Novinarska konferenca župana Franca Kanglerja
vodoravna delilna črta
22.5.2007

Danes novinarska konferenca - Proračun MOM 2007

Na današnji novinarski konferenci, ki je potekala v prostorih Mestne občine Maribor, so župan Franc Kangler in podžupani Danilo Burnač, Rok Peče in Andrej Verlič predstavili sprejeti proračun MOM za leto 2007.

Skupni prihodki v letu 2007 bodo predvidoma znašali 87,8 mio EUR. Struktura predvidenih pomembnejših prihodkov je naslednja:

57,4 mio EUR  davčni prihodki: najpomembnejši vir je dohodnina

15,5 mio EUR- nedavčni prihodki: prihodki od premoženja, takse in pristojbine, prihodki od prodaje blaga in storitev

 5,1 mio EUR - kapitalski prihodki: prihodki od prodaje zgradb in prostorov ter stavbnih zemljišč 

9,3 mio EUR - transferni prihodki: prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti.

Za financiranje vseh predlaganih izdatkov se predlaga še zadolžitev proračuna v višini 2,2 mio EUR za vlaganja v cestno infrastrukturo in prodaja kapitalskih deležev v višini 2,4 mio EUR. Preostala razlika med predlaganimi izdatki in prejemki v višini 18,6 mio EUR se pokriva iz prenosa ostanka sredstev na računu proračuna MOM na dan 31.12.2006.

Predlagan obseg odhodkov finančnih načrtov za leto 2007 znaša 110,2 mio EUR. Za tekoče odhodke in transfere je predvidenih 62,1 mio EUR (realizacija 2006 58,1 mio EUR), za investicijske odhodke in transfere pa  48,1 mio EUR ( realizacija 2006 je  29,2 mio EUR ).

Največ sredstev, 45,9 mio EUR, je predvidenih za družbene dejavnosti (predšolska vzgoja, šolstvo, kultura, socialno varstvo, zdravstvo, šport), 28,4 mio EUR za komunalne dejavnosti. Največ sredstev za vlaganja v infrastrukturo bo predvidoma namenjenih za področje športa in za ceste.

 


vodoravna delilna črta