Gradiva mestnega sveta (501 - 600)
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek GMS - 452  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorsko planske enote Te 2 C - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 452  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorsko planske enote Te 2 C - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 489  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 9S (OPPN za del PPE St 9-S - stanovanjsko območje ob Šarhovi in Kamenškovi ulici) - druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 489  - Zazidalna situacija
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 501  - Predlog za imenovanje direktorja javnega podjetja Toplotna oskrba, d.o.o. Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 502  - Predlog za imenovanje članov nadzornega sveta javnega podjetja Toplotna oskrba, d.o.o. Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 503  - Predlog za podajo soglasja k razrešitvi sedanjega ter imenovanju direktorja družbe Mariborski vodovod d.d. Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 504  - Poročilo o opravljeni inventuri sredstev in obveznosti do virov sredstev mestne občine maribor na dan 31.12.2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 505  - Informacija o varnostnih pojavih na območju Mestne občine Maribor v letu 2008 in poročilo o delu varnostnega sosveta za leto 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  GMS - 505  - Statistični podatki po posameznih področjih varnosti za leto 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 506  - Odlok o oddajnju poslovnih prostorv, garaž in garažnih boksov v najem -prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 507  - Naslovnica
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 507  - Program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči 2009 s finančnim načrtom
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 508  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 509  - Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem - stavbna zemljišča za leto 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 510  - Posamezni program prodaje stvarnega premoženja - stavbna zemljišča, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 511  - Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor - druga obravnava (Odlok v prvi obravnavi je pod oznako GMS - 454)
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek GMS - 512  - Sklep o določitvi oglaševalnih mest za volilno kampanjo za volitve poslancev iz RS v evropski parlament
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 513  - Sklep o ustanovitvi brezplačne stavbne pravice na Taborskem nabrežju za Univerzo v Mariboru, za potrebe izgradnje Medicinske fakultete
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 514  - Naslovnica
vodoravna delilna črta
ikona datoteke ppt  GMS - 514  - Predstavitev novega kliničnega oddelka za onkologijo v UKC Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 514  - Obrazložitev
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 515  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje direktorja/ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja elektro-računalniška šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 516  - Predlog za imenovanje predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Borisa Pečeta Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 517  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega-nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Mariborska knjižnica Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 518  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nove-nadomestne podpredsednice v odboru mestnega sveta MOM za urejanje prostora in varstvo okolja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 519  - Predlog za imenovanje komisije za mladinska vprašanja Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 520  - Predlog za imenovanje direktorice javnega socialno varstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 521  - Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 522  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Drava Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 523  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 524  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje direktorice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 525  - Informacija o stanju na projektu Zimska univerzijada Maribor 2013
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 525  - Naslovnica
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 526  - Odlok o razveljavitvi Odloka o varstvu zraka na območju Mestne občine Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 527  - Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 528  - Poročilo o delu in zaključni račun Zavoda za turizem Maribor za poslovno leto 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  GMS - 528  - Zaključni račun za leto 2008 - RAČUNOVODSKO POROČILO
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  GMS - 528  - Zaključni račun za leto 2008 BILANCA STANJA
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  GMS - 528  - Realizacija plana 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 529  - Soglasje k nameri ponudnika za opravljanje storitev institucionalnega varstva
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 530  - Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 531  - Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorice javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 532  - Soglasje mestnega sveta k ustanovitvi Skupnosti gasilsko reševalnih zavodov Slovenije
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 532  - Pogodba o ustanovitvi Skupnsoti gasilsko reševalnih zavodov Slovenije
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 534  - Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Mestnega sveta Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 535  - Poročilo o delu v letu 2008 in program dela za leto 2009 Energetske agencije za Podravje - NASLOVNICA GRADIVA
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 535  - Obrazložitev poročila
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 535  - Program dela - delovni načrt Energetske agencije za Podravje
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 535  - Finančni načrt Energetske agencije za Podravje
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 535  - LETNO POROČILO ZA LETO 2008 - končno
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 536  - Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. - prva obravnava GRADIVO NADOMESTI GRADIVO GMS - 536/I
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 536/I  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Toplotna oskrba d.o.o. Maribor - skrajšani postopek (GMS - 536/I)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 537  - Odloki o ustanovitvi javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 538  - Pravilnik o sofinanciranju mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 539  - Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 540  - Posamezni program pridobitve stvarnega premoženja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 541  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalne zavoda Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 542  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 543  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 544  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Durjave Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 545  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rada Robiča Limbuš
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 546  - Predlog za imenovanje predstavnic ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dom Antona Skale Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 547  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nove - nadomestne članice upravnega odbora Javnega gospodarskega zavoda za turizem Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 548  - Predlog za podajo soglasja k imenovanju uprave - direktorja družbe Mariborski vodovod, d. d. Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 549  - Potrditev uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 550  - Predlog za potrditev mandata nadomestnemu članu mestnega sveta Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 551  - Posamezni program prodaj/menjava stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 552  - Soglasje k izvzemu nepremičnin iz javnega dobra, soglasje o brezplačnem prenosu zemljišč na Republiko Slovenijo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 553  - Soglasje k menjavi, odprodaji, nakupu in brezplačnem prenosu nepremičnin
