Gradiva mestnega sveta [001 - 100]
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 001  - Poročilo o rezultatu volitev članov mestnega sveta Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 002  - Poročilo o izidu volitev za župana Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 003  - Predlog za imenovanje nadzornega odbora mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 004  - Predlog sklepov o prenehanju mandata članu mestnega sveta in o izvedbi postopka za podelitev mandata novemu članu mestnega sveta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 005  - Predlog za uveljavitev pravice po 14. členu Zakona o funkcionarjih v državnih organih po prenehanju opravljanja funkcije župana MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 006  - Letno poročilo za leto 2005 za Mariborski vodovod javno podjetje, d.d. Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 006  - VSEBINA LETNEGA POROČILA
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 007  - Informacija o letnem poročilu javnega podjetja Toplotna oskrba d.o.o. Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 007  - VSEBINA POROČILA
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 008  - Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del prostorsko planske enote St 11 P Damiševo naselje na Studencih (del) - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 009  - Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2005 (vsebina zaključnega računa je objavljena na www.maribor.si, mestni svet, gradiva, arhiv mandat 2002-2006, GMS - 585)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 010  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 010  - Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove mesta Maribor - stališča do pripomb H GMS - 010
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 010  - Dopis podjetja Palfinger
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 011  - Zagotovitev finančnih sredstev iz proračunske rezerve za izvedbo sanacije plazu na lokalni javni cesti pri domačiji Waldhuber Gaj nad Mariborom 19
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 012  - Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju Melstne uprave Mestne občine Maribor - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 013  - Vrednotenje rezultatov izvajanja lokalne agende 21 programa varstva okolja za Maribor, poročilo za obdobje 2002-2005
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 014  - Sklep o podaljšanju veljavnosti Sklepa o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor v letu 2006 za obdobje začasnega financiranja I-III/2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 015  - Sklep o podaljšanju veljavnosti Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Mestni občni Maribor v letu 2006 na leto 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 016  - Sklep o podaljšanju veljavnosti pravilnika o predpisovanju in izdajanju mlečnih preparatov za dojenčke in male otroke v Mestni občini Maribor v letu 2006 , na leto 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 017  - Nadomestitev tolarskih zneskov osnovnega kapitala javnega podjetja Toplotna oskrba, d.o.o. Maribor in njegovega osnovenga vložka z evri
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 018  - Odpis terjatev zapadlih najemnin za humanitarne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega in zdravstvenega varstva
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 019  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 020  - Predlog za imenovanje podžupanov mestne občine Maribor za poklicno opravljanje funkcije podžupana
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 021  - Predlog za podajo mnenja o kandidatkah za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola za gostinstvo in turizem
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 022  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Tabor II Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 023  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje direktorja Centra za socialno delo Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 024  - Predlog za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Cankarja Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 025  - Predlog za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 026  - Predlog za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ borcev za severno mejo Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 027  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nove - nadomestne predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtec Studenci
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 028  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti kot predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Prometna šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 029  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Mladinski dom Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 030  - Predlog za imenovanje treh predstavnic ustanoviteljice (MOM) v svet javnega socialno-varstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 031  - Predlog za imenovanje predstavnika Mestne občine Maribor v svet javnega zdravstvenega zavoda Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 032  - Predlog za potrditev mandata nadomestnemu članu mestnega sveta Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 033  - Predlog za imenovanje predstavnika mestnega sveta (ustanoviteljice MOM) v svet zavoda Energetska agencija za Podravje in za predsednika sveta zavoda
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 034  - Predlog za imenovanje predstavnika ustanoviteljice (MOM) v strokovni svet zavoda Energetska agencija za Podravje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 035  - Sklep o načinu financiranja političnih strank in klubov svetnikov v Mestnem svetu Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 036  - Sklep o ustanovitvi mestnega arhitekta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 037  - Informacija o neodplačnem prenosu nepremičnine "Narodni dom" na MOM in soglasje Mestne sveta k pridobitvi premoženja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 038  - Sklep o odobritvi delne povrnitve stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Mestni občinin Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 039  - Predlog za imenovanje odborov in komisij mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 040  - Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja prostorsko planske enote Radvanje 5 S (del PPE Ra 5 S) - območje za individualno stanovanjsko gradnjo ob Rožnodolski ulici v Mariboru - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 040  - Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja prostorsko planske enote Radvanje 5 S (del PPE Ra 5 S) - območje za individualno stanovanjsko gradnjo ob Rožnodolski ulici v Mariboru - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 041  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Mariboru - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 042  - Oblikovanje cen komunalnih proizvodov in storitev za leto 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 043  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o koncesiji za distribucijo zemeljskega plina na območju Mestne občine Maribor - prva obravnava (GMS - 043/I)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 043  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za distribucijo zemeljskega plina na območju Mestne občine Maribor - druga obravnava (GMS - 043/I)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 044  - Soglasja za brezplačno pridobitev nepremičnin v občinsko last, izločitev iz javnega dobra in zamenjavo parcel
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 045  - Program priprave občinskega programa varstva okolja za Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 046  - Sprememba programa komunalnega urejanja naselja Dogoše (GMS - 046/I)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 047  - Soglasje za izvzem parcel iz javnega dobra in brezplačen prenos na Republiko Slovenijo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 048  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra - k.o Razvanje
