Gradiva mestnega sveta (701 - 800)
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 701  - Predlog za razrešitev sedanjih in imenovanje novih – nadomestnih članov v Odbor Mestnega sveta Mestne občine Maribor za komunalne in gospodarske javne službe
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 702  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega – nadomestnega člana v Odbor Mestnega Mestne občine Maribor za gospodarstvo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 703  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega – nadomestnega člana v Statutarno – pravni komisiji Mestnega sveta Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 704  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 705  - Predlog za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Lutkovno gledališče Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 706  - Predlog za imenovanje predsednika in članov sveta zavoda Mariborska razvojna agencija
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 707  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Lesarska šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 708  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Biotehniška šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 709  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti (MOM) v svet javnega socialno-varstvenega zavoda Center za socialno delo Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 710  - PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA ZA PROJEKT MARIBORSKI GRAD - OBNOVA IN ADAPTACIJA ZA MUZEJ
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 711  - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) št. 38 – 198/0809 Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 712  - Odprtje nove proračunske postavke in načrta razvojnih programov OB070-09-0120 »Invalidi in slepi« zaradi kandidature na razpis Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) za dodelitev evropskih sredstev
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek GMS - 713  - Obnova kulturnega spomenika Naskov dvorec v Mariboru - novelacija investicijskega programa in sprememba dinamike financiranja v NRP
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 713  - Novelacija - Naskov dvorec
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 714  - Sklep o pooblastitvi župana Melstne občine maribor za podpis pogodbe o sodelovanju in medsebojnih razmerjih pri organizaciji in izvedbi XXVI. Zimske univerzijade Maribor 2013 kot nacionalnega projekta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 715  - Letni program športa v Mestni občini Maribor za leto 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 716  - Odloki o spremembah Odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov - javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 717  - Predlog za razrešitev sedanjih in imenovanje novih - nadomestnih članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 718  - Posamični program nakupa stvarnega premoženja – Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 84/07, 94/07)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 718  - Mapna kopija
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 719  - Mapne kopije
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 719  - Posamični program prodaje - stvarnega premoženja – stavbna zemljišča, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 720  - Soglasje k brezplačnemu prenosu nepremičnin
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 721  - Uskladitev narčta razvojnih programov projekta "Obnova minoritskega samostana in izgradnja luktovnega gledališča"
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 721  - OBRAZEC 3 - Načrt razvojnih programov
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 722  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti (MOM) v svet javnega zavoda Dom Danice Vogrinec Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 723  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Jadvige Golež Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 724  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tabor I Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 725  - Predlog za imenovanje predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Tehniški šolski center Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 726  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega - nadomestnega člana v nadzorni svet družbe Snaga d.o.o. Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 727  - Predlog za imenovanje članov sveta javnega zavoda Zavod za turizem Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 728  - Predlog za imenovanje direktorice javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 729  - Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za del območja PPE St 6 – 6 – prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 729  - Priloga 1
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 729  - Priloga 2
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 729  - Priloga 3
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 729  - Priloga 4
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 729  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za del območja PPE St6-S (stanovanjski, poslovni, trgovski in sakralni center) – druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 730  - Obvezna razlaga 29. e člena Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo taborskega nabrežja v Mariboru (S - 13 in C-3)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 731  - Soglasje k pridobivanju nepremičnin
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 732  - Odlok o spremembi odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 733  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 734  - Predlog za razrešitev sedanjega člana in imenovanje nove – nadomestne članice v Komisiji za mladinska vprašanja mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 735  - Predlog za podajo mnenja o kandidatkah za imenovanje direktorice javnega zavoda Dom starejših občanov Tezno
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 736  - Čistopis odloka
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 736  - dopolnitve
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 736  - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Maribor 2012 Evropska prestolnica kulture - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 737  - Letni program športa v Mestni občini Maribor za leto 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 738  - Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  GMS - 739  - Analiza stanja - zbir kontaktov
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 739  - Analiza o položaju invalidov v Mestzni občini Maribor in Akcijski načrt za izboljšanje enakih možnosti invalidov v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 740  - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) "Ureditev trga Leona Štuklja"
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 741  - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Piramida -"Ureditev kulturno-izobraževalnega prostora na območju nekdanjega gradu"
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 742  - Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2010 - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 742  - Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2010 - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 742  - ODGOVORI na razpravo članic/članov mestnega sveta in na stališča delovnih teles v prvi obravnavi Odloka o proračunu Mesnte občine Maribor za leto 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 743  - Dokument identifikacije investicijskega projekta za izvedbo investicije ureditve in prenove kompleksa Mariborskega otoka in levega brega Drave - NALOVNICA z OBRAZLOŽITVIJO
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 743  - DIIP za izvedbo investicije ureditve in prenove kompleksa Mariborskega otoka in levega brega Drave
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 744  - Dokument identifikacije investicijskega projetka za ureditev Totovškega trga z Ritivžem in prenovo Mariborske knjižnice NASLOVNICA GRADIVA z OBRAZLOŽITVIJO
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 744  - DIIP za ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in prenovo Mariborske knjižnice
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 745  - Dokument identivikacije investicijskega projekta Umetnostna galerija Maribor - NASLOVNICA Z OBRAZLOŽITVIJO
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 745  - DIP - Umetnostna galerija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 746  - Dokument identifikacije investicijskega projetka Brv Lent - Tabor- NASLOVNICA Z OBRAZLOŽITVIJO
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 746  - DIIP - za projekt BRV Lent Tabor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 746  - Popravek 15. strani gradiva (oznaka H GMS - 746)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 747  - Dokument identifikaciej investicijskega projetka ureditev širšega območja Glavnega trga v Mariboru - NASLOVNICA Z OBRAZLOŽITVIJO
