Vabilo za 35. sejo Mestnega sveta
vodoravna delilna črta


Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

 

 

S K L I C U J E M

 

35. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

 

ki bo v ponedeljek, 25. januarja 2010, ob 13. uri, v prostorih Mestne občine Maribor, v Dvorani generala Rudolfa Maistra.

 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

 

   1.

 

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

   2.

 

Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

   3.

 

Potrditev zapisnika 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor

 

   4.

 

Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov

 

   5.

 

Predlog za  razrešitev sedanjega člana in imenovanje nove – nadomestne članice v Komisiji za mladinska vprašanja mestne občine Maribor GMS – 734

 

   6.

 

Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet  javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor GMS – 733

 

   7.

 

Predlog za podajo mnenja o kandidatkah za imenovanje direktorice javnega zavoda Dom starejših občanov Tezno GMS – 735

 

   8.

 

Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor – skrajšani postopek GMS - 732    

 

   9.

 

Odlok o načinu izvajanja javne službe oskrbe s toplotno energijo v Mestni občini Maribor – druga obravnava GMS - 693

 

  10.

 

Odlok o načinu izvajanja javne službe oskrbe z energetskimi plini v Mestni občini Maribor  - druga obravnava GMS - 696

 

  11.

 

Soglasje k pridobivanju nepremičnin GMS - 731

 

 

 

Vabilu prilagamo:

 

 

v      Gradiva za 5. – 7. točko predloga dnevnega reda

 

v      Predloge za razširitev dnevnega reda:

 

§         Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Maribor 2012 Evropska prestolnica kulture – skrajšani postopek GMS – 736

 

§         Letni program športa v Mestni občini Maribor za leto 2010 GMS - 737

 

§         Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor GMS – 738

 

§         Analiza o položaju invalidov v Mestni občini Maribor (Zbir kontaktov) in Akcijski načrt za izboljšanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Maribor GMS - 739

 

 

v       Zapisnik 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor

 

 

Opomba:

 

Naknadno prejmete še dve gradivi kot predloga za razširitev – DIIP za Trg Leona Štuklja in DIIP za Piramido.

 

Za parkiranje na Rakuševem trgu uporabite stalne parkirne kartice, ki ste jih prejeli.

 

 

 

 

Ž U P A N

 

MESTNE OBČINE MARIBOR

 

Franc KANGLER

 

 


vodoravna delilna črta