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 554  - Poročilo varuhinje bolnikovih pravic za leto 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 555  - Poročilo o delu 2008 in realizacija finančnega načrta 2008 ter Zaključni račun za leto 2008 z inventurnim elaboratom, Poslovno finančni načrt 2009 in razvojni program 2009 - 2012 Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 555  - Poročilo o delu 2008 in realizacija finančnega načrta 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  GMS - 556  - Razpredelnica - izračun deležev občin ustanoviteljic
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 556  - Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 557  - Odlok o rabi javnih površin, najemninah in občinskih taksah za njihovo uporabo – prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 558  - Poročilo o delu komisije za ocenjevanje prejetih tehnoloških rešitev celovitega sistema ravnanja z odpadki v Mariboru
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  GMS - 558  - Obrazec s podpisi komisije
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 559  - Naslovnica
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 559  - Informacija o letnem poročilu Javnega podjetja Toplotna oskrba d.o.o. Maribor TOM 2008 za leto 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 560  - Sklep o preklicu sklepa o ustanovitvi brezplačne stavbne pravice in podelitvi pravice gradnje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 561  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola gustava Šiliha Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 562  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Jadvige Golež Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 563  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Tezno Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 564  - Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorja Javnega gospodarskega zavoda za turizem Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 565  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 566  - Predlog za imenovanje novega - nadomestnega člana v odbor mestnega sveta MOM za finance ter odbor MS MOM za kmetijstvo in celostni razvoj podeželja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 567  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Jožice Flander Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 568  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda II. gimnazija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 569  - Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Športni objekti Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 570  - Predlog za podajo mnenja o kandidatih za imenovanje ravnatelja in ravnateljice organizacijskih enot Srednja šola za prehrano in živilstvo ter Višja strokovna šola javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Izobraževalni center Piramida Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 571  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja OE Srednja poklicna in strokovna šola javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Lesarska šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 572  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 573  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ivana Glinška
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 574  - Potrditev uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitiv javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 575  - Ustanovitev stavbne pravice na zemljišču parc. št. 1081/2 in na deležu 5/6 zemljišča parc. št. 1088/2 obe k.o. Maribor Grad
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 576  - Odredba o spremembi odredbe o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinaska dejavnost GMS - 576
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 577  - Informacija o problematiki upravljanja in izrabe hidroenergije na območju MOM in Podravske regije
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 577  - Dopis predsednika delovne skupine
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 578  - Investicijski program "Prostorska preureditev in obnova obstoječih prostorov skupne šolske zgradbe Osnovne šole Franceta Prešerna Maribor in Osnovne šole Borisa Kidriča Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 579  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorsko planske enote S t 1 - SD - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 580  - Oblikovanje cen komunalnih proizvodov in storitev za leto 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke ppt  GMS - 580  - Izpis cen - sklepov komunalnih proizvodov in storitev za leto 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 580  - Izračun komunalne košarice za 3 člansko družino
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 580  - Predlog sklepa JP Snaga - ravnanje z odpadki
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 581  - Sklep o podpori MOM glede šriitve dejavnosi Evangeliščanske cerkvene občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 582  - Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Energetske agencije za Podravje - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 583  - NASLOVNICA - GRADIVA Poročilo o delu Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči z zaključnim računom za leto 2008 in poročilo o delu Nadzorenega sveta JP GSZ za leto 2008
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 583  - Poročilo o delu in zaključni račun za leto 2008
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 583  - Poročilo NS JP ZGSZ
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 584  - Soglasje k odprodaji solastniškega deleža 1/8 parc. št. 957/10 in menjava zemljišč parc. št. 157/2 ter menjava solastniških deležev 1/8 parc. št. 957/12, 957/9, 957/11, 957/4, 957/8 vse k.o. Tabor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 585  - Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 586  - Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 587  - Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja utrjenih in zelenih javnih površin v Mestni občini Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 588  - Sklep o določitvi višine najemnine za najem prostorov za grobove na pokopališčih, ki so v upavljanju krajevnih skupnosti
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 589  - Sklep o soglasju k cenam pogrebnih storitev na pokopališčih, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 590  - Pravilnik o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 591  - Pravilnik o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 592  - Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 592  - Dopolnitev
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 593  - Investicijski program preureditev križišča Mlinka ulica -Ulica kneza Koclja v krožno krožišče
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 593  - Naslovnica gradiva in obrazložitev investicijskega programa krožišča na Mlinski in Ulici kneza Koclja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 593  - Povzetek investicijskega programa za krožišče na Mlinski in Ulici kneza Koclja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 594  - Informacija o razvoju študijskih programov v okviru Evropskega središča Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 594  - INFORMACIJA O RAZVOJU ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV V OKVIRU EVROPSKEGA SREDIŠČA MARIBOR
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 595  - Sklep o preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Nigrad d.d.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 596  - Soglasje k izvzemu nepremičnin iz javnega dobra, soglasje o brezplačnem prenosu zemljišč in sogalje k nakupu zemljišč
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 597  - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za turizem Maribor
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek GMS - 597  - Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za turizem Maribor – druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 598  - Investicijski program - prilagoditev odlagališča baliranih komunalnih odpadkov Dogoše
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 598  - Investicijski program - Prilagoditev odlagališča baliranih komunalnih odpakov Dogoše
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 599  - Druga dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem - stavbna zemljišča
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 600  - Posamezni program prodaje stavarnega premoženja - stavbna zemljišča
vodoravna delilna črta