Vabilo na 32. sejo Mestnega sveta
vodoravna delilna črta


Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

 

S K L I C U J E M

 

32. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

 

ki bo v ponedeljek, 26.10.2009, ob 13.00  uri, v prostorih Mestne občine Maribor,

 

Dvorana generala Rudolfa Maistra

 

 

z  naslednjim predlaganim dnevnim redom:

 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

2.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

3.      Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov

 

4.      Potrditev zapisnika 31. seje mestnega sveta

 

5.      Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor GMS - 681

 

6.      Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nove-nadomestne predstavnice ustanoviteljice  (MOM) v svet javnega zavoda Mariborska knjižnica Maribor  GMS  - 682

 

7.      Predlog za imenovanje dveh članov kot predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet ustanoviteljic Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada GMS –  683

 

8.      Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dom Antona Skale Maribor GMS -  684

 

9.      Odprtje nove proračunske postavke in načrta razvojnih programov OB070-09-0119 "e - vsebine MOM" zaradi kandidature na razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev evropskih sredstev (obrazec 3) GMS – 671

 

10. Uskladitev naziva projekta OB070-06-0065 e-gji; kataster gospodarske javne infrastrukture in naziva proračunske postavke 912006 kataster gospodarske javne infrastrukture v naziv e-gji; regionalni kataster gospodarske javne infrastrukture  GMS – 672

 

11. Soglasje k menjavi, odprodaji, nakupu in brezplačnem prenosu nepremičnin GMS – 673

 

12. Posamični program menjave in prodaje stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin GMS – 674

 

13. Investicijski program obnove in izgradnje gasilskega doma Cesta proletarskih brigad 21, Maribor  – povzetek GMS – 675

 

 

Vabilu prilagamo:

 

§         Predloge za razširitev dnevnega reda:

 

§         Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Športni objekti Maribor – skrajšani postopek GMS – 676

 

§         Letno poročilo za leto 2008 za Mariborski vodovod javno podjetje d.d. Maribor GMS – 677  

 

§         Dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Maribor za leto 2009 – Sektor za komunalo in promet GMS – 678  

 

§         III. dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stavbna zemljišča za leto 2009 v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju, države, pokrajin in občin GMS GMS – 679

 

§         Gradiva za 5., 6., 7. in 8. točko dnevnega reda

 

§         Poročilo JP Snaga – Stanje ločenega zbiranja odpadkov v Mestni občini Maribor v letih 2007 in 2008  in Odgovor urada za komunalo, promet, okolje in prostor  - realizacija 45. in 46. sklepa 29. seje mestnega sveta

 

§         Zapisnik 31. seje mestnega sveta

 

§         Kartice za parkiranje na Rakuševem trgu.

 

 

Opomba:

 

V ponedeljek, 26.10.2009, vam bomo kot predlog za razširitev dnevnega reda razdelili gradivo "Investicijski program za obnovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v Lackovi cesti" GMS – 680. Sklep o potrditvi investicijskega programa moramo posredovati na SVRL do 27.10.2009.

 

 

 

Ž U P A N

 

MESTNE OBČINE MARIBOR

 

Franc KANGLER

 

 


vodoravna delilna črta