Gradiva mestnega sveta [201 - 300]
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 201  - Zahteva za udeležbo Mestne občine Maribor v lastniški strukturi Nove kreditne banke Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 202  - Poročilo o razvoju novih študijskih programov Evropskega središča Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 203  - Dokument identifikacije investicijskega projekta za celovito prenovo kulturne cone Pekarna v Mariboru
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 203  - Dokument identifikacije investicijskega projekta za celovito prenovo kulturne cone Pekarna v Mariboru
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 204  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za črpališče na Selniški dobravi z regionalnim cevovodom v občini Selnica ob Dravi, občini Ruše in Mestni občini Maribor za območje Mestne občine Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 204  - Dodatno gradivo - redakcijski popravki Odloka o občinskem podrobnem prostrorskem načrtu za črpališče na Selniški dobravi z regionalnim cevovodom v občini Selnica ob Dravi, občini Ruše in Mestni občini Maribor za območje Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 205  - Soglasje k uskladitvi cene socialnovarstvene storitve "pomoč družini na domu" v Mestni občni Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 206  - Sklep za brezplačno pridobitev nepremičnin v občinsko last
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 207  - Obvezna razlaga 2. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje Mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 208  - Poročilo o reševanju zapadlih obveznosti Mestne občine Maribor do družbe Aquasystems
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 209  - Posamezni program nakupov stvarnega premoženja stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 84/07)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 210  - Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem - dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja za leto 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 211  - Sklep o spremembah Sklepa o določitvi javnih športnih objektov in upravljavcih v Mestni občni Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 211  - Redakcijski popravki Sklepa o spremembah sklepa o določitvi javnih športnih objektov in upravljavcih H GMS - 211
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 212  - Sklep o podpori prijave Gasilske zveze Maribor za organizacijo 18. mladinskih olompijskih iger leta 2011 v mARIBORU
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 213  - Odlok o poimenovanju nove ulice in preimenovanju trga v naselju Maribor - skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 214  - Posamezni program prodaj stvarnega premoženja - stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju dražve, pokrajin in občin (Uradni list RS, 84/07)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 215  - Strokovne podlage za pripravo ENergetskega koncepta za Mestno občino Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 216  - Sklep o izvzemu napremičnin iz javnega dobra, sklep o zamenjavi zemljišč in sklep o brezplačnem prenosu na Republiko Slovenijo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 217  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (k.o. Pekre)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 218  - Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda športni objekti Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 219  - Obvezna razlaga 55. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 220  - Odlok o koncesiji za graditev krožno kabinske žičnice - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 221  - Program prodaje investicijskih kuponovo vzajemnega sklada Probanka DZU Alfa - uravnoteženi v številu enot 2.731,0790 PROGRAM PRODAJE INVESTICIJSKIH KUPONOV VZAJEMNEGA SKLADA PROBANKA DZU ALFA – URAVNOTEŽENI V ŠTEVILU ENOT 2.731,0790
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 222  - Investicisjki program OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor (in OŠ Ivana Cankarja Maribor) dograditev in adaptacija skupne šolske zgradbe na lokaciji OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor (druga faza investicije)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 223  - Predlog za imenovanje direktorja Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 224  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja III. gimnazija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 225  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice Srednje ekonomske šole Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 226  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice Srednje šole za oblikovanje Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 227  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice Osnove šole Slave Klavore Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 228  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje novega nadomestnega predstavnika ustanoviteljice v svet Vrtca Tezno
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 229  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice v svet Srednje gradbene šole Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 230  - Predlog za imenovanje direktorja Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 231  - Odlok o poimenovanju Reiserjeve, Kaličeve, Škilanove in Viničarske ulice v naselju Pekre - skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 232  - KAZALO Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2008 - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 232  - Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2008 - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 232  - KAZALO Odloka o proračunu MOM za leto 2008 - DRUGA OBRAVNAVA
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 232  - Odlok o proračunu MOM za leto 2008 in Načrt razvojnega programa za obdobje 2008 in 2011 - DRUGA OBRAVNAVA
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 232  - Odgovori na pobude in vprašanja odborov in komisij Mestnega sveta ter svetnic in svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Maribor - (novo)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 232  - Obrazložitev načrta razvojnega programa za obdobje 2008-2011 - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 232  - Načrt razvojnega programa za obdobje 2008-2011 - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 233  - Obrazložitev načrta razvojnega programa za obdobje 2009 - 2012 - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 233  - Načrt razvojnega programa za obdobje 2009-2012 - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 233  - Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2009 - DRUGA OBRAVNAVA
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 233  - Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2009 - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 233  - KAZALO Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2009 - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 234  - Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor , skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 235  - Predlog za imenovanje nove - nadomestne predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Tezno
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 236  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega - nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Drava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 237  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nove - nadomestne predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 238  - Posamezni program prodaje stvarnega premoženja - stavbno zemljišče v skladu z zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 239  - Sklep o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor v letu 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 240  - Sklep o sprejemu integralnega in prečiščenega kartografskega gradiva veljavnih protorskih sestavin planskih aktov za območje Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 241  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 241  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 242  - Sklep o izvzemu nepremičnine iz javnega dobra in o zamenjavi zemljiš Sklep o brezplačnem prenosu zemljišč na Republiko Slovenijo (zanjo DARS in Direkcijo RS za ceste)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 242  - Popravek 2. točke Sklepa o izvzemu nepremičnin iz javnega dobra (H GMS - 242)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 243  - Obrazložitev Invest. programa Adaptacija laboratorija z nadzidavo II. in III. nadstropja ob Ulici talcev in Sodni ulici (investicijski program v elekronski obliki ni na voljo)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 244  - Poročilo o opravljeni inventuri sredstev in obveznosti do virov sredstev Mestne občine Maribor, na dan 31.12.2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 245  - Predlog za imenovanje varuhinje bolnikovih pravic
