Gradiva mestnega sveta [101 - 200]
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 101  - Soglasje k prodaji neadaptiranega dela kleti v stanovanjski stavbi na naslovu Partizanska cesta 39, Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 102  - Predlog za imenovanje direktorice javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 103  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rada Robiča Limbuš
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 104  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Padežnika Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 105  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Borisa Kidriča Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 106  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice Višje strokovne šole Lesarske šole Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 107  - Maribor in pokrajinski zakonodajni paket - naslovnica in S T A L I Š Č A
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 107  - Maribor in pokrajinski zakonodajni paket - zakkonodaja spremembe maj 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 107  - Maribor in pokrajinski zakonodajni paket - zakonodaja
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 108  - Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 108  - Naslovnica in kazalo (vsebina) zaključnega računa proračuna MOM za leto 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 108  - Poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 109  - Naslovnica in obrazložitev sklepov
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 109  - Informacija o letnem poročilu javnega podjetja Toplotna oskrba , d.o.o., Maribor za poslovno leto 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 110  - Program priprave energetskega koncepta za Mestno občino Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 110  - Naslovnica in obrazložitev programa priprave energetskega koncepta za Mestno občino Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 111  - Pravilnik o dodeljevanju pomoči deminimis za razvoj podjetništva in inovativnosti v MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 112  - Sklep o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občni Maribor v letu 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 112  - Naslovnica sklepa
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 113  - Letno poročilo za leto 2006 za Mariborski vodovod javno podjetje, d.d. Maribor - naslovnica in obrazložitev sklepa
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 113  - Letno poročilo za leto 2006 za Mariborski vodovod javno podjetje, d.d. Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 114  - Predlog za imenovanje direktorja Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 115  - Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 115  - Odlok o organzaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Maribor - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 115  - Osnutek organigrama - PREDVIDENA ORGANIZACIJSKA SHEMA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE MARIBOR
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 115 Čistopis
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 116  - Statut Mestne občine Maribor – prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 117  - Predlog za podajo mnenja k imenovanju direktorja Doma upokojencev Danice Vogrinec Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 118  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pobrežje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 119  - Predlog za razrešitev sedanje članice in imenovanje novega - nadomestnega člana v nadzorni odbor Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 120  - Predlog za imenovanje skupščine javnega podjetja Snaga, d.o.o. Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 121  - Predlog za imenovanje volilne komisije Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 122  - Predlog za razrešitev sedanjih in imenovanje novih - nadomestnih članov v odboru za kulturo, šolstvo in šport ter v komisiji za imenovanje ulic
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 123  - Predlog za odpoklic sedanjega in imenovanje nove članice v nadzorni svet Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči kot predstavnice ustanoviteljice (MOM)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 124  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 125  - Sklep Mestnega sveta Mestne občine Maribor: Mestna občina Maribor kot območje brez gensko spremenjenih organizmov
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 126  - Informacija o pokrajinski zakonodaji
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 127  - Sklep o podelitvi statusa grajeno javno dobro
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 128  - Soglasje k brezplačnem prevzemu in nakupu nepremičnin v skladu s sprejetim proračuna za leto 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 129  - Soglasje k brezplačnem prevzemu nepremičnin
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 130  - Uskladitev Akta o ustanovitvi in Statuta Javnega podjetja Toplotna oskrba d.o.o., Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 132  - Predlog za poklicno opravljanje funkcije podžupana
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek GMS - 133  - Dokument identifikacije investicijskega projekta za cesto Kamnica - Kungota
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 133  - Tabele
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek GMS - 133  - Naslovnica+obrazložitev
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 134  - Zagotavljanje dodatnih finančnih sredstev za izvedbo več in dodatnih del sanacije zemeljskih plazov na lokalni cesti v Hrenci in na javni poti na Gaju nad Mariborom pri domačiji Waldhuber
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 135  - Predlog za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 136  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nove - nadomestne predstavnice lokalne skupnosti (MOM) v svet javnega zavoda Center za socialno delo Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 137  - Predlog za razrešitev predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svetu javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 138  - Dokument identifikacije investicijskega projekta za obnovo Naskovega dvorca (naslovnica z obrazložitvijo)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 138  - NASKOV DVOREC Regionalni center umetnosti in obrti
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 139  - Sklep o prenosu parcel na Univerzo v Mariboru zap otrebe izgradnje Medicinske fakultete
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 140  - Odpoklic direktorja javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d. in imenovanje začasnega direktorja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 141  - Sklep o prepovedi postavljanja velikih panojev na območju Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 142  - Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI/2007
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 143  - Sklep o določitvi oglaševalnih mest za volilno kamanjo za predsedniške volitve 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 144  - Obvezna razlaga 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmojče starega mestnega jedra v Mariboru
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 145  - Obvezna razlaga 13. člena odloka o zazidalnem načrtu za območje med Čufarjevo, Šolsko in Osojnikovo ulico v Mariboru (MUV št. 25/03)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 146  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 147  - Sklep o neodplačnem prenosu lastninske pravice na posameznem delu nepremičnine na prostovoljno gasilsko društvo Razvanje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 148  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja prostorsko planske enote Studenci 10 S (del PPE St 10 S) - območje stanovanjske in dopolnilne gradnje ob krožišču Erjavčeve in Limbuške - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 148  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja prostorsko planske enote Studenci 10 S (del PPE St 10 S) - območje stanovanjske in dopolnilne grandje ob krožišču Erjavčeve in Limbuške - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 148  - Redakcijski popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 10 - S območje stanovanjske in dopolnilne gradnje ob krožišču Erjavčeve in Limbuške ulice (H GMS - 148) - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 149  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 150  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 151  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 152  - Poročilo o delu javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči z zaključnim računom za leto 2006