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 747  - DIIP za ureditev širšega območja Glravnega trga v Mariboru
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 748  - Dokument identifikacije investicijskega projekta nabrežja reke Drave - NASLOVNICA Z OBRAZLOŽITVIJO
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 748  - DIIP - za nabrežje reke Drave
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 749  - Dokument identifikacije investicijskega projekta - obnova spomenika NOB
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 750  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 751  - Predlog za določitev višine sejnine predsedniku in članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v letu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 752  - Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov varstva okolja in ohranjanja narave v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 753  - Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave – prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 753  - Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave – druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 754  - Izdaja soglasja Mestnega sveta Mestne občine Maribor k Statutu Zavoda za turizem Maribor, Javnega zavoda
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 755  - DIIP Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 756  - PIZ za projekt Celovita oskrba Slovenije s pitno vodo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 757  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Drava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 758  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Malečnik
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 759  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 760  - Poročilo varuhinje bolnikovih pravic za leto 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 761  - Poročilo o opravljeni inventuri sredstev in obveznosti do virov sredstev Mestne občine Maribor na dan 31.12.2009 (naslovnica + obrazec)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 761  - Zbirno poročilo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 762  - Investicijski program (IP) Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 762  - IP MOM Invalidi, slepi
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 763  - Novelacija investicijskega programa »Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjega avditorija«
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 763  - IP Novelacija, avditorij
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 764  - Novelacija investicijskega programa »KC Pekarna«
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 765  - Dokument novelacija investicijskega programa – Minoritska cerkev
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 765  - IP Novelacija, Minoritska cerkev
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 766  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Martina Konšaka Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 767  - Posamični program prodaje/menjave stvarnega premoženja - stavbna zemljišča v skaldu z zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin inobčin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 768  - Prenos zemljišča na Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 769  - Izpis iz ZK
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 769  - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odoka o ustanovitvi javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 770  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Umestnostna galerija Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 771  -  NASLOVNICA GRADIVA - Program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči za leto 2010 s finančnim načrtov
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 771  - Program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči za leto 2010 s finančnim načrtom
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 772  - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 773  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 773  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Maribor - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 774  - Ureditev soustanoviteljskih razmerij Konservatorija za glasbo in balet Maribor (doslej Srednja glasbena in baletna šola Maribor)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 775  - Informacija o varnostnih pojavih na območju MOM v letu 2009
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek GMS - 775  - Poročilo o delu Varnostnega sosveta za MOM za leto 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 775  - Poročilo o izvedenih aktivnostih Sveta za prevetnivo in vzgojo v cestnem prometu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 776  - Pravilnik o postoku vpisa in sprejema otrok ter merilih za sprejem otrok v javne vrtce,katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 777  - Cene programov mariborskih javnih vrtcev - 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 778  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 779  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Borisa Kidriča Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 780  - Predlog za imenovanje dveh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 781  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje novega-nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Franceta Prešerna Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 782  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega-nadomestnega člana v svet zavoda Mariborska razvojna agencija kot skupnega predstavnika občin Duplek, Starše in Rače-Fram
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 783  - Predlog za podajo mnenja k razrešitvi direktorice javnega zavoda Varstveno delovni center Polž Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 784  - Predlog za imenovanje direktorice družbe Snaga, d.o.o. Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 785  - DIIP za projekt urediteve Ulice kneza Koclja
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 787  - Program dela - delovni načrt
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 787  - Finančni načrt
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 787  - Poročilo o delu in program dela Energetske agencije za Podravje (naslovnica+obrazložitev)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 787  - Poročilo o delu v letu 2009
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek GMS - 788  - Določitev parkirnih površin, kjer se uvede plačilo parkirnine in določitev parkirnih površin namenjenih kratkotrajnemu parkiranju
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  GMS - 788  - Priloga 1
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  GMS - 788  - Priloga 2
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  GMS - 788  - Priloga 3
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 789  - Cene dovolilnic za parkiranje na parkirnih površinah (belih conah), na katerih je uvedeno plačilo parkirnine
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 790  - Predlog za dopolnitve sklepov
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 790  - Dokument identifikacije investicijskega projekta za Dom mestne četrti Studenci
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 790  - Naslovnica gradiva s predlogom sklepa
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 791  - Naslovnici gradiva s predlaganimi sklepi, in sicer: Letno poročilo za leto 2009 s poročilom o delu, realizacijo finančnega načrta in računovodskim poročilom ter poslovno finančni načrt 2010 in razvojni program 2010-2013
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 791  -  Letno poročilo Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada za leto 2009
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 791  - Poslovno finančni načrt 2010 in razvojni program 2010-2013 JMSS
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 792  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 793  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 794  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek GMS - 795  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nove - nadomestne predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Mladinski dom Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 796  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek GMS - 797  - Sklep o potrditvi predloga statutarnih sprememb festivala Borštnikovo srečanje
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek GMS - 798  -  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor ter spremembe in dopolnitve Statuta Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 799  - Evropska prestolnica mladih
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 800  - Šahovsko svetovno mladinsko prventstvo v letu 2012
vodoravna delilna črta