Pobude za spremembo namenske rabe zemljišč
vodoravna delilna črta

Namenska raba zemljišč je določena s prostorskimi akti, zato jo lahko spremenimo samo s spremembo prostorskih aktov. Ker so prostorski akti predpisi, pri pobudi za spremembo namenske rabe zemljišča ne gre za individualni upravni postopek, v katerem bi se odločalo o pravici posameznika, temveč za sodelovanje pri pripravi predpisa, s katerim občina opredeljuje in načrtuje svoj prostorski razvoj.
 
Pobude za spremembo namenske rabe zemljišč v Mestni občini Maribor se obravnavajo v postopku priprave Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN). S Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV, št. 20/17) je bil določen zadnji rok za vložitev pobud 30. junij 2017.


vodoravna delilna črta