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 152  - Poročilo o delu Nadzornega sveta JP GSZ za leto 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 152  - Naslovnica (gradivo je na CD-ju)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  GMS - 153  - Sprememba in dopolnitev NRP-a (načrta razvojnih programov ) za projekt rekonstrukcije ceste v Rošpoh
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  GMS - 154  - Uvrstitev izgradnje kanalizacije po ulici Kraljeviča Marka v NRP (načrt razvojnih programov)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 155  - Posamezni program nakupov stvarnega premoženja - stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, 12/03)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 156  - Posamezni program prodaj in menjav stvarnega premoženja - stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, 12/03)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 156  - Dodatno gradivo - Dopolnitev
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 157  - Investicijski program "Dograditev telovadnice in ureditev zunanjih površin Osnovne šole Angela Besednjaka Maribor"
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 158  - Predlog za imenovanje direktorja Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 159  - Predlog za podelitev priznanja listina mesta Maribor in nagrad Mestne občine Maribor ter za določitev datuma podelitve priznanja listina mesta Maribor v letu 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 160  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 161  - Sklep o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 162  - Podelitev stavbne pravice
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 163  - Predlog za podelitev priznanja častni občan mesta Maribor in določitev datuma podelitve priznanja v letu 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 164  - Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja za leto 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 165  - Pravila za izvolitev predstavnikov mestne občine Maribor v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 165  - Sprememba 7. člena pravil za izvolitev predstavnikov Mestne občine Maribor v volilno telo za voltive člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta H GMS - 165
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 166  - Predlog za potrditev mandata nadomestnemu članu mestnega sveta Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 167  - Predlog za imenovanje nove - nadomestne predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 168  - Predlog za imenovanje novega - nadomestnega predsednika odbora za podelitev Glazerjevih nagrad
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 169  - Predlog za imenovanje direktorice javnega socialno varstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 170  - Predlog za imenovanje direktorja javnega zavoda Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 171  - Predlog za imenovanje direktorja javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 172  - Predlog za imenovanje direktorice javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 173  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja Višje prometne šole kot organizacijske enote javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Prometna šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 174  - Odlok o pomoči odprave posledi poplav z dne 18.09.2007 - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 174  - Naslovnica gradiva
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 175  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 176  - Informacija o stanju v javnem komunalnem podjetju Nigrad d.d., nakup delnic javnega komunalnega podjetja Nigrad d.d. in predlog spremembe proračuna
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 177  - Reorganizacija mariborskih javnih vrtev na levem bregu Drave - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 178  - Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inpekcijskega nadzora Medobčinski inšpektorat - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 179  - Pobuda za načrtovanje prostorskih ureditev na območju mariborskega, hočkega in ruškega Pohorja z državnim prostorskim načrtom
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 180  - Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja za leto 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 181  - Predlog za izvolitev predstavnikov Mestne občine Maribor v volilno telo za volitve člana Državnega sveta (elektorjev)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 182  - Predlog za določitev kandidata za člana Državnega sveta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 183  - Dokument identifikacije investicijskega projekta za obnovo Naskovega dvorca
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 184  - Kandidatura za organizacijo XXVI. zimske Univerziade Maribor 2013
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 185  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega - nadomestnega člana odbora za finance, imenovanje novega - nadomestnega predsednika odbora za lokalno samoupravo in splošne zadeve ter imenovanje novega - nadomestnega člana odbora za urejanje prostora in varstvo okolja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 186  - Predlog Vladi RS za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti (MOM) v svet Slovenskega narodnega gledališča Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 187  - Predlog za imenovanje predsednika in članov sveta Mariborske razvojne agencije Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 188  - Soglasje k nameri ponudnika za opravljanje storitev institucionalnega varstva - Sončni dom
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 189  - Soglasje k nameri ponudnika za opravljanje storitev institucionalnega varstva - Nadškofija Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 190  - Soglasje k nameri ponudnika za opravljanje storitev institucionalnega varstva - Dom upokojencev Danice Vogrinec
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 191  - Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Športni objekti Maribor - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 191  - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Športni objekti Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 192  - Soglasje k zadolževanju Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 192  - Vloga za soglasje k zadolžitviv (H GMS - 192)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 193  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 193  - Nalsovnica Odloka o spremembah in dopolntivah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 194  - Izhodišča in umeritve za pripravo proračuna Mestne občine Maribor za leti 2008 in 2009
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 195  - Soglasje k brezplačnemu prenosu komunalne infrastrukture
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 196  - Posamezni program prodaj stvarnega premoženja - stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju, države, pokrajin in občin (Ur.lits št. 14/07) ter Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.list št. 84/07)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 197  - Posamezni program nakupov stvarnega premoženja - stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS št. 84/07)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 198  - Poročilo o stanju okolja v MOM v letih 2005 in 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 198  - Poročilo o stanju okolja MOM v letih 2005 in 2006 - Povzetek poročila s poudarkom na pomembnejših problemih (H GMS - 198)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 199  - Prenehanje subvencioniranja najemnin v tržnih stanovanjih
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 200  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja S - 16 - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 200  - Mnenje MČ Studenci k predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del S - 16 in izjava podjetja Engrotuš d.o.o.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS -148  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja prostorsko planske enote Studenci 10 S del PPE St 10 S) - območje stanovanjske in dopolnilne gradnje ob krožišču Erjavčeve in Limbuške - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS -200  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za del območja S 16 - druga obravnava
vodoravna delilna črta