od 2007 do 2008
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Delovna skupina za pripravo prostorske razporeditve organov MOM v okviru predvidenih investicij v nove prostore
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije za izbor rešitve novoletne okrasitve v MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju projektne skupine za izvedbo projekta "Vzorni primeri za implementacijo Evropske direktive o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah - Minus 3 %
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Predlog kandidatov za imenovanje predsednika in članov v nadzorni odbor družbe Marifarm d.o.o.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju usmerjevalne skupine za pripravo energetskega koncepta MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Delovna skupina za spremljanje in reševanje romske problematike v MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije za izvedbo javnega razpisa in postopka določitve lokacij za oglaševanje za potrebe volilne kampanje za volitve v Državni zbor v letu 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju dveh predstavnikov MOM v delovno skupino za spremljanje in koordinacijo ukrepov za vzpostavitev kmetijskih zemljišč in gozdov v prvoto stanje po neurju 13. in 14. julija 2008
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju začasnega sekretariata za projekt "Evropska prestolnica kulture 2012"
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije za vodenje postopka oddaje v najem poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov, last Mestne občine Maribor v skladu z novimi predpisi, ki urejajo razpolaganje (oddajo v najem) s stvarnim premoženjem
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju projektne skupine za pripravo na certificiranje po sistemu ISO 14001 in EMAS
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije za ocenjevanje prejetih tehnoloških rešitev celovitega sistema ravnanja z odpadki v Mariboru
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije za pregled stanja objektov in infrastrukture, ki so v upravljanju javnega zavoda Športni center Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Komisija za vodenje postopka prodaje v skladu z novimi predpisi, ki urejajo razpolaganje (prodajo) s stvarnim premoženjem
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o podaji soglasja kandidatoma za imenovanje direktorja delniške družbe Nigrad, JKP d.d. Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Predlog kandidata za imenovanje člana v nadzorni svet družbe Veolia transport Štajerska d.d. Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Predlog kandidatov MOM za imenovanje člana in nadomestnega člana v svet Borštnikovega srečanja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Komisija za ocenitev škode v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč na območju MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije po Pravilniku o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva in inovativnosti v MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisarke in pomočnice komisarke za projekt "Maribor otrokom prijazno Unicefovo mesto"
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Predlog kandidatov za imenovanje predsednika in članov v nadzorni svet družbe Farmadent d.o.o. kot predstavnikov MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju člana sveta JZ Športni objekti Maribor kot predstavnika izvajalcev letnega programa
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije za pripravo kriterijev na področju opravljanja gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata in meril za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Predlog kandidatov MOM za imenovanje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste pri Ministrstvu za notranje zadeve
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o ustanovitvi in imenovanju projektne skupine za izvajanje projekta ADDED VALUE, sofinanciranega s strani Evropske komisije iz programa Intelliegnet Energy Executive Programme
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju vodje projekta LIFE+
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Štab zimske službe Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju vodje projekta Športnega parka Tabor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju projektne skupine za revitalizacijo Čeligijevega stolpa
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju organizacijskega odbora za pripravo otvoritve osrednje športno-prireditvenega stadiona Ljudski vrt
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o ustanovitvi in imenovanju Projektnega sveta za nadzor in koordiniranje projekta "E-GJI, Regionalni kataster gospodarske javne infrastrukture"
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Komisije za ureditev premoženjsko pravnih razmerij med MOM in Zvezo mariborskih športnih društev Branik
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Komisije za izvedbo javnega razpisa in postopka določitve lokacij za oglaševanje za potrebe volilne kampanje v letu 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Predlog kandidatov za izvolitev članov nadzornega sveta družbe Nigrad, d.d. Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Odbora za načrtovanje Evropskega tedna mobilnosti od 16. do 22.9.2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije "Prireditve v mestu"
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Projektna skupina za izdelavo občinskega programa varnosti
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Komisija za izvedbo pripravljalnih dejanj in vodenje postopkov prodaje kapitalskih naložb MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Komisije za rabo javnih površin
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Predlog kandidata za izvolitev člana nadzornega sveta gospodarske družbe Tržnica Maribor, d.d.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Projektnega sveta za izvedbo javno-zasebnega projekta "Kalvarija"
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Komisije za projekt - Ladjica na Dravi
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Predlog za imenovanje članov nadzornega sveta Pogrebnega podjetja Maribor s strani MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Operativne skupine za delo z EU ekspertom pri projektu "Podpora za mesta" program URBACT
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Predlog za dopolnitev sestave Projektne skupine Gospodarsko središče OREH v Podravju
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Projektne skupine za pripravo na certificiranje po sistemu EMAS
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju pogajalske skupine v zvezi z ureditvijo dolga MOM do podjetja Aquasystems glede centralne čistilne naprave
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Podaja soglasja k imenovanju direktorice javnih športnih objektov Ljudski vrt Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Odbor za spremljanje obratovanja začasnega skladišča baliranih komunalnih odpadkov v Dogošah
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Podaja soglasja k imenovanju direktorja javnega športnega objekta Športni park Tabor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Odbor za načrtovanje uporabe sredstev požarne takse za sofinanciranje nalog varstva pred požarom MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Komisije za izvedbo aktivnosti v zvezi z razpisnim postopkom za imenovanje direktorja Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Operativne skupine za pripravo občinskega programa varstva okolja za Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o razrešitvi sedanjih in imenovanju novih - nadomestnih članov posvetovalne skupine za usklajevanje priprave občinskega programa varstva okolja za Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Posvetovalne skupine za usklajevanje priprave občinskega programa varstva okolja za Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o razrešitvi sedanjih in imenovanju novih - nadomestnih članov v projektni skupini za usklajevanje priprave občinskega programa varstva okolja za Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Projektne skupine za usklajevanje priprave občinskega programa varstva okolja za Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju predstavnika MOM v svet za upravljanje z javnimi športnimi objekti pri Veslaškem športnem društvu Dravske elektrarne Branik Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju predstavnika MOM v svet za upravljanje z javnimi športnimi objekti pri Železničarskem športnem društvu Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju predstavnika MOM v svet za upravljanje z javnimi športnimi objekti pri Zvezi športnih društev Branik
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju podžupana MOM Roka PEČETA
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju podžupana MOM Andreja VERLIČA
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju podžupana MOM Danila BURNAČA
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju organizacijskega odbora in komisij projekta Mladi za napredek Maribora 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Komisije za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov v okviru projekta "Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti"
vodoravna delilna črta