Sestanek predstavnikov Mestne občine Maribor in Ministrstva za kulturo RS
vodoravna delilna črta

V študiji »Optimalizacija pravne forme projekta EPK Maribor 2012«, ki jo je v sodelovanju z Mestno občino Maribor in Narodnim domom pripravil dr. Bogomir Kovač, smo analizirali tri možne pristope k organizaciji projekta Maribor 2012. Prvi model predvideva razširitev obstoječega javnega zavoda Narodni dom, drugi model predvideva ustanovitev novega javnega zavoda, ki postane nosilec projekta, tretji pa predvideva, da se EPK vzpostavi kot vzporedni projekt znotraj obstoječega zavoda Narodni dom, s svojimi projektnimi organi. Slabosti prvega in tretjega modela so zlasti nejasna in težavna notranja organizacija javnega zavoda, trk različnih poslovnih kultur, radikalna sprememba vodenja, netransparentno delovanje osnovne in projektne dejavnosti, problematično ločevanje računovodskih evidenc itd. Skupaj s predstavniki Ministrstva za kulturo RS smo ugotovili, da je projekt potrebno organizirati znotraj novega javnega zavoda, ki ga ustanovi Mestna občina Maribor, ob sodelovanju ostalih deležnikov projekta (partnerska mesta in Ministrstvo za kulturo RS). Temeljne prednosti, ki jih prinaša taka odločitev, so zlasti novo menedžersko vodstvo in povsem prilagojen projektni menedžment, transparentnost financiranja in obvladljivost poslovanja, večja preglednost poslovanja v razmerju do drugih izvajalcev, učinkovit nadzor  in  evalvacija celotnega projekta ter boljša koordinacija z drugimi partnerskimi mesti.

 

V dogovoru z Ministrstvom za kulturo RS smo definirali operativne naloge pri pripravi ustanovitvenih aktov ter se dogovorili za učinkovito vzpostavitev nove organizacije. Na Mestni občini Maribor ocenjujemo, da smo s tem storili pomemben korak pri intenziviranju izvedbenih vidikov projekta. Predvidevamo, da bo nova organizacija pričela z delom v relativno kratkem času.

 


vodoravna delilna črta