladi RS (h gms - 841)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 842  - Novelacija predinvesticijske zasnove za investicijo Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 842  - NOVELACIJA PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 843  - Novelacija investicijskega programa za investicijo Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 843  - NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 844  - Lokalni program mladih v Mestni občini Maribor za bodobje 2010-2012
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 845  - Obvezna razlaga 10. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 846  - Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 847  - Ocena občinskega programa varnosti
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 849  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Tabor 5 S – Magdalena (OPPN za del PPE Ta 5 S – Magdalena – stanovanjsko območje med Betnavsko, Jezdarsko, Žitno in Žolgarjevo ulico) – prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 850  - Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 851  - DIIP za gradnjo cestno - železniškega podvoza na Ljubljanski ulici - naslovnica z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 851  - DIIP za gradnjo cesnto železniškega podvoza na ljubljanski ulici
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 852  - Obvezna razlaga 3. in 5. člena Odloka o zazidalnem načrtu dela naselja Limbuš "Pod klancem"
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 853  - Poročilo o delu Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči z zaključnim računom za leto 2009 in poročilo o delu Nadzornega sveta JP GSZ za leto 2009
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 853  - Poročilo o delu Nadzornega sveta JP GSZ za leto 2009
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 853  - Poročilo o delu Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči z zaključnim računom za leto 2009 in poročilo o delu Nadzornega sveta JP GSZ za leto 2009 - NSLOVNICA GRADIVA
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 854  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorsko planske enote Ta 3 – C Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 854  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorsko planske enote Ta 3 – C Maribor – druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 855  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorsko planske enote Ta 9 – P Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 856  - Novelacija investicijskega programa obnove in izgradnje gasilskega doma Cesta proletarskih brigad 21, Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 856  - Novelacija investicijskega programa obnove in izgradnje gasilskega doma Cesta proletarskih brigad 21, Maribor - NASLOVNICA GRADIVA
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 857  - Obvezna razlaga 2. odstavka 6. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče ureditvenega območja Peker
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 858  - Sklep o določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov Umetnostna galerija Maribor in Mladinski kulturni center Maribor za leto 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 859  - I. dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stavbna zemljišča
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 860  - Posamični program nakupov stvarnega premoženja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 861  - Posamični program razpolaganja – menjava stvarnega premoženja – stavbna zemljišča
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 862  - Soglasje ustanoviteljice k izplačilu redne delovne uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev za leto 2006 direktorici Andragoškega zavoda Maribor – Ljudska univerza
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 863  - Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov mestnega sveta Mestne občine Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 864  - Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov zavolitve v svete MČ in KS
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 865  - Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2010v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 866  - Informacija o letnem poročilu javnega podjetja Energetika maribor d.o.o., za poslovno leto 2009 - naslovnica z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 866  - Letno poročilo javnega podjetja Energetika za leto 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 867  - Predlog za podelitev priznanja listina mesta Maribor in nagrad MOM ter določitev datuma podelitve priznanja listina mesta Maribor v letu 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 868  - Sklep o določitvi oglaševalnh mest zavolilno kampanjo za lokalne volitve 2010
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek GMS - 869  - Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega medobčinskega stanovanjskega sklada maribor - skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 870  - Sprememba naziva NRP OB 070-10-0117 Obnova Ulice kneza Koclja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 871  - Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 872  - Sklep o potrditvi predloga modela upravljanja KC Pekarna
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 873  - Potrditev odprtja proračunske postavke in načrta razvojnih programov (NRP) ZA NEINVESTICIJSKI PROJEKT - GoWater
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 874  - Potrditev odprtja proračunske postavke in načrta razvojnih programov (NRP) ZA NEINVESTICIJSKI PROJEKT - PMinter
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek GMS - 875  - Potrditev odprtja proračunske postavke in načrta razvojnih programov (NRP) ZA NEINVESTICIJSKI PROJEKT - RegioKultur
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek GMS - 876  - Potrditev odprtja proračunske postavke in načrta razvojnih programov (NRP) ZA NEINVESTICIJSKI PROJEKT - Maribor City Card
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 877  - Potrditev odprtja proračunske postavke in načrta razvojnih programov (NRP) ZA NEINVESTICIJSKI PROJEKT -LQ CELIAC
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 878  - Protest mestnega sveta Mestne občine Maribor ob brezplačnem prenosu lastniškega deleža Dravskih elektrarn Maribor v družbi Hess s pozivom Vladi Republike Slovenije za ukrepanje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 879  - Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 880  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje direktorice Varstveno delovnega centra Polž Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 881  - Predlog za podajo soglasja predlagani kandidatki za imenovanje direktorice javnega zavoda Mariborska knjižnica
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 882  - Dokument identifikacije investicijskega projekta za izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 882  - Naslovnica gradiva s sklepom
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 883  - Dokument identifikacije investicijskega projekta za dom Mestne četrti Koroška vrata
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 883  - Naslovnica gradiva s sklepom
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 884  - Dokument identifikacije investicijskega projekta vrtec Tezno Maribor, enota Lupinica
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 885  - Sklep o določitvi notranjih igralnih površin v javnih vrtcih Mestne občine Maribor v šolskem letu 2010/2011
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 886  - Soglasje k najemni pogodbi za najem prostorov Cetra uprizoritvenih umetnosti Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 886  - Poročilo komisije za izbor najprimernejše ponudbe za najem prostorov za delovanje evropskega Centra uprizoritvenih umetnosti Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 886  - Pismo o nameri
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 886  - Idejna zasnova za projekt CEUM Center uprizoritvenih umetnosti Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 886  - Študija izvedljivosti
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 886  - Poročilo o ocenjeni vrddnosti nepremičninskih pravic
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 886  - Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 886  - Najemna pogodba
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 887  - Sklep o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorici javnega zavoda Energetska agencija za Podravje – EnergaP za leto 2009 in Sklep o soglasju k plačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela direktorici javnega zavoda Energetska agencija za Podravje – EnergaP za leto 2010
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 888  - Sklep o določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor za leto 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 889  - Sklep o določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor za leto 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 890  - Ustanovitev stavbne pravice na zemljišču parc. št. 2915/1 in 2915/2 vse k.o. Ob železnici
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 891  - Predlog za razrešitev sedanjih in imenovanje novih - nadomestnih članov volilne komisije MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 892  - Predlog za imenovanje tretje predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 893  - Dokument identifikacije investicijskega projekta za medgeneracijski dom Limubš
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 894  - Investicijski program za izobraževalno - kulturni center Gaj nad Mariborom
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 895  - Popravek finančnega načrta področja gospodarstvo za EU projekt URBACT II – FIN-URB-ACT
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 896  - Prerazporejanje finančnega načrta za projekt Q-AGEING
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 897  - Sklep o dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor za leto 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 898  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja St 1 – SD – Center uprizoritvenih umetnosti Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 898  - priloga II
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 898  - priloga 1
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 899  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE Te 6-C v Mariboru – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 899  - PRILOGA 1
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 899  - PRILOGA 2
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 900  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu dela območja S-8 in Š-8/1 – Pristan v Mariboru – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 900  - PRILOGA 1
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 900  - Spremembe predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu dela območja S-8 in Š-8/1 (H GMS - 900)
vodoravna delilna črta