Štipendije štipendijskega sklada Mestne občine Maribor tudi za študentke in študente
vodoravna delilna črta
3.12.2007

Župan Mestne občine Maribor Franc Kangler je danes v mestni hiši Rotovž sprejel študentke in študente, ki bodo iz štipendijskega sklada Mestne občine Maribor v šolskem letu 2007/2008 prejemali celoletno štipendijo. Pred sprejemom so študentje podpisali tudi pogodbe za štipendiranje

Mestna občina Maribor letos že šesto leto podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor ter četrto leto tudi štipendije za magistrski študij. V predlogu proračuna za leto 2007 je za izplačilo štipendij podeljenih v šolskem oz. študijskem letu 2006/2007 in za podelitev novo odobrenih štipendij v šolskem oz. študijskem letu 2007/2008, zagotovljenih 112.669 EUR. V proračunu je predvideno tudi 10.850 EUR za štipendiranje dijakov za področje obrti in obrtnih dejavnosti.
 
Vsako leto se v mesecu juliju v dnevniku Večer in na spletni strani Mestne občine Maribor objavi javni razpis za podelitev celoletnih štipendij nadarjenih dijakov in študentov.
 
V skladu s Pravilnikom o štipendiranju se štipendija podeli dijakom srednješolskega izobraževanja in študentom dodiplomskega študija vključno od drugega letnika ter študentom podiplomskega magistrskega študija od prvega letnika dalje, ki:
-          so državljani Republike Slovenije,
-          imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,
-          so v preteklem šolskem letu kot dijaki dosegali najmanj prav dober splošni učni uspeh, kot študentje pa povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
-          so vsestransko dejavni ter dosegajo vidne rezultate na izvenšolskih področjih,
-          niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe, nimajo druge štipendije ali posojila za študij oziroma ne prejemajo drugih virov dohodkov.
 
Študentom dodiplomskega študija se štipendije podelijo tudi v času absolventskega staža, vendar največ za eno študijsko leto.
 
Študentom podiplomskega študija se v času absolventskega staža štipendije ne podelijo.
 
 
Štipendije za šolsko oz. študijsko leto 2007/2008 so bile zaradi rasti življenjskih stroškov valorizirane za 3 %, tako bodo mesečno znašale: za dijaka 124 EUR, za študenta, ki študira v RS znaša štipendija 175 EUR, za študenta, ki študira v tujini in za študenta podiplomskega študija pa 221 EUR.


vodoravna delilna črta