Vabilo na 37. sejo Mestnega sveta
vodoravna delilna črta


Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

S K L I C U J E M

 

37. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

 

ki bo v ponedeljek, 29. marca 2010, ob 13. uri, v prostorih Mestne občine Maribor, v Dvorani generala Rudolfa Maistra

 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

 

1.                  Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

2.                  Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

3.                  Potrditev zapisnika 36. seje mestnega sveta

 

4.                  Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov

 

5.                  Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  Osnovna šola Franca Rozmana Staneta Maribor  GMS – 778

 

6.                  Predlog za imenovanje direktorice družbe Snaga d.o.o., Maribor GMS - 784

 

7.                  Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Borisa Kidriča Maribor GMS - 779

 

8.                  Predlog za imenovanje dveh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor GMS -  780

 

9.                  Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje novega-nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor  GMS -  781

 

10.              Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega-nadomestnega člana v svet MRA kot skupnega predstavnika občin Rače-Fram, Starše in Duplek GMS - 782

 

11.              Predlog za podajo mnenja k razrešitvi direktorice javnega zavoda Varstveno delovni center Polž Maribor  GMS - 783

 

12.              Informacija o varnostnih pojavih na območju Mestne občine Maribor v letu 2009 GMS – 775

 

§         Poročilo o delu Varnostnega sosveta MOM in

 

§         Poročilo o izvedenih aktivnostih Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

 

13.              Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor – skrajšani postopek GMS –  769

 

14.              Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor – skrajšani postopek GMS –  770

 

15.              Ureditev soustanoviteljskih razmerij Konservatorija za glasbo in balet Maribor (doslej Srednja glasbena in baletna šola Maribor) GMS – 774

 

  • Sklep o soglasju k izločitvi enote Srednje glasbene in baletne šole Maribor v Slovenski Bistrici zaradi ustanovitve samostojnega javnega zavoda

    

  • Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Konservatorij za glasbo in balet Maribor – skrajšani postopek

    

  • Pogodba o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti soustanoviteljic javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Konservatorij za glasbo in balet Maribor

    

16.              Pravilnik o postopku vpisa in sprejema otrok ter merilih za sprejem otrok v javne vrtce, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor GMS – 776

 

17.              Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Brezje 4 K (OPPN za del PPE Br 4 K - centralno območje ob Puhovi ulici) – druga obravnava  GMS – 697

 

18.              Program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči   za leto 2010 s finančnim načrtom GMS – 771

 

19.              Posamični program prodaje/menjave stvarnega premoženja – stavbna zemljišča, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin GMS – 767

 

20.              Prenos zemljišča na Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor GMS – 768

 

21.        Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor – prva obravnava  GMS – 772

 

22.       Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa  - prva obravnava  GMS – 773

 

 

Opomba:

 

Kot predlog za razširitev dnevnega reda boste pred sejo mestnega sveta prejeli še gradivo Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (k.o. Sp. Radvanje) GMS – 786.

 

 

 

Ž U P A N

 

MESTNE OBČINE MARIBOR

 

Franc KANGLER

 


vodoravna delilna črta