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 048  - Situacija prometne ureditve inlegenda
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 049  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra - k.o. Košaki
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 049  - Prikaz parcel z orto foto posnetkom
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 050  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu soseske S - 8 - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 050  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu soseske S 8 - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 051  - Sklep o soglasju k Statutu Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 052  - Poročilo o opravljeni inventuri sredstev in obveznosti do virov sredstev Mestne občine Maribor na dan 31.12.2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 053  - Spremembe in dopolnitve investicijskega programa za obnovo in adaptacijo Mariborskega gradu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 054  - Spremembe in dopolnitve investicijskega programa za obnovo Minoritskega samostana in izgradnjo Lutkovnega gledališča Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 055  - Investicijski program za obnovo in adaptacijo Minoritske cerkve ter mansarde lutkovnega gledališča
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 056  - Dopolnitev gradiva - Investicijski program KPD Karantena - prenova za potrebe kulturnih dejavnosti mesta Maribor (H GMS - 056)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 056  - Investicijski program KPD Karantena - prenova objekta za potrebe kulturnih dejavnosti
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 057  - Investicisjki program za obnovo in adaptacijo Žičkega dvorca in rekonstrukcijo objekta Vojašniški trg 2 b - 2 c
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 058  - Informacija o projektu Orkestralna akademija Evrope v Mariboru
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 060  - Investicijski program adaptacija in dograditev Umetnostne galerije Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  GMS - 060  - Priloge - Investicijski program adaptacija in dograditev Umetnostne galerije Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 061  - Kulturni program mestne občine Mribor za obdobje 2007-2011
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  GMS - 061 priloga  - Pregled investicij
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 062  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega - nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 063  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 064  - Predlog za imenovanje predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 065  - Pregled terjatev in obveznosti Mestne občine Maribor za leto 2006 (glej ekselove priloge)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  GMS - 065  - Priloga I - Zbirni pregled terjatev in obveznsoti
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  GMS - 065  - Priloga II - Stanje zadolženosti in danih poroštev
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  GMS - 065  - Priloga III - stanje terjatev in obveznsoti MČ in KS
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 066  - Soglasje k ceni socialno varstvene storitve "Pomoč družini na domu" za leto 2007
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 067  - Program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči JP GSZ 2007
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 067  - Naslovnica gradiva in obrazložitev
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 068  - Program dela Energetske agencije za Podravje - zavoda za trajnostno rabo energije za leto 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 069  - Preračun oz. nadomestitev tolarskih zneskov osnovnega vložka in osnovnega kapitala družbe Snaga javno podjetje d.o.o., Nasipna ul. 64, Maribor, zaradi uvedbe evra
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 070  - Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Maribor za obdobje januar -junij 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  GMS - 070  - Priloga I - splošna bilanca
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  GMS - 070  - Priloga I - Finančni načrt odhodkov Mestne občine Maribor za obdoje začasnega financiranja I-VI/2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 071  - Sklep o določitvi višine najemnine za najem prostora za grobove na pokopališčih, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti za leto 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 072  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 073  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtec Studenci
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 074  - Sklep o soglasju k cenam pogrebnh storitev na pokopališčih, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor za leto 2007
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 075  - Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2007- prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 075  - Naslovnica odloka o proračunu s kazalom
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  GMS - 075  - Pregled investicij po MČ in KS za leto 2006 in plan investicij po MČ in KS za leto 2007
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 075  - Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2007 - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 075  - Odgovori na vprašanja svetnic/svetnikov ter odborov in komisij
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 075  - Vsebina oz. kazalo proračuna 2007 - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 076  - Cene programov mariborskih javnih vrtcev (predlagani datum uveljavitve 1. maj 2007)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 077  - Odlok o ureditvi cestnega prometa - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 077  - Odlok o ureditvi cestnega prometa - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 078  - Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o merilih za določanje plač direktorjem javnih organizacij
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 078  - Novo gradivo - Sklep o spremmebah in dopolnitvah sklepa o merilih za določanje plač diektorjev javnih organizacij
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 079  - Sklep o podaljšanju veljavnosti Sklepa o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor v letu 2006 za obdobje začasnega financiranja I-VI/2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 080  - Predlog za poklicno opravljanje funkcije podžupana
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 081  - Informacija o varnostnih pojavih v Mestni občini Maribor za leto 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 082  - Poročilo varuhinje bolnikovih pravic za leto 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 083  - Sklep o določitvi meril za financiranje mestnih četrti in krajevnih skupnosti za leto 2007
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 084  - Prodaja dela zemljišča Snaga javno podjetje d.o.o., parcela št. 970/I k.o. Tezno, v velikosti cca. 100 m2
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 085  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 086  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Jadvige Golež Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 087  - Poročilo o delu in Zaključni račun Zavoda za turizem maribor za poslovno leto 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  GMS - 087  - Računovodsko poročilo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  GMS - 087  - Bilanca stanja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 088  - Odlok o spremembi poteka Žolgarjeve ulice v naselju Maribor - skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 089  - Odlok o poimenovanju nove ulice v naselju Limbuš z imenom "Ulica Antona Godca" - skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 090  - Investicijski program "Vrtec Koroška vrata maribor - enota Kamnica, izgradnja nadomestnