Gradiva mestnega sveta (401 - 500)
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 401  - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Durjave maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 402  - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Padežnika Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 403  - Določitev lokacije za objeta energetske izrabe lahke frakcije odpadkov
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 404  - Odlok o mladini v mestni občini Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 404  - Odlok o mladini v Mestni občini Maribor - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 405  - Odredba o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se oprvlja gostinska dejavnost
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 406  - Novelacija investicijskega programa za cesto Kamnica - Sp. Kungota
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 406  - Povzetek investicijskega programa
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 407  - Posamezni program menjav/nakupov stvarnega premoženja - v skladu z zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Zakonom o urejanju prostora
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 408  - Posamezni program prodaje stvarnega premoženja - stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 409  - Obvezna razlaga 29. i člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo Taborskega nabrežja v Mariboru
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 410  - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor - skrajšni postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 411  - Uskladitev načrta razvojnih programov OB070-06-0094 »Prenova in dograditev KD Kamnica« zaradi kandidature na razpis za dodelitev evropskih sredstev
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 412  - Dokument identifikacije investicijskega projekta - obnova in dograditev KD Kamnica - Nakup notranje opreme
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 413  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 414  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Prometna šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 415  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja elektro-računalniška šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 416  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja strojna in poslovna šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 417  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 418  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pobrežje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 419  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega - nadomestnega predsednika sveta zavoda Mariborska razvojna agencija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 420  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Bojana Ilicha Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 421  - Predlog za imenovanje predstavnic ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ bratov Polančičev Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 422  - Predlog Vladi RS za imenovanje člana kot predstavnika MOM v svet Slovenskega narodnega gledališča Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 423  - Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leti 2008 in 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 424  - Posamezni program menjav stvarnega premoženja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Zakonom o urejanju prostora
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 425  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 426  - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 427  - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OSnovna šola Borisa Kdiriča Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 428  - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 429  - Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leti 2008 in 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 430  - Soglasje k menjavi nepremičnin
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 431  - Soglasje k brezplačnem prevzemu nepremičnin
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 432  - Sklep o podelitvi statusa grajeno javno dobro
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 433  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem narčtu za delo prostorsko planske enota Ta 3 - C - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 434  - Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemlijšči d.o.o. - skrajšani postopek in sklep o podelitvi soglasja k dopolnitvi statuta Javnega podjetja za gospodarjenje s tafbnmi zemljišči d.o.o.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 435  - Posamezni program nakupo/menjava stvarnega premoženja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 84/07) in Zakonom o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 436  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2008 - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 437  - Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za del območja PPE Tabor 14 P - kompostarna
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 438  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje novega - nadomestnega člana v upravni odbor Javnega gospodarskega zavoda za turizem Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 439  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Studenci
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 440  - Dokument identifikacije investicijskega projekta za izgradnjo zavetišča za živali
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 441  - Sprememba sklepa o prevozu starejših občanov
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 442  - Predlog za imenovanje direktorice javnega socialno varstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 443  - Predlog za imenovanje odbora za podelitev Glazerjevih nagrad
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 444  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kamnica
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 445  - Uskladitev Akta o ustanovitvi Javnega podjetja Toplotna oskrba d.o.o., Maribor in soglasje k spremembam Statuta Javnega podjetja Toplotna oskrba d.o.o., Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 446  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (parc. št. 2807/8, 2811/3, 2811/10, 2811/13, k.o. Tabor)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 447  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega skalda Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  GMS - 447  - Preglednica - izračun deležev občin ustanoviteljic
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 448  - Potrditev uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 449  - Lokalni energetski koncept Mestne občine Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 449  - Lokalni energetski koncept MOM - končno poročilo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 450  - Posamezni program nakupa stvarnega premoženja - stavbna zemljišča
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 451  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 10 S (OPPN za del PPE St 10 S) območje za individualno stanovanjsko gradnjo južno od Pekrske ceste - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 452  - Odlok o občinskem podrobnem prostroskem načrtu za del prostrosko planske enote Te 2 - C - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 454  - Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor - prva obravnava (Odlok v drugi obravnavi je objavljen pod oznako GMS - 511)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 454  - Analiza organiziranosti lokalnih gospodarskih javnih služb v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 455  - Občinski program varnosti