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 246  - Obvezna razlaga 14. člena Odloka o prostroskih ureditvenih pogojih za območje urabnistične zasnove mesta Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 247  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Športni objekti Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 248  - Pravilnik o predpisovanju in izdajanju mlečnih preparatov za dojenčke in male otroke v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 249  - Predlog za imenovanje novega - nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 250  - Predlog za spremembo 2. člena Sklepa o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 251  - Sklep o soglasju k cenam pogrebnih storitev na pokopališčih, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor za leto 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 252  - Sklep o določitvi višine najemnine za najem prostora za grobove na pokopališčih, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti za leto 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 253  - Gospodarjenje z odpadki v Mariboru Program celovitega ravnanja z odpadki
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 254  - Občinski program varstva okolja za Maribor za obdobje 2008 do 2013
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 254  - Dopolnjen izvedbeni del 6. poglavja občinskega programa varstva okolja za Maribor H GMS - 254
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 255  - Dodatek - Določitev parkrinih površin, kjer se uvede plačilo parkirnine in določitev parkirnih površin namenjenih kratkotrajnemu parkiranju
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 255  - Določitev in ureditev parkirnih površin, kjer se uvede plačilo parkirnine in določitev parkirnih površin namenjenih kratkotrajnemu parkiranju NOVA OZNAKA GRADIVA 255/I
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 255  - Določitev parkirnih površin, kjer se uvede plačilo parkirnine in določitev parkirnih površin namenjenih kratkotrajnemu parkiranju
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 256  - Posamezni program prodaj stvarnega premoženja - stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 257  - Informacija o varnostnih pojavih na območju Mestne občine Maribor v letu 2007 in poročilo o delu Varnostnega sosveta MOM za leto 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  GMS - 257  - Priloge - statistični podatki po posameznih področjih varnosti za leto 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 258  - Sklep o pripravi dokumenta identifikacije investicijskega projekta Izrabe površin zaprtega odlagališča Pobrežje za koriščenje sončne energije
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 259  - Oblikovanje cen komunalnih proizvodov in storitev za leto 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 260  - Program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči za leto 2008 s finančnim načrtom - NASLOVNICA GRADIVA
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 260  - Program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči za leto 2008 s finančnim načrtom
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 261  - Predlog za razrešitev sedanjih in imenovanje novih - nadomestnih članov v odboru mestnega sveta MOM za lokalno samoupravo in splošne zadeve
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 262  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda III. gimnazija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 263  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Tezno Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 264  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega - nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 265  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nove - nadomestne predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola za oblikovanje Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 266  - Predlog za razrešitev sedanjih in imenovanje novih - nadomestnih predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 267  - Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor - (predlog umaknjen z dnevnega reda 16. seje MS dne 31. marca 2008)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 268  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Draga Kobala Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 270  - Dokument identifikacije investicijskega projekta "Ureditev kanalizacije Tezno - nadaljevanje"
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 271  - Program dela - delovni načrt Energetske agencije za Podravje za leto 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 271  - Poročilo o delu Energetske agencije za Podravje za leto 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 272  - Predlog za imenovanje direktorja Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, d.o.o. Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 273  - Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 274  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 275  - Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju javnega zavdoa Mariborske lekarne Maribor p.o. v Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 276  - Sklep o soglasju k Statutu Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 277  - Cene programov mariborskih javnih vrtcev - 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 278  - Sklep o podelitvi statusa grajeno javno dobro
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 279  - Računovodsko poročilo 07
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  GMS - 279  - Bilanca 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 279  - Poročilo o delu in zaključni račun Zavoda za turizem Maribor za poslovno leto 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 280  - Soglasje k nakupu nepremičnin v skladu s sprejetim proračunom za leto 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 281  - Predlog za imenvoanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 282  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici na območju mestne občine Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 283  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pobrežje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 284  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Živilska šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 285  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja glasbena in baletna šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 286  - Predlog za imenovaje članov upravnega odbora Javnega gospodarskega zavoda za turizem Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 287  - Pregled obveznosti MOM iz preteklih let
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 288  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Mestne občine Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 288  - Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 289  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 289  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 290  - Odpoved predkupne pravice oz. soglasje za prenos poslovnega deleža v družbi Snaga Javno podjetje d.o.o. Nasipna ulica 64, Maribor, katerega imetnik je občina Duplek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 291  - Poročilo varuhinje bolnikovih pravic za leto 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 292  - Posamezni program prodaj stvarnega premoženja - stavbna zemljišča
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 293  - Posamezni program nakupov stvarnega premoženja - stavbna zemljišča
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 294  - Pripojitev Osnovne šole Ivana Cankarja Maribor k Osnovni šoli Franca Rozmana Staneta Maribor 1) Odlok o prenehanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Cankarja Maribor zaradi pripojiitve k Osnovni šoli Franca Rozmana Staneta Maribor - prva obravnava 2) Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 295  - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola bratov Polančič Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 296  - Predlog za določitev višine sejnine za predsednika in člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v letu 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 297  - Odlok o spremembah in dopolntivah Odloka o uredtivenem načrtu športno - rekreacijsekga območja Ljudski vrt - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 297  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrut športno - rekreacijskega območja Ljudski vrt - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 298  - Posamični program prodaje 90,75 % deleža Mestne občine Maribor v družbi Staninvest d.o.o.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 299  - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 300  - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta