100 dni županovanja
vodoravna delilna črta
14.3.2007

Preteklo 100 dni od začetka dela Franca Kanglerja kot župana Mestne občine Maribor

Župan mestne občine Maribor Franc Kangler je v 100 dneh županovanja imel delovni razgovor z ministrom za gospodarstvo, dr. Andrejem Vizjakom, delovni razgovor z ministrom za promet, mag. Janezom Božičem, delovni razgovor z ministrom za okolje in prostor, Janezom Podobnikom in delovni razgovor z ministrom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, dr. Juretom Zupanom. Prav tako je bil organiziran širši delovni razgovor z ministrom za okolje in prostor, Janezom Podobnikom in njegovimi sodelavci, širši delovni razgovor z ministrom za promet, mag. Janezom Božičem in njegovimi sodelavci ter širši delovni razgovor z ministrom za kulturo, dr. Vaskom Simonitijem in njegovimi sodelavci.Februarja se je sestal tudi s predsednikom države RS, dr. Janezom Drnovškom.

Od januarja do marca so bili na vljudnostnem obisku pri županu Mestne občine Maribor Francu Kanglerju Nj.Eksc. Samoil Josif Filipovski - makedonski veleposlanik, Nje. Eksc. Melek Sina Baydur – turška veleposlanica, Nj.Eksc. dr. Hans Joachim Goetz – nemški veleposlanik, Nj.Eksc. Dani ele Verga – italijanski veleposlanik, Nj.Eksc. dr. Joszef Czukov – madžarski veleposlanik in Nje.Eksc. Chantal de Ghaisne de Bourmont – francoska veleposlanica.

V tem času je župan Franc Kangler za posamezna področja imenoval tri podžupane – Dani la Burnača, Roka Pečeta in Andreja Verliča.  Imenoval je tudi mestnega arhitekta Stojana Skalickega. Sestavljena je bila močna koalicija in podpisan programsko-projektni sporazum o sodelovanju nekaterih strank v Mestnem svetu. Franc Kangler je s poslanske funkcije odstopil dne 5. marca 2007.

Pomembnejše aktivnosti, ki jih je župan začel v prvih 100 dneh zadevajo: letališče (dogovori potekajo, župan je obiskal Budimpešto, o možnostih se pogovarja z veleposlaniki  in tudi z ministrstvom za promet), Dogoše (odlagališče se je pričelo zasipavati), azil (aktivnosti rešitve problematike so v teku, župan je že bil tam na obisku in je sprejel tudi tamkajšnje stanovalce), EPK 2012 (Maribor je uspešno s še 5 mestnimi občinami vložil kandidaturo), centralno čistilno napravo (aktivnosti oz. pogovori se nadaljujejo v smislu čim ugodnejše rešitve za MOM), delovne obiske župana in podžupanov na MČ in KS, redne kontakte z občani (organizirani so osebni pogovori občanov s posameznimi podžupani, sicer lahko občani tudi pišejo županu po elektronski pošti – posebna služba skrbi za odgovore), obiske župana posameznih institucij, podjetij (poslovna cona Tezno, Henkel, Mariborske lekarne, Center za socialno delo, Mariborska livarna).

V teku je tudi reorganizacija mestne uprave MOM, intenzivno jo pripravlja Inštitut za lokalno samoupravo. Izvedene so bile nekatere notranje premestitve in nekatera nova imenovanja, izbrana je bila nova direktorica MU MOM Milica Simonič Steiner.

GRADIVA, KI JIH JE OBRAVNAVAL MESTNI SVET od konstituiranja v decembru 2006 do 3. seje 26. februarja 2007 ter predloženo gradivo za 4. sejo, ki bo 26. marca 2007

Na konstitutivni seji mestnega sveta, 4. decembra 2006, je bil poleg potrditve mandata novo izvoljenim članom mestnega svet in županu, imenovan nadzorni odbor občine ter komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ima nalogo predlagatelja za večino imenovanj, za katere je pristojen mestni svet.

V januarju 2007 (22.1.2007) je mestni svet že opravil svoje prve naloge obravnave odlokov in sklepov, ki jih je pripravila mestna uprava. Tako je bil sprejet Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del prostorsko planske enote Damiševa naselje na Studencih, obravnavan je bil Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta, sprejet je bil Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju mestne uprave, s katerim se je z zakonom uskladilo področje delovanje inšpektorata,  zagotovljena so bila finančna sredstva za sanacijo plazu v Gaju nad Mariborom, podaljšana je bila veljavnost nekaterim sklepom, ki omogočajo financiranje nekaterih socialnovarstvenih pomoči (prehrana za dojenčke, denarna pomoč ob rojstvu otroka itd.), odpisane zapadle najemnine humanitarnim organizacijam, sprejet je bil sklep o ustanovitvi mestnega arhitekta, ki ga je župan po javnem pozivu že izbral. Mestni svet je tudi odločal o profesionalnem opravljanju funkcije enega od podžupanov, imenoval je delovna telesa mestnega sveta ter obravnaval še 14 drugih kadrovskih zadev.

Na izredni seji (19.2.2007), ki je bila sklicana izključno za obravnavo zadev, ki so se nanašale na našo kandidaturo za pridobitev naziva Evropska prestolnica kulture 2012, je bil predstavljen koncept programa naše kandidature, sprejet kulturni program občine, podana informacija o projektu Orkestralna akademija Evrope ter sprejeti investicijski programi na področju kulture (lutkovno gledališče, Umetnostna galerija, Mariborski grad, Minoritski kompleks, Žički dvorec, Karantena). Kandidatura za Evropsko prestolnico kulture je bila predana z velikimi upi, da bo komisija izbrala prav naše projekte za nadaljnjo obravnavo v Evropski skupnosti.

Na tretji seji (26.2.2007) je mestni svet oblikoval cene komunalnih storitev in proizvodov za leto 2007, razpravljal o načrtu priprav programa varstva okolja, obravnaval tri prostorske akte, uskladil pogoje za promet z zemljišči (ukinitev statusa javnega dobra), obravnaval spremembe odloka o koncesiji za distribucijo zemeljskega plina, spremembe programa komunalnega opremljanja naselja Dogoše, podal soglasje k spremembam statuta Zdravstvenega doma Maribor, sprejel poročilo o inventuri za leto 2006, ter obravnaval še tri kadrovske zadeve.

Na četrti seji, ki bo 26.3.2007, bo mestni svet obravnaval soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Center za pomoč na domu, program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči za leto 2007, program dela Energetske agencije za Podravje za leto 2007 in sklep o začasnem financiranju mestne občine Maribor za obdobje I – VI/2007, oziroma do sprejetja proračuna, ki bo predvidoma sprejet v maju.

Na rednih sejah mestnega sveta so svetniki postavili veliko vprašanj in podali kar nekaj pobud, ki jih v mestni upravi proučujemo in pripravljamo odgovore oziroma njihovo realizacijo, v kolikor ocenimo, da so pobude smotrne in koristne za naše mesto.

PRIPRAVILA: Jožica PRIZMIĆ, vodja službe mestnega sveta, p.p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta