Služba za delovanje mestnega sveta
vodoravna delilna črta


Vodja: Rosana KLANČNIK, univ. dipl. prav.
Telefon: 02/2201-241
Faks: 02/2201-244
E-pošta:
  • opravlja strokovne, organizacijske in druge administrativno tehnične naloge za delovanje mestnega sveta, njegovih teles in nadzornega odbora,
  • pripravlja predloge programov mestnega sveta in njegovih teles,
  • obvešča člane mestnega sveta, politične stranke zastopane v mestnem svetu, mestne četrti in krajevne skupnosti ter druge zainteresirane o vprašanjih, ki jih obravnava in o katerih odloča mestni sveta ali od njega pooblaščeno delovno telo,
  • opravlja strokovne, organizacijske in druge administrativno tehnične naloge za delovanje varnostnega sosveta,
  • opravlja strokovne in organizacijske naloge v zvezi z volitvami, referendumi in ljudsko iniciativo.


Mestni svet

Mestna volilna komisija

Varnostni sosvet


vodoravna delilna črta