Gradiva mestnega sveta (601 - 700)
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek GMS - 597  - Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za turizem Maribor – druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 601  - Soglasje k brezplačlni pridobitvi premoženja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 602  - Sklep o določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov s področja kulture za leto 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 603  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Janka Padežnika Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 604  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Slave Klavore Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 605  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Studenci Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 606  - Predlog za imenovanje predstavnic ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ivana Glinška Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 607  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Tezno Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 608  - Predlog za imenovanje novega - nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 609  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Borisa Pečeta Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 610  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za sluh in govor Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 611  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje direktorice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za sluh in govor Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 612  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2009
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 613  - DIIP
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 613  - Obravnava in potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta - nabava opreme za objekt "Karantena"
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 614  - Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinsko redarstvo - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek GMS - 615  - Sklep o znižanju plačila vrednosti točke po 11. členu odloka o rabi javnih površin in komunalnih taksah za njihovo uporabo v MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  GMS - 616  - Odločba Ministrstva za kulturo RS in dopis Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 616  - Potrditev lokacije izgradnje akvarij - terarija
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 616  - Grafični prikaz
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 616  - Grafična priloga 2
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 617  - Dokument identifikacije investicijskega projekta "Zamenjava vodovoda in kanalizacijskega voda v Lackovi cesti skozi Pekre
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 617  - DIIP
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 618  - DIIP
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 618  - Dokument identifikacije investicijskega projekta "Razbremenilnik s kanalskim vodom v reko Dravo pri čistilni napravi v Dogošah
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 619  - Predlog za potrditev mandata nadomestni članici Mestne sveta Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 620  - Predlog za podajo mnenja o kandidatih za imenovanje ravnatelja Javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Mladinski dom Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 621  - Predlog za odpoklic sedanjega in imenovanje nove - nadomestne članice Nadzornega sveta JP Energetika Maribor, d.o.o.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 622  - Predlog za imenovanje direktorice Javnega zavoda Lutkovno gledališče Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 623  - Obvezna razlaga točke 6. v 6. členu Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja prostorsko planskih enot Ra 6-Z, Ra 4-S in Ra 2-S (območje med vznožjem Pohorja, kompleksom Habakuk, Lackovo cesto in Potjo na okope - MUV, št. 16/2006, tehnični popravek MUV, št. 19/2007)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 624  - Dokapitalizacija družbe Univerziada 2013, organiziranje športne prireditve, d.o.o. – osnovni denarni vložek Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 625  -  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občine Maribor za obdobje 1986-2000 (Medobčinski uradni vestnik št. 1/86, 16/87 in popravek 19/87, 7/93 in popravek 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/2000, 2/2001, 23/2002, 25/2004 in 8/2008) in Družbenega plana Mesta Maribor za obdobje 1986-1990 (Medobčinski uradni vestnik št. 12/86, 20/88, 22/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92, 7/93 in popravek 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/2000, 2/2001, 23/2002,25/2004 8/2008 in popravek 17/2009); v nadaljevanju: prostorskih sestavin planskih aktov (Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavin plana občine Maribor - spremembe plana v letu 2009 na območju Radvanja in Tabora - nekdanji Talis - prva obravnava)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 625  - Priloga: Stališča do pripomb
vodoravna delilna črta
ikona datoteke zip GMS - 625  - Priloga 21 karto del
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 625  - Priloga posegi DOF
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 626  - Odlok o gozdovih s posebnim namenom v Mestni bočini Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 627  - Predlog za razrešitev sedanjega direktorja in imenovanje vršilke dolžnosti direktorice javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 628  - Odlok o koncesiji za gradnjo nadoemstne krožno kabinske žičnice in koncesiji za izvajanje javne službe - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 628  - Dopolnitev gradiva GMS - 628 - redakcijski popravek Odloka o koncesiji za gradnjo nadomestne krožno kabinske žičnice in koncesiji za izvajanje javne službe
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 629  - Posamezni program nakupa stvarnega premoženja - stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o urejanju prostora in Odlokom o predkupni pravici Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 630  - Sklep o preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Snaga d.o.o.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 631  - Predlog za podelitev priznanja listina mesta Maribor in nagrad Mestne občine Maribor ter za določitev datuma podelitve priznanja listina mesta Maribor v letu 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 632  - Naslovnica in kazalo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 632  - Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 633  - Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribo za leto 2008 - Naslovnica
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 633  - Zvezek 1
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 633  - Zvezek 2
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 633  - Zvezek 3
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 633  - Poročilo Nadzornega odbora o pregledu proračuna Mestne občine Maribor za leto 2008 (h GMS - 633)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 634  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (parc. št. 2990/2), 3165/8), 3165/9, 3165/13, 3165/10, 3165/11 in 3165/12, k.o. Pobrežje)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 634  - Priloga
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 635  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (parc.št. 1107/2), k.o. razvanje; 445/6, k.o. Košaki; 2765/13, k.o. Tezno)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 635  - Priloga
