Vabilo za 36. sejo Mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta

 

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

 

 

S K L I C U J E M

 

36. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

 

ki bo v ponedeljek, 22. februarja 2010, ob 13. uri, v prostorih Mestne občine Maribor, v Dvorani generala Rudolfa Maistra.

 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

 

   1.

 

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

   2.

 

Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

   3.

 

Potrditev zapisa 14. korespondečne, 13. izredne seje in zapisnika 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor

 

   4.

 

Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov

 

   5.

 

Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Drava Maribor GMS – 757

 

   6.

 

Predlog za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Malečnik GMS 758

 

   7.

 

Predlog za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor GMS - 759

 

   8.

 

Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov varstva okolja in ohranjanja narave v Mestni občini Maribor GMS - 752

 

   9.

 

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave – prva obravnava GMS - 753

 

  10.

 

Izdaja soglasja Mestnega sveta Mestne občine Maribor k Statutu Zavoda za turizem Maribor, Javnega zavoda GMS - 754

 

  11.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih – skrajšani postopek GMS - 750

 

  12.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za del območja PPE St6-S (stanovanjski, poslovni, trgovski in sakralni center) – druga obravnava GMS - 729

 

  13.

 

Predlog za določitev višine sejnine predsedniku in članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v letu GMS - 751

 

 

 

Vabilu prilagamo:

 

 

v      Predloge za razširitev dnevnega reda:

 

- DIIP Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo GMS - 755

 

- PIZ za projekt Celovita oskrba Slovenije s pitno vodo GMS - 756

 

- Poročilo o opravljeni inventuri sredstev in obveznosti do virov sredstev Mestne občine Maribor na dan 31.12.2009 GMS - 761

 

- Poročilo varuhinje bolnikovih pravic GMS - 760

 

 

v       Zapis 13. korespondenčne seje, 14. izredne seje in Zapisnik 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor

 

 

 

 

 

 

Ž U P A N

 

MESTNE OBČINE MARIBOR

 

Franc KANGLER

 

 


vodoravna delilna črta