Znižanje oz. oprostitev plačila vrtca za čas daljše bolezni otroka
vodoravna delilna črta

 

1.    Pravno podlago za uveljavljanje pravice staršev za znižanje oz. oprostitev plačila vrtca v primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca, ker je bil zaradi bolezni nezmožen obiskovati vrtec, predstavlja 7. točka Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 9/2019), ki ga je Mestni svet Mestne občine Maribor sprejel na 4. seji, dne 11. aprila 2019.

 

Besedilo 7. točke navedenega sklepa glasi:

 

»Za čas neprekinjene bolezenske odsotnosti otroka v trajanju najmanj 30 koledarskih dni (prvi upoštevani dan odsotnosti je delovni dan), se na osnovi vloge staršev, ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila, plačilo staršev za program vrtca zniža tako, da znaša plačilo za prvi mesec odsotnosti 30 % njim določenega zneska plačila, za naslednja dva meseca pa se starše plačila vrtca oprosti. Starši lahko koristijo pravico iz predhodnega odstavka za neprekinjeno bolezensko odsotnost otroka iz vrtca v skupnem trajanju največ 3 mesece letno.

O znižanju plačila v prvem mesecu odsotnosti otroka zaradi bolezni in oprostitvi v naslednjih dveh mesecih odloča pristojni organ Mestne uprave Mestne občine Maribor

 

Besedilo 8. točke navedenega sklepa glasi:

 

»Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo pravice iz 6. in 7. člena tega sklepa le za otroka, za katerega se ne financira oz. sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.

 

Staršem, ki uveljavljajo pravice iz 6. in 7. člena tega sklepa, jim dodatna znižanja plačila iz 2. člena tega sklepa ne pripadajo, prav tako se jim ne odštevajo stroški neporabljenih živil.

 

Pravice iz 6. in 7. člena tega sklepa veljajo tudi za starše s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor, ki imajo otroke vključene v vrtce v drugih slovenskih občinah.«

 

2.    Vlogo za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi daljše bolezni najmanj 30 koledarskih dni (prvi upoštevani dan odsotnosti je delovni dan) - obrazec 1 vloži eden od staršev. Vloga, ki jo vsak v svojem delu predhodno izpolnita vlagatelj (praviloma eden od staršev) in otrokov zdravnik, se odda v vrtcu, ki ga otrok obiskuje. Vrtec oddano vlogo izpolni s podatki o dejanski odsotnosti otroka in jo v roku 3 delovnih dni po sprejemu posreduje Uradu za vzgojo in izobraževanju, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost Mestne občine Maribor. Če otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor obiskuje vrtec v drugi občini, vlagatelj potem, ko predhodno preveri, ali je v tej občini oziroma v tem vrtcu možno uveljavljati to pravico, v celoti izpolnjeno vlogo posreduje ali odda osebno na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo ter raziskovalno dejavnost, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

 


3.    K vlogi ni potrebno prilagati nobene dodatne dokumentacije. Izjemoma je možno, da namesto potrditve zdravnika na vlogi vlagatelj priloži zdravniško potrdilo, iz katerega pa mora biti nesporno razvidno, da otrok zaradi bolezni ni bil zmožen obiskovati vrtca in nedvoumno opredeljeno obdobje, v katerem je to veljalo.

 

4.    Starši oddajo vlogo za znižanje oziroma oprostitev plačila vrtca po zaključku zdravljenja in vrnitvi otroka v vrtec vrtca.

 

V primeru nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka v trajanju najmanj 30 koledarskih dni (prvi upoštevani dan odsotnosti je delovni dan) se plačilo za prvi mesec nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka zniža tako, da znaša za prvi mesec odsotnosti 30 % staršem določenega plačila, brez upoštevanja dodatnih znižanj iz 2. točke tega sklepa, ter stroška neporabljenih živil, za preostala dva meseca neprekinjene bolezenske odsotnosti pa se starša plačila vrtca oprosti. Starši lahko uveljavljajo pravico znižanega plačila oz. oprostitev plačila vrtca v primeru daljše bolezenske odsotnosti otroka največ 3 mesece v koledarskem letu. To določilo velja samo za starše tistih otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, za katere je zavezanka za plačilo razlike med stroški programov in plačili staršev oz. državnega proračuna Mestna občina Maribor.

 

Vlogo za uveljavljanje pravico do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas neprekinjene bolezenske odsotnosti otroka iz vrtca oddajo starši po zaključku zdravljenja in vrnitvi otroka v vrtec. V primeru daljše bolezni, ko bo otrok odsoten več kot 30 koledarskih dni, mu vrtec lahko obračuna akontacijo, vlogo pa starši oddajo po zaključku zdravljena, oz. po prihodu otroka v vrtec.

 

5.    Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo ter raziskovalno dejavnost bo vloge reševal v rokih in po postopkih, ki jih določa Zakon o splošnem upravnem postopku.

 

6.    Pravica do znižanja oz. oprostitve plačila vrtca v primeru neprekinjene daljše odsotnosti otroka z vrtca zaradi bolezni, zaradi katere otrok ni bil zmožen obiskovati vrtca, predstavlja izjemo, temelječo izključno na oceni zdravnika, da otrok zaradi bolezni dejansko ni bil zmožen obiskovati vrtca. Ta pravica ne more temeljiti zgolj na želji staršev, da bi otroka v določenem obdobju ne pošiljali v vrtec ter bili oproščeni plačila. Za takšne primere je predviden institut izpisa otroka iz vrtca.

 

7.    Morebitne dodatne informacije dobijo starši pri vodstvu vrtca, v katerega je otrok vključen, ali pri Marjeti Finster, vodji sektorja za vzgojo Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo ter raziskovalno dejavnost Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, soba št. 347/III (tel. 22-01-295, e-naslov: marjeta.finster@maribor.si). Vzorec vloge, ki je predmet tega navodila je na voljo v upravah mariborskih javnih vrtcev in v Uradu za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo ter raziskovalno dejavnost Mestne občine Maribor, dosegljivi pa so tudi na spletni strani Mestne občine Maribor (www.maribor.si).

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Vloga za znižanje oz. oprostitev plačila vrtca za čas daljše bolezni otroka
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Vloga za znižanje oz. oprostitev plačila vrtca za čas daljše bolezni otroka
vodoravna delilna črta