Gradiva mestnega sveta (301 - 400)
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 301  - Seznanitev mestnega sveta Mestne občine Maribor s potekom aktivnosti glede prilagoditve koncesijske pogodbe o izgradnji CČN – aneks 2
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 302  - Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu - investicijski program (novelacija čistopis)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 302  - Naslovnica
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 303  - Obnova "Karantene" v nekdanji kaznilnici - Investicijski program (novelacija, čistopis)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 304  - Naslovnica + obrazložitev
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 304  - Krožišče na Titovi cesti - CK - Investicijski program (novelacija, čistopis), s povzetkom
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 305  - Odlok o zazidalnem načrtu za območje S 10 S – Vinarje sever – prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 306  - Informacija o letnem poročilu javnega podjetja Toplotna oskrba d.o.o. Maribor za poslovno leto 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 306  - Informacija o letnem poročilu javnega podjeta Toplotna oskrba d.o.o. Maribor za poslovno leto 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 307  - Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja gospodarskih javnih služb v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 308  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc.št. 364/4, k.o. Pekre
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 309  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc.št. 2827/8, k.o. Tezno
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 310  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 3201/3, 3201/5, 3201/6 in 3201/9, vse k.o. Pobrežje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 311  - Sklep o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 2155 k.o. Maribor - Grad
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 312  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nove - nadomestne predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 313  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tabor I Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 314  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice OE osnovna šola in vrtec Ob parku javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za sluh in govor Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 315  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje direktorja javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 316  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ivana Glinška Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 317  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja strojna šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 318  - Športno turistični center Ljudski vrt - Investicijski program za osrednji prireditveni stadion II. faza
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 319  - Sklep o določitvi oglaševalnih mest za volilno kampanjo za volitve poslancev Državnega zbora RS 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 320  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za graditev krožno kabinske žičnice - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 321  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 322  - Posamični program prodaje 50 % delaža Mestne občine Maribor v družbi ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 323  - Odlok o določitvi pogojev reje rejnih in hišnih živali na območju Mestne občine Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 323  - Odlok o določitvi pogojev reje rejnih in hišnih živali na območju Mestne občine Maribor GMS - 323/I
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 324  - Poročilo o delu javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči z zaključnim računom za leto 2007 in poročilo o delu Nadzornega sveta JP GSZ za leto 2007 - NALSOVNICA
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 324  - POROČILO JZ GSZ
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 324  - POROČILO NS
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 325  - Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja javega zavoda Športni objekti Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 326  - Podelitev stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 2173/1, k.o. Maribor Grad
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 327  - Sklep o podelitvi statusa grajeno javno dobro
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 328  - Soglasje k nakupu nepremičnin v skaldu s sprejetim proračunom za leto 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 329  - Soglasje k brezplačnemu prevezmu nepremičnin v skladu s sprejetim proračunom za leto 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 330  - Posamezni program prodaje stvarnega premoženja - stavbna zemljišča v skladu z zakonom in uredbo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 331  - Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o merilih za določanje plač direktorjev javnih organizacij
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 332  - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Malečnik - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 333  - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kamnica - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 334  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nagradah mestne občine Maribor - skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 335  - Odlok o spremembi potekov ulic, preimenovanju in poimenovanju ulic ter ukinitvi ulice na območju mestne občine Maribor - skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 336  - Odlok o spremembi poteka Jarčeve ulice v naselju Maribor - skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 337  - Predlog za imenovanje direktorja javnega podjetja Snaga, d.o.o. Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 338  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice organizacijske enote Srednja prometna šola javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Prometna šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 339  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti v svet javnega socialno-varstvenega zavoda Dom starejših občanov Tezno
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 340  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Prva gimnazija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 341  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Lizike Jančar Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 342  - Sklep o podelitvi statusa grajeno javno dobro /k.o Počehova!
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 343  - Posamični program pridobivanja nepremičnin v k.o. Kamnica v last Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 344  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc.št. 1772/1 in 1772/3, k.o. Maribor-grad
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 345  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu zadel stanovanjskega območja v Laznici - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 346  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PPE, Po3-S, PO4-KE in Po5-S (območje med Čufarjevo, Šolsko ter Osojnikovo ulico in pokopališčem na Pobrežju) skrajšani postpek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 346  - Popravek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PPE, Po 3-S, PO 4-KE in Po5-S - območje med Čufarjevo Šolsko ter Osojnikovo ulicoa in pokopališčem na Pobrežju (MUV št. 15/08)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 347  - Posamični progrm proedaje 77,45 % deleža Mestne občine Maribor v družbi ZIM d.o.o.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 348  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 348  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občien Maribor skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 349  - Soglasje k menjavi in nakupu nepremičnin v skaldu s sprejetim proračunom za leto 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 350  - Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje občine Hoče-Slivnica, Mestne občine Maribor, občine Miklavž na Dravskem polju, občine Rače-Fram, občine Ruše, občine Selnica ob Dravi, občine Starše in občine Šentilj.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 351  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 352  - Oprostitev plačila komunalnega prispevka Srednji gradbeni šoli Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 353  - Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor - območje Košaki - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 354  - Lokacija za izgradnjo zavetišča za izgubljene in zavržene žiali
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 355  - Dopolnjen osnutek državnega prostorskega načrta za ČHE in daljnovodno povezavo ČHE - RTP Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 355  - Priloge
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 356  - Soglasje k nameri ponudnika za opravljanje storitev institucionalnega varstva
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 357  - Sklep o prenosu poslovnega prostora v Taborski ulici 8 na Univerzo v Mariboru za potrebe Medicinske fakultete
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 358  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidlnem načrtu za proizvodno cono Te 5 Tezno - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke ppt  GMS - 358  - Priloga - grafika
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 359  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja studenci 10 S (območje opuščenega Studenškega pokopališča) - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 360  -  Posamezni program nakupov/menjav stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 84/07) Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, d.o.o. Maribor, Grajska ulica 7
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 361  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ bratov Polančičev Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 362  - Odlok o poimenovanju nove ulice v naselju Maribor z imenom Ulica Eve Lovše - skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 363  - Dokapitalizacija družbe Casino Maribor d.d. (priloge so na vpogled v službi mestnega sveta)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 364  - Sklep o ukinitvi statusa grajenga javnega dobra (parc. št. 305/3, k.o. Zg. Radvanje)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 365  - Zvezek1
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 365  - Zvezek2
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 365  - Zvezek3
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 365  - Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2007 (naslovnica)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 365  - Poročilo Nadzornega odbora o pregledu Zaključnega računa Mestne občine Maribor za leto 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 366  - Predlog za podelitev priznanja listina mesta Maribor in nagrad mestne občine Maribor ter za določitev datuma podelitve priznanja listina mesta Maribor v letu 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 367  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tabor II Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 368  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice ustanoviteljie (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 369  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nove - nadomestne predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 370  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 371  - Predlog za imenovanje direktorja javnega podjetja Snaga, d.o.o. Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 372  - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 373  - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Draka Kobala Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 374  - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Borcev za severno mejo Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 375  - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Slave Klavore Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 376  - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Martina Konšaka Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 377  - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rada Robiča Limbuš - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 378  - Investicijskih program za nakup ato lestve AL-K37 za Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor (JZZPR)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 378  - Naslovnica
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 379  - Naslovnica
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 379  - Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 380  - Sklep o ustanovitvi brezplačne služnsoti in stavbne pravice na Taborskem nabrežju za Univerzo v Mariboru za potrebe izgradnje Medicinske fakultete
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 381  - Naslovnica + Obrazložitev
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 381  - Projektna naloga 1
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 381  - Smernice za novoletno okraševanje mesta Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 382  - Naslovnica
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 382  - Mariborski vodovod - letno poročilo 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 383  - Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem - stavbna zemljišča
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 384  - Posamezni program prodaj stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 385  - Posamezni program nakupov stvarnega premoženja - stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 386  - Ustanovitev stavbne pravice na zemljišču parc. št. 1084 k.o. Maribor - Grad
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 387  - Naslovnica
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 387  - Predinvesticijska zasnova za projekt oz. operacijo "Obnova kulturnega spomenika Naskov dvorec v Mariboru"
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 388  - Naslovnica
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 388  - Investicijski program za projekt oz. operacijo "Obnova kulturnega spomenika Naskov dvorec v Mariboru"
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 389  - Naslovnica Stanovanjski program Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor 2008 s Finančnim načrtom 2008, Razvojni program 2008 - 2012 ter Poročilo o delu JMSS Maribor za l. 2007 z Zaključnim računom za leto 2007
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 389  - Stanovanjski program 2008 in Finančni načrt 2008
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 389  - Razvojni program 2008 - 2012
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 389  - Poročilo o delu 2007 in Realizacija finančnega načrta 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 390  - Uskladitev načrta razvojnih programov OB 070-06-0076 "Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča" zaradi kandidature na četrti javni razpis za dodelitev evropskih sredstev
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  GMS - 390  - Načrt razvojnih programov (stran 1)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  GMS - 390  - Načrt razvojnih programov (stran 2)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 391  - Prenos zemljišč na Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor za potrebe gradnje neprofitnih stanovanj
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 392  - Predlog za podelitev priznanja častni občan Mestna Maribor in določitev datuma podelitve za leto 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 393  - Sprememba načrta razvojnih programov v Uradu za šport v letu 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 394  - Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorja zavoda Mariborska razvojna agencija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 395  - Sklep o izdaji soglasja za oddelitev premoženja družbe Farmadent d.o.o. z ustanovitvijo nove družbe Marifarm d.o.o.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 395  - Naslovnica
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 396  - Sklep o spremembi sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  GMS - 397  - Priloge
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 397  - Oprostitev plačila komunalnega prispevka Univerze v Mariboru
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 398  - Soglasje k brezplačnemu prevzemu nepremičnin
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 399  - Sklep o ukinitivi statusa grajeno javno dobro
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 400  - Sklep o podelitvi statusa grajeno javno dobro
vodoravna delilna črta