od 2009 do 2010
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju gradbenega odbora za spremljanje aktivnosti v zvezi z izgradnjo Mariborskega kulturnega središča (MAKS)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije za sanacijo ribnika pri Kličku v Mestnem parku
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Sveta invalidov kot posvetovalnega telesa župana MOM za obdobje 2010 - 2014
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju projektne skupine "PMinter"
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije za izvedbo postopka izbire koncesionarja po javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje zdravstvene službe na območju MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Komisija za funkcionalne preglede otroških igrišč
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Komisija za izvedbo postopka izbire koncesionarja po Odloku o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v MOM za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije za izbor najprimernejše ponudbe za najem prostorov za delovanje Evropskega centra uprizoritvenih umetnosti Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju članice komisije kot predstavnice MOM za odpiranje ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika v zvezi s postopkom javnega zbiranja ponudb za ustanovitev stavbne pravice za gradnjo podzemne garaže in gradnjo treh med seboj povezanih objektov za šport in turizem - Ljudski vrt za obdobje 50 let
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskih redarjev
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Odbor za spremljanje izvajanja aktivnosti pri izgradnji doma Mestne četrti Studenci
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju organizacijskega odbora za izvedbo aktivnosti v zvezi z otvoritvijo obnovljenega Lutkovnega gledališča Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju delovne skupine za izvedbo projekta "prenova spomenika NOB"
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Strokovna komisija za preveritev lokacije osrednjega spomenika NOB v Mariboru
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Komisija za izvedbo postopka javnega odpiranja ponudb za oddajo tržnih in parkirnih površin v najem
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Strokovna komisija za preveritev izbranih projektov na javnih arhitekturnih natečajih
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju organizacijskega odbora za izvedbo aktivnosti ob prihodu njegove svetosti Dalai Lame
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Komisija za pitno vodo v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju projektne skupine za izvedbo projekta "Osmansko cesarstvo"
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju projetne skupine za uvrstitev Stare trte na seznam Unescove svetovne dediščine
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Projektna skupina za izvedbo projekta "Invalidi in slepi" ter drugih projektov s področja problematike invalidov ter slepih in slabovidnih oseb
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije za izbiro koncesionarja na področju splošne medicine za območje Malečnik-Ruperče
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju organizacijskega odbora za izvedbo priprav in koordinacijo aktivnosti za otvoritev nove pohorske vzpenjače decembra 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije za oceno uporabe prisilnih sredstev občinskih redarjev
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije za izbiro najustreznejše rešitve po arhitekturnem natečaju za novi Akvarij - terarij
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Odbora za spremljanje izvajanja aktivnosti gospodarske družbe za izgradnjo in izvajanje dejavnosti doma upokojencev in oskrbovanih stanovanj "Dom pod gorco d.o.o."
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Projektni svet za vodenje projekta "Center za ravnanje z odpadki Podravja - CEROP"
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju organizacijskega odbora za pripravo aktivnosti ob otvoritvi zavetišča za živali
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Strokovna komisija za spremljanje prenove mariborskega gradu za potrebe javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa po Pravilniku o sofinanciranju prenove stavbne dediščine v MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije za izvedbo razgovorov s potencialnimi interesenti za izgradnjo podzemne garaže pod prizidkom MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije za uskladitev statusa parcel in njihovo rabo v MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Strokovna komisija za izbor najprimernejše rešitve za ureditev krožišč na območju MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju delovne skupine za oblikovanje protikriznih ukrepov in spremljanje uresničevanja le-teh na področju gospodarstva v MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije po Odloku o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Delovna skupina za pripravo strategije gospodarskega razvoja Maribora
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju članov Projektne skupine za izvajanje projekta ADDED VALUE, sofinanciranega s strani Evropske komisije iz programa Intelligent Energy Europe
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju delovne skupine za pripravo strategije na področju izrabe hidroenergije na območju MOM in Podravske regije
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju premoženjske komisije MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije po Pravilniku o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva in inovativnosti v MOM za leto 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije za ocenitev škode v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč na območju MOM za leto 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju projektne skupine za izvedbo projekta oz. operacije: "Obnova kulturnega spomenika Naskov dvorec v Mariboru"
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Projektna skupina - lokalna podporna skupina za izvedbo projekta URBACT II - tematsko omrežje Active A.G.E.: Aktivno vključevanje starajoče populacije v urbano prenovo mestnega jedra
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju projektne skupine za izvedbo projekta "PIMMS TRANSFER"
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o spremembi sklepa o imenovanju projektne skupine za izvedbo projekta "PIMMS TRANSFER"
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Projektna skupina za izvajanje projekta CITEAIR II, sofinanciranega s strani Evropske komisije iz programa INTERREG IVC in Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Projektna skupina - lokalna podporna skupina za izvedbo projekta URBACT II - tematsko omrežje FIN-URB-ACT
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju upravno strokovno usmerjevalne skupine za pripravo občinskega prostorskega načrta MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju strokovno usmerjevalne skupine za pripravo občinskega prostorskega načrta MOM
vodoravna delilna črta