Vloga za znižanje oz. oprostitev plačila vrtca za čas daljše bolezni otroka
vodoravna delilna črta

 
1)       Pravno podlago za uveljavljanje pravice staršev za znižanje oz. oprostitev plačila vrtca v primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca, ker je bil zaradi bolezni nezmožen obiskovati vrtec, predstavlja 7. točka Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor .
 
Besedilo 7. točke navedenega sklepa glasi: 
»Za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otrok, daljše od enega meseca, za področje predšolske vzgoje  pristojni  organ Mestne uprave Mestne občine Maribor na osnovi vloge staršev ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila plačilo staršev za program vrtca zniža tako, da znaša za prvi mesec odsotnosti 30 % njim določenega plačila, za ostali čas pa se starše plačila vrtca oprosti. O zmanjšanem plačilu v prvem mesecu odsotnosti otroka zaradi bolezni in oprostitvi v naslednjih dveh mesecih odloči pristojni organ s sklepom. V primeru, da traja bolezen otroka več kot tri mesece, organ ponovno odloči o pravici za največ tri mesece na osnovi vloge starša za podaljšanje veljavnosti sklepa o oprostitvi plačila vrtca za čas daljše bolezni otroka, ki ji je priloženo novo zdravniško potrdilo.
 
Besedilo 8. točke navedenega sklepa glasi: 
»Pravico iz šeste in sedme točke tega sklepa lahko v breme proračuna Mestne občine Maribor uveljavljajo starši v primeru, da je v vrtcev vključen samo en otrok iz družine. V primeru, da sta v vrtec vključena dva ali več otrok iz iste družine, lahko starši pravico uveljavljajo samo za najstarejšega otroka.«
 
2)     Vlogo za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi daljše bolezni (do 3 mesece)- obrazec 1 vloži eden od staršev. Vloga, ki jo vsak v svojem delu predhodno izpolnita vlagatelj (praviloma eden od staršev) in otrokov zdravnik, se odda v vrtcu, ki ga otrok obiskuje. Vrtec oddano vlogo izpolni s podatki o dejanski odsotnosti otroka in jo v roku 3 delovnih dni po sprejemu posreduje Uradu za vzgojo in izobraževanju, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost Mestne občine Maribor. Če otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor obiskuje vrtec v drugi občini, vlagatelj potem, ko predhodno preveri, ali je v tej občini oziroma v tem vrtcu možno uveljavljati to pravico, v celoti izpolnjeno vlogo posreduje ali odda osebno na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo ter raziskovalno dejavnost, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
 
3)     K vlogi ni potrebno prilagati nobene dodatne dokumentacije. Izjemoma je možno, da namesto potrditve zdravnika na vlogi vlagatelj priloži zdravniško potrdilo, iz katerega pa mora biti nesporno razvidno, da otrok zaradi bolezni ni bil zmožen obiskovati vrtca in nedvoumno opredeljeno obdobje, v katerem je to veljalo.
 
 
4)     Starši oddajo vlogo za znižanje oziroma oprostitev plačila vrtca praviloma po zaključku zdravljenja in vrnitvi otroka v vrtec, v primeru daljše bolezni pa najkasneje po treh mesecih neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca.
 
Izjemoma lahko zaradi slabšega dohodkovnega položaja družine v času bolezni otroka starši oddajo vlogo že po preteku prvega meseca neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca. V tem primeru ob oddaji vloge zdravstveni razlogi, zaradi katerih otrok ni zmožen obiskovati vrtca, še niso prenehali. Po prenehanju teh razlogov oddajo za obdobje, ki na zdravniškem potrdilu na vlogi še ni bilo zajeto, v vrtcu novo potrdilo zdravnika (obrazec 2), iz katerega je razvidno, da je bolezen, zaradi katere otrok ni zmožen obiskovati vrtca, še trajala in do kdaj je trajala. V kolikor  bo otrok zaradi bolezni moral biti odsoten iz vrtca tudi po izteku roka iz novega potrdila zdravnika, se postopek vlaganja potrdil ponavlja, vendar najdalj do neprekinjene trimesečne odsotnosti otroka iz vrtca. Razloge, zaradi katerih vlagatelj pred vrnitvijo otroka v vrtec oziroma pred potekom treh mesecev nepretrgane odsotnosti otroka iz vrtca uveljavlja pravico do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca, mora vlagatelj pisno obrazložiti, obrazložitev pa priložiti vlogi.
 
 
5)     V primeru neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni, ki je daljša od treh mesecev, morajo starši za obdobje po preteku vsakih treh mesecev za uveljavljanje pravice oddati v vrtcu na obrazcu Vloga za podaljšanje veljavnosti sklepa o oprostitvi plačila vrtca za čas daljše bolezni otroka (obrazec 3), katerega sestavni del je potrditev zdravnika o nadaljnji nezmožnosti obiskovanja vrtca. Nadaljnji postopki so tudi v naslednjih treh mesecih enaki, kot so navedeni v predhodni 4. točki teh pojasnil in navodil.
 
 
6)     Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo ter raziskovalno dejavnost bo vloge reševal v rokih in po postopkih, ki jih določa Zakon o splošnem upravnem postopku.
 
 
7)     Pravica do znižanja oz. oprostitve plačila vrtca v primeru neprekinjene daljše odsotnosti otroka z vrtca zaradi bolezni, zaradi katere otrok ni bil zmožen obiskovati vrtca, predstavlja izjemo, temelječo izključno na oceni zdravnika, da otrok zaradi bolezni dejansko ni bil zmožen obiskovati vrtca. Ta pravica ne more temeljiti zgolj na želji staršev, da bi otroka v določenem obdobju ne pošiljali v vrtec ter bili oproščeni plačila. Za takšne primere je predviden institut izpisa otroka iz vrtca.
 
 
8)     Morebitne dodatne informacije dobijo starši pri vodstvu vrtca, v katerega je otrok vključen, ali v Sektorju za vzgojo Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo ter raziskovalno dejavnost Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, soba št. 15/pritličje (tel. 22-01-214, e-naslov: mestna.obcina@maribor.si). Vzorci vlog in potrdil, ki so predmet tega navodila so na voljo v upravah mariborskih javnih vrtcev in v Uradu za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo ter raziskovalno dejavnost Mestne občine Maribor, dosegljivi pa so tudi na spletni strani Mestne občine Maribor (www.maribor.si).


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Vloga za znižanje oz. oprostitev plačila vrtca za čas daljše bolezni otroka
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Vloga za znižanje oz. oprostitev plačila vrtca za čas daljše bolezni otroka
vodoravna delilna črta