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 636  - Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro (parc. 1104/04 k.o. Razvanje in parc. št. 1143 k.o. Razvanje)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 637  - Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene strotive "Pomoč družini na domu" v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 638  - Posamezni program prodaje stvarnega premoženja – stavbna zemljišča, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 638  - Priloga
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 639  - Priloga
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 639  - Posamezni program nakupa stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o urejanju prostora ZUreP-1 (Ur. l. RS, št. 110/2002), Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 84/07, 94/07)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 640  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah Dolgoročnega plana občine Maribor za obdobje 1986-2000 (Medobčinski uradni vestnik št. 1/86, 16/87, 19/87 -popravek, 7/93, 8/93 - popravek, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/2000, 2/2001, 23/2002, 28/2002, 19/2004, 25/2004, 8/2008, 17/2009 – popravek in Ur. l. RS, št. 72/2004, 73/2005, 9/2007, 27/2007, 36/2007 in 111/2008) in odloka o prostorskih sestavinah Družbenega plana Mesta Maribor za obdobje 1986-1990 (Medobčinski uradni vestnik št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92, 7/93, 8/93 - popravek, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/2000, 2/2001, 23/2002, 28/2002, 19/2004, 25/2004, 8/2008, 17/2009 – popravek in Ur. l. RS, št. 72/2004, 73/2005, 9/2007, 27/2007, 36/2007 in 111/2008);
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 640  - Stališča do pripomb - končna
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 640  - Stališča do pripomb - spremembe
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 640  - Dodatna obrazložitev
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  GMS - 640  - letalstvo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  GMS - 640  - Letalstvo 01
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 640  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine Maribor za obdobje 1986-2000 in Odloka o prostorskih sestavinah družbenega plana mesta Maribor za obdobje 1986-1990 - druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 641  - Plazovi ceste
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 641  - Plazovi ceste tekst
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 641  - Ukrepanje ob elementarni nezgodi – plazovi na območju Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 641  - Ukrepanje ob elementarni nezgodi - plazovi na območju MOM - PROJEKTNE NALOGE
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 642  - Sklep o spremembi sklepa o določitvi javne infrastrukture o spremembi sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 643  - Sklep o izplačilu nadomestil občanom mestne občine Maribor iz okolice odlagališča nevarnih odpadkov v Metavi
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 643  - Kartografska priloga Metava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 644  - Določitev višine dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za direktorja javnih zavodov Pokrajinski muzej Maribor in Mladinski kulturni center Maribor za leto 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 645  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 646  - Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2009 – poslovni prostor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 647  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje direktoricie javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 648  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nove vršilke dolžnosti direktorice javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 649  - Predlog za imenovanje člana in namestnika člana v nadzorni svet javnega podjetja Snaga d.o.o. Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 650  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Martina Konšaka Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 651  - Statut javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 652  - Odprtje nove proračunske postavke in načrta razvojnih programov za Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 653  - Spremembe in dopolnitve investicijskega programa za Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 653  - Investicijski program
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 653  - Projektna naloga
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 653  - Sklep
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 654  - Odprtje nove proračunske postavke "KC Pekarna - Lubadar"
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 654  - Priloga 3 in Obrazec 3
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 655  - Uskladitev načrta razvojnih programov OB070-09-0048 "KC Pekarna - Hladilnica"
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 655  - Obrazec 3
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 656  - Sklep odbora za socialo, zdravstvo in mladino
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 656  - Prerazporeditev sredstev iz proračunske postavke 103510 »Kulturna cona Pekarna« na proračunsko postavko 103300 »Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme«
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 657  - Predinvesticijska zasnova "KC Pekarna"
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 657  - Predinvesticijska zasnova "KC Pekarna"
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 658  - Odprtje nove proračunske postavke in načrta razvojnih programov OB070-09-0115 »Fotografski muzej Maribor« zaradi kandidature na razpis Ministrstva za kulturo za dodelitev evropskih sredstev
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 658  - Obrazec 3
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 659  - Dokument identifikacije investicijskega projekta - Fotografski muzej Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 659  - Dokument identifikacije investicijskega projekta - Fotografski muzej Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 660  - Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 661  - Dokument identifikacije investicijskega projekta knjižnica oprema za Mariborsko knjižnico, Pionirsko knjižnico Nova vas
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 662  - Odprtje nove proračunske postavke in načrta razvojnih programov OB070-09-0118 "lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu - izgradnja zunanjega avditorija" zaradi kandidature na razpis Ministrstva za kulturo za dodelitev Evropskih sredstev
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 662  - Obrazec 3
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 663  - Dokument identifikacije investicijskega projekta - Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu - izgradnja zunanjega avditorija
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 664  - Dokument novelacija investicijskega programa – Minoritska cerkev
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 665  - Odprtje nove proračunske postavke in načrta razvojnih programov OB070-09-0117 »Minoritska cerkev« zaradi kandidature na razpis Ministrstva za kulturo za dodelitev Evropskih sredstev