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 456  - Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 457  - Sklep o ustanovitvi brezplačne stavbne pravice
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 458  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 459  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 460  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola za oblikovanje Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 461  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja trgovska šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 462  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Srednja ekonomska šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 463  - Predlog za imenovanje vršilke dolžnosti direktorice javnega socialno-varstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 464  - Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Toplotna oskrba Maribor d.o.o. skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 465  - Predlog za odpoklic sedanjega in imenovanje novega člana v nadzorni svet Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči kot predstavnika ustanoviteljice (MOM)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 466  - Predlog za podajo soglasja k razrešitvi direktorja in imenovanju vršilke dožnosti direktorja javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 467  - Sklep o soglasju k spremembi imena javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tabor II Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 468  - Izvzem parcel iz javnega dobra in zamenjava parcele za parceli potrebni za izgradnjo Zahodne obvoznice
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 469  - Dokument identifikacije investicijskega projekta "Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo - Mladinski kulturni center Pekarna"
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 469  - Investicijski projekt
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 470  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nove - nadomestne podpredsednice v komisiji mestnega sveta MOM za priznanja in nagrade
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 471  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje novega - nadomestnega člana v odboru mestnega sveta MOM za gospodarstvo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 472  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje novega - nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega socialno-varstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 473  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Draga Kobala Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 474  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 475  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 476  - Uskladitev načrta razvojnih programov OB070-09-0001 »Investicija v kulturno turistično infrastrukturo« zaradi kandidature na razpis za dodelitev evropskih sredstev.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 477  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2009 - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 477  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2009 - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 478  - Ustanovitev gospodarske družbe za izgradnjo in izvajanje dejavnosti doma upokojencev in oskrbovanih stanovanj
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 479  - Ustanovitev Akademije za umetnosti
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 480  - Sklep o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor v letu 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 481  - Predlog za določitev višine sejnine predsedniku in članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v letu 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 482  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del S - 34 - križišče ob Ulici Veljka Vlahoviča – prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 483  - GRADIVO UMAKJENO Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PPE Rt 2 C - prva obravnava (nov odlok pod GMS - 483/I)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 483  - GMS - 483/I Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PPE Rt 2 C - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 484  - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 485  - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Leona Štuklja Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 486  - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tabor I Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 487  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorsko planske enote Po 6 – S - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 487  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorsko planske enote Po 6 S - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 488  - Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za del območja S 16 (območje ob planetu TUŠ) druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 488  - Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za del območja S 16 (območje ob Planetu Tuš) - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 489  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 9 S (OPPN za del PPE St 9 – S – stanovanjsko območje ob Šarhovi in Kamenškovi ulici) – prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 490  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Brezje 39 S (OPPN za del PPE Br 3 S – stanovanjsko območje ob Ulici na podrtem) – prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 491  - Statut javnega zavoda Športni objekti Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 492  - Prilogi 1 in 2 k Investicijskemu programu za obnovo fasade, zunanja ureditev med objektom Razlagovo ulico, Ulico heroja Staneta in Maistrovo ulico
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 492  - Investicijski program za obnovo fasade, zunanja ureditev med objektom Razlagovo ulico, Ulico heroja Staneta in Maistrov ulico
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 493  - Investicisjki program za izgradnjo zavetišča za živali
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 494  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega - nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet zavoda Mariborska razvojna agencija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 495  - Predlog za imenovanje predstavnice Mestne občine Maribor v svet zavoda Univerzitetni klinični center Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 496  - Predlog za imenovanje predstavnika Mestne občine Maribor v svet zavoda Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 497  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 498  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja glasbena in baletna šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 499  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja trgovska šola Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 500  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MOM za leto 2009 - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 500  - Naslovnica Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MOM za leto 2009 - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta