Organigram Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta

Organigram Mestni svet Župan Direktor MU Mestna uprava Kabinet župana Služba notranje revizije Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje Služba za razvojne projekte in investicije - Projektna pisarna Urad za finance Sektor za proračun Sektor za računovodstvo Sektor za finance Služba za komunalo Urad za gospodarske dejavnosti Sektor za gospodarstvo Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori Urad za komunalo, promet, okolje in prostor Sektor za urejanje prostora Sektor za varstvo okolja in ohranjanje narave Sektor za komunalo in promet Služba za GIS in obdelavo podatkov Urad za kulturo in mladino Sektor za kulturo Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost Sektor za vzgojo Sektor za izobraževanje Sektor za zdravstveno in socialno varstvo Urad za šport Sektretariat za splošne zadeve Služba za pravne zadeve Služba za splošne zadeve in upravljanje s kadrovskimi viri Materialno tehnična služba Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti Služba za javna naročila Služba za upravno poslovanje Mestna redarska služba Medobčinski inšpektorat Služba za stanovanjske zadeve


vodoravna delilna črta