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 666  - Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2009 – Žički dvor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 667  - Predlog za podelitev priznanja častni občan mesta Maribor in določitev datuma podelitve priznanja v letu 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 668  - Predlog za imenovanje članov nadzornega sveta Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. Maribor kot predstavnikov ustanoviteljice MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 669  - Ureditev soustanoviteljskih razmerij Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor - Sklep o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor in Pogodba o soustanoviteljstvu javnega izobraževalnega zavoda Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 670  - Predlog za razrešitev sedanjega direktorja javnega podjetja Snaga, d.o.o. Maribor in imenovanje nove direktorice
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 671  - Obrazec 3 - Načrt razvojnih programov
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 671  - Odprtje nove proračunske postavke in načrta razvojnih programov OB070-09-0119 »e-vsebine MOM« zaradi kandidature na razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, za dodelitev evropskih sredstev.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 672  - Uskladitev naziva projekta OB070-06-0065 e-gji; Kataster gospodarske javne infrastrukture in naziva proračunske postavke 912006 Kataster gospodarske javne infrastrukture v naziv e-gji; Regionalni kataster gospodarske javne infrastrukture
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 673  - Soglasje k menjavi, odprodaji, nakupu in brezplačnem prenosu nepremičnin
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 674  - Posamični program menjave in prodaje stvarnega premoženja - stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države pokrajin in občin
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 675  - Investicijski program obnove in izgradnje gasilskega doma Cesta proletarskih brigad 21, Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 675  - Popravki 7, 17, 44, 55 in 56 starni investicijskega programa obnove in izgradnje gasilskega doma Cesta proletarskih brigad 21, Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 676  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Športni objekti Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 677  - Letno poročilo za leto 2008 za Mariborski vodovod javno podjetje d.d. Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 677  - Letno poročilo za leto 2008 za Mariborski vodovod javno podjetje, d.d. Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 678  - Dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Maribor za leto 2009 sektro za komunalo in promet
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 679  - III. dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem - stavbna zemljišča za leto 2009 v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 680  - Investicijski program "Obnova vodovodnega in kanalizacijskega omrežja (Lackova cesta)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 680  - Investicijski program
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 681  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 682  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nove - nadomestne predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Mariborska knjižnica Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 683  - Predlog za imenovanje dveh članov kot predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet ustanoviteljic Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 684  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dom Antona Skale
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 685  - DIIP Dokument identifikacije investicijskega projekta "Izgradnja Akvarija - terarija Maribor".
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 685  - Akvarij terarij - zaključno poročilo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 685  - Akvarij - terarij - soglasja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 687  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 687  - Priloge
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 688  - Sklep o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor v letu 2010
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 689  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 690  - Odloki o spremembah Odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Osnovnih šol na območju Mestne občine Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 691  - Odlok o kateogorizaciji občinskih cest - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 691  - Soglasje k odloku o kategorizaciji ceste
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 691  - Ceste-izris
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 691  - Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Mestni občini Maribor - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 692  - Dopolnitev obrazložitve gradiva H GMS - 692
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  GMS - 692  - Cenik za gondolo 08.12.2009 H GMS - 692
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 692  - Izračun ekonomske cene storitve (vozovnice) javnega prevoza z žičnico (osnovno gradivo)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 693  - Odlok o izvajanju javne službe oskrbe s toplotno energijo v Mestni občini Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 693  - Odlok o načinu izvajanja javne službe oskrbe s toplotno energijo v Mestni občini Maribor - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 694  - Invnesticijski program - Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu - izgradja zunanjega avditorija
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 695  - Investicijski program "KS Pekarna"
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 695  - Investicisjki program KC Pekarna - naslovnica z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 696  - Odlok o izvajanju javne službe oskrbe z energetskimi plini v Mestni občini Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 696  - Odlok o načinu izvajanja javne službe oskrbe z energetskimi plini v Mestni občini Maribor - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 697  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Brezje 4 K (OPPN za del PPE Br 4 K - centralno območje ob Puhovi ulici) - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 697  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem narčtu za del območja Brezje 4K (OPPN za del PPE Br 4 K - centralno območje ob Puhovi ulici) - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 697  - Priloga1
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 697  - priloga2
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 697  - Priloga3
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 697  - Priloga4
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 698  - Sklep o sprejemu integralnega in prečiščenega kartografskega gradiva Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor v digitalni obliki
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  GMS - 698  - Kartografska priloga1
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  GMS - 698  - Kartografska priloga2
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  GMS - 698  - Kartografska priloga3
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  GMS - 698  - Kartografska priloga4
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 699  - Povečanje osnovnega kašitala gospodarske družbe Dom pod Gorco, družba za bivanjsko oskrbo, d.o.o. Grajski trg 1, Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 700  - Sprememba načrta razvojnih programov Mestne občine Maribor za leto 2009 - obnova vodovodnega in kanalizacijskega omrežja (Lackova cesta)
vodoravna delilna črta