vrata
vodoravna delilna črta

MESTNA OBČINA MARIBOR

Oddelek za gosp. s posl. in upr. Prostori

Materialno tehnična služba

Ul. heroja Staneta 1

2001 MARIBOR

Številka:    20-OGOP-0038/2002-POG

DOKSIS:  41405-182/2002 2000 01

Datum:  19.8.02

PODATKI JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI

Osnovni podatki:

Predvidena realizacija:                        Pogodba

Predmet javnega naročila:                        DVORANA UNION ? IZDELAVA DOBAVA IN MONTAŽA ŠTIRIH IZHODNIH  DVOKRILNIH VRAT ? hrast masiva ter polnil podbojev (pri treh izhodnih vratih)

Orientacijska vrednost:          

Datum zahtevka:                        19.8.02

Vrsta naročila:                        Storitve: (Zbiranje ponudb)

Način izvedbe:                        Enkratno

Člen predpisa:  

Proračunska postavka/konto:

Rok za oddajo ponudb:                        2.9.02 12:00

Predviden rok izbire:                        2.9.02

Predračun mora veljati do:                        30.12.02

Rok plačila:                        60

Kratek opis naročila:

GLEJ    PRILOGO  1

Predlagatelj:                        Holc Vincenc

Podrobnosti izbire in posredovanja ponudb:

Načini oddaje ponudb:

Pisno na naslov:                         Ul. heroja Staneta 1,

                                    v zaprti kuverti z oznako ''ne odpiraj - ponudba'' in z navedbo predmeta

                                    javnega naročila. Na hrbtni strani kuverte mora biti naslov ponudnika

Dopustnost alternativnih ponudb:             NE

Dopustnost partnerjev/podizvajalcev:             NE

Kontaktna oseba:                        Vincenc Holc (tel. 2201-363, 041 274693)

Merila:

Št:

Merilo

Udeležba

1.

najnižja cena

100%

Specifikacija naročila:

Št.:

Predmet

Količina

EM

Skupaj v SIT

2.

izdeklava 4 dvokrilnih vrat - hrast masiva

1

po predračunu

0,00 SIT

Zahtevana dokazila:

Št.:

Pogoji

Izjava

1.

Imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti

ožna dokazila: bilanca stanja in izkaz uspeha, mnenja bank in specializiranih istitucij, podatki baze FIPO, I-BON, bonitetna poročila BON 1, BON 2, BON 3 (izdaja APP), potrdilo, da ponudnikov ŽR v zadnjih 6 mesecih ni bil blokiran.

DA

2.

Imamo poravnave vse obveznosti do podizvajalcev

DA

3.

V zadnjih petih letih nam ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje.

Dokazilo v skladu z 42.členom ZJN-1, da proti ponudniku v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodba ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila (izpisek iz sodne ali druge evidence).

DA

4.

Imamo dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.

Dokazilo v skladu z 42.členom ZJN-1 je potrdilo, ki ga izda pristojni organ, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti.

DA

5.

  Imamo ustrezne reference

DA

6.

Zavezujemo se za dobavo v dobavnem  roku

DA

7.

Zakon nam  ne prepoveduje skleniti pogodbe

DA

8.

Zavezujemo se, da bomo ob primopredaji  izročili bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku

DA

9.

Ni prisilne poravnave

Dokazilo v skladu z 42.členom ZJN-1, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe (izpisek iz sodne ali druge evidence).

NE

10.

Poravnani davki, prispevki in druge obveznosti

Dokazilo v skladu z 42.členom ZJN-1 je potrdilo, ki ga izda pristojni davčni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež (potrdilo pristojnega davčnega urada v RS).

Zahtevana dokazila: Potrdilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznostih pristojnega davčnega urada RS.

NE

Minimalno število ponudb:                        2

S spoštovanjem!

                   

Pripravil:

Vincenc HOLC, univ.dipl.inž.str.

Andrej KRAPŠE, univ.dipl.org.

  PREDSTOJNIK ODDELKA


vodoravna delilna črta