Poročilo - 2008
vodoravna delilna črta


ORGAN: Mestna občina Maribor
SEDEŽ ORGANA: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
SPLETNI NASLOV KATALOGA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA: http://sraka.uni-mb.si/maribor/podrocje.aspx?id=644
 
URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE IJZ:
  • Milica SIMONIČ STEINER, direktorica mestne uprave – za področje dela Mestne uprave, Kabineta župana s Službo za delovanje mestnega sveta, Urada za finance in proračun, Urada za šport, Službe notranje revizije in Službe za razvojne projekte in investicije (projektna pisarna),
  • Andrej KRAPŠE, direktor urada – za področje dela Urada za gospodarske dejavnosti,
  • David POLUTNIK, višji svetovalec III – za področje dela Urada za komunalo, promet, okolje in prostor,
  • Bojan LABOVIČ, višji svetovalec II - za področje dela Urada za kulturo in mladino,
  • Franc MALI, višji svetovalec I – za področje dela Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost,
  • Marija TANACEK, direktorica sekretariata – za področje dela Sekretariata za splošne zadeve ter mestne četrti in krajevne skupnosti
  • Cvetka JAMBRAŠIČ, višja svetovalka I – za področje dela Mestne redarske službe,
  • Slobodan STOJANOVIČ, vodja službe – za področje dela Službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje.
 
 
1.      ŠTEVILO VLOŽENIH ZAHTEV ZA DOSTOP IN PONOVNO UPORABO IJZ
15
1.1. Število zahtev za dostop do IJZ
15
1.2. Število zahtev za ponovno uporabo IJZ
0
  
2.      ŠTEVILO UGODENIH ZAHTEV ZA DOSTOP IN PONOVNO UPORABO IJZ 
15
2.1. Število ugodenih zahtev za dostop do IJZ
15
2.2. Število ugodenih zahtev za ponovno uporabo IJZ
0
2.3. Število delno ugodenih zahtev
0
2.4. Število zaračunanih  dostopov 
0
  
3.      ŠTEVILO VSEH  v celoti  ZAVRNJENIH ZAHTEV 
0
      Število glede na razloge zavrnitve
 
3.1.    podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen kot tajen
 
3.2.    podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe
 
3.3.    osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov
 
 
3.4.    podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti individualnih podatkov o poročevalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost državne statistike
 
3.5.    podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti davčnega postopka ali davčne tajnosti, skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek
 
3.6.    podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona ali v zvezi z njim, ali postopka s prekrški in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi
 
3.7.    podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi
 
3.8.    podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega ali drugega sodnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi
 
3.9.    podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je še predmet posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine
 
3.10.podatek o naravni oziroma kulturni vrednoti, ki v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje naravne in kulturne dediščine, ni dostopen javnosti zaradi varovanja naravne oziroma kulturne vrednote
 
3.11.podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa
 
3.12.organ nima informacije
 
3.13.ni informacija javnega značaja
 
3.14.drugo /navedi/
 
 
 
4.      ŠTEVILO delno  ZAVRNJENIH ZAHTEV 
0
      Število glede na razloge zavrnitve
 
4.1.    podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen kot tajen
 
4.2.    podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe
 
4.3.    osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov
 
 
4.4.    podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti individualnih podatkov o poročevalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost državne statistike
 
4.5.    podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti davčnega postopka ali davčne tajnosti, skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek
 
4.6.    podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona ali v zvezi z njim, ali postopka s prekrški in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi
 
4.7.    podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi
 
4.8.    podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega ali drugega sodnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi
 
4.9.    podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je še predmet posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine
 
4.10.podatek o naravni oziroma kulturni vrednoti, ki v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje naravne in kulturne dediščine, ni dostopen javnosti zaradi varovanja naravne oziroma kulturne vrednote
 
4.11.podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa
 
4.12.organ nima informacije
 
4.13.ni informacija javnega značaja
 
4.14.drugo /navedi/
 
  
5.      ŠTEVILO VLOŽENIH PRITOŽB INFORMACIJSKEMU POOBLAŠČENCU
0
5.1.   Število vseh izdanih odločb IP po pritožbah
 
5.2.   Število ugodno rešenih pritožb- odločbe IP v prid pritožnikov
 
5.3.   Število ponovno odklonjenih zahtev za informacije-odločbe IP v prid zavezanca
 
            Razlogi ponovne odklonitve
 
5.3.1.        podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen kot tajen
 
5.3.2.        podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe
 
5.3.3.        osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov
 
5.3.4.        podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti davčnega postopka ali davčne tajnosti, skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek
 
5.3.5.        podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona ali v zvezi z njim, ali postopka s prekrški in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi
 
5.3.6.        podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi
 
5.3.7.        podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega ali drugega sodnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi
 
5.3.8.        podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je še predmet posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine
 
5.3.9.        podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa
 
5.3.10.    organ nima informacije
 
5.3.11.    ni informacija javnega značaja
 
5.3.12.    drugo /navedi/
 
  
6.      ŠTEVILO SPROŽENIH UPRAVNIH SPOROV
0
6.1. Zoper dokončne odločbe
 
6.2. Zoper molk organa
 
  
7.      ŠTEVILO PREJETIH SODNIH ODLOČB,  S KATERIMI JE BILO UGODENO TOŽBI PROSILCA
0
7.1. Seznam sodnih odločb in navedba razlogov za  ugodno odločitev sodišča
 
      a.
 
      b.
 
      c.
 
 
 
  
8.      SEZNAM ZAVEZANCEV PO ZDIJZ IZ PRISTOJNOSTI ORGANA                  
54
8.1.   Izvajalci javnih služb- število skupaj
4
           1. Centralna čistilna naprava Maribor – Aquasystems d.o.o., Dupleška c. 330
 
           2. Mariborska tržnica, Vodnikov trg 5
 
           3. Pogrebno podjetje Maribor d.d., Cesta XIV. divizije 39a
 
           4. Veolia, avtobusni promet, Linhartova 22
 
 
 
8.2.  Javni zavodi- število skupaj
42
PODROČJE PREDŠOLSKE VZGOJE
Mestna občina Maribor ustanovitelj in financer
1. Vrtec Jadvige Golež, Betnavska c. 100
 
2. Vrtec Jožice Flander, Fochova ul. 51
 
3. Vrtec Studenci, Groharjeva ul. 22
 
4. Vrtec Pobrežje, Cesta XIV. divizije 14/a
 
5. Vrtec Tezno, Dogoška ul. 20
 
6. Vrtec Borisa Pečeta, Tomšičeva 32
 
7. Vrtec Ivana Glinška, Gledališka 6
 
8. Vrtec Otona Župančiča, Oblakova ul. 5
 
 
 
PODROČJE KULTURE
Mestna občina Maribor ustanovitelj in financer
 
1. KPC Narodni dom, Ul. kneza Koclja 9
 
2. Mladinski kulturni center, Ljubljanska c. 4
 
3. Mariborska knjižnica, Rotovški trg 2
 
4. Lutkovno gledališče Maribor, Rotovški trg 2
 
 
 
Mestna občina Maribor ustanovitelj
 
1. Lutkovno gledališče Maribor, Rotovški trg 2
 
2. Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6
 
3. Muzej narodne osvoboditve, Ul. heroja Tomšiča 5
 
4. Pokrajinski muzej , Grajska ul. 2
 
 
 
PODROČJE ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA
Mestna občina Maribor ustanovitelj in financer
 
1. Zdravstveni dom dr.. Adolfa Drolca, Ul. talcev 9
 
2. Mariborske lekarne, Minarikova ul. 6
 
3. Center za pomoč na domu, Partizanska c. 12
 
 
 
PODROČJE OSNOVNEGA ŠOLSTVA
Mestna občina Maribor ustanovitelj
 
1.   OŠ Prežihovega Voranca, Gosposvetska 10
 
2.   OŠ Bratov Polančičev, Prešernova ul. 19
 
3.   OŠ Bojana Ilicha, Mladinska 13
 
4.   OŠ Franca Rozmana Staneta, Kersnikova 10
 
5.   OŠ Kamnica, Vrbanska c. 93, 2351 Kamnica
 
6.   OŠ Borisa Kidriča, Žolgarjeva 4
 
7.   OŠ Franceta Prešerna, Žolgarjeva 2
 
8.   OŠ Angela Besednjaka , Celjska ul. 11
 
9.   OŠ Maksa Durjave, Ruška c. 15
 
10. OŠ Janka Padežnika, Iztokova 6
 
11. OŠ Ludvika Pliberška, Lackova 4
 
12. OŠ Rada Robiča Limbuš, Limbuška c. 32, 2341 Limbuš
 
13. OŠ Martina Konšaka, Prekmurska 67
 
14. OŠ Slave Klavora, Štrekljeva 31
 
15. OŠ Draga Kobala, Tolstojeva3
 
16. OŠ Toneta Čufarja, Zrkovska 67
 
17. OŠ Tabor 1, Arnolda Tovornika 21
 
18. OŠ Tabor II, Klinetova 18
 
19. OŠ Borcev za severno mejo, Ul borcev za severno mejo 16
 
20. OŠ Malečnik, Malečnik 61, 2229 Malečnik
 
21. OŠ Gustava Šiliha, Majcigerjeva 31
 
 
 
           JAVNI ZAVODI Z DRUGIH PODROČIJ
Mestna občina Maribor ustanovitelj in financer
 
1. Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor, Cesta Proletarskih brigad 21
 
2.  Mariborska razvojna agencija, Pobreška c 20
 
 
 
8.3.  Javni gospodarski zavodi-število skupaj
1
1. Javni gospodarski zavod za turizem Maribor, Partizanska c. 47
 
 
 
8.4.  Javna podjetja- število skupaj
5
1. Nigrad d.d., Zagrebška c 30.
 
2. Snaga d.o.o., Nasipna 64
 
3. Toplotna oskrba Maribor, Jadranska c. 28
 
4. Mariborski vodovod javno podjetje d.d., Jadranska c. 24
 
5. Javno podj. za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, Grajska ul. 7
 
 
 
8.5.  Nosilci javnih pooblastil-število skupaj
2
1. Plinarna Maribor d.d., Plinarniška ul. 9
 
2. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1
 
 
Številka: 09000-1/2009
Maribor:  20.1.2009
 


vodoravna delilna črta