Vabilo za nadaljevanje 31. seje Mestnega sveta
vodoravna delilna črta

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

 

S K L I C U J E M

 

NADALJEVANJE 31. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

 

ki bo v ponedeljek, 05. oktobra 2009, ob 14. uri, v prostorih Mestne občine Maribor, v Dvorani generala Rudolfa Maistra

 

 

z naslednjim dnevnim redom:

 

 

    1.

 

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

   29.

 

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI 2009 GMS - 632

 

   30. 

 

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za turizem Maribor – druga obravnava GMS - 597

 

   31.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor – skrajšani postopek GMS - 645

 

   32.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah Dolgoročnega plana občine Maribor za obdobje 1986-2000 (Medobčinski uradni vestnik št. 1/86, 16/87, 19/87 -popravek, 7/93, 8/93 - popravek, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/2000, 2/2001, 23/2002, 28/2002, 19/2004, 25/2004, 8/2008, 17/2009 – popravek in Ur. l. RS, št. 72/2004, 73/2005, 9/2007, 27/2007, 36/2007 in 111/2008) in odloka o prostorskih sestavinah Družbenega plana Mesta Maribor za obdobje 1986-1990 (Medobčinski uradni vestnik št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92, 7/93, 8/93 - popravek, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/2000, 2/2001, 23/2002, 28/2002, 19/2004, 25/2004, 8/2008, 17/2009 – popravek in Ur. l. RS, št. 72/2004, 73/2005, 9/2007, 27/2007, 36/2007 in 111/2008) – prva obravnava GMS - 640 (Stališča do pripomb – končna, Stališča do pripomb – spremembe Dodatna obrazložitev )

 

   33.

 

Odlok o gozdovih s posebnih namenom v mestni občini Maribor – prva obravnava GMS - 626

 

   34.

 

Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« v Mestni občini Maribor GMS - 637

 

   35.

 

Ukrepanje ob elementarni nezgodi – plazovi na območju Mestne občine Maribor (op.: na internetu so objavljene Projektne naloge) GMS - 641

 

   38.

 

Sklep o izplačilu nadomestil občanom mestne občine Maribor iz okolice odlagališča nevarnih odpadkov v Metavi GMS - 643

 

   39.

 

Določitev višine dela plače za delovno uspešnost  iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za direktorja javnih zavodov Pokrajinski muzej Maribor in Mladinski kulturni center Maribor za leto 2009 GMS - 644

 

   40.

 

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (parc. št. 2990/2, 3165/8), 3165/9, 3165/13, 3165/10, 3165/11 in 3165/12, k.o. Pobrežje) GMS - 634

 

   41.

 

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (parc. št. 1107/2, k.o. Razvanje; 445/6, k.o. Košaki; 2765/13, k.o. Tezno) GMS - 635

 

   42.

 

Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro (parc. št. 1104/04 k.o. Razvanje in parc. št. 1143 k.o. Razvanje) GMS - 636

 

   43.

 

Posamezni program prodaje stvarnega premoženja – stavbna zemljišča, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) GMS - 638

 

   44.

 

Posamezni program nakupa stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o urejanju prostora ZureP-1 (Ur. l. RS, št. 110/2002), Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 84/07, 94/07) GMS - 639

 

   45.

 

Soglasje k Statutu Javnega podjetja Energetika d.o.o. GMS - 651

 

   46.

 

Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2009 – poslovni prostor GMS - 646

 

 

 

 

Ž U P A N

 

MESTNE OBČINE MARIBOR

 

Franc KANGLER

 


vodoravna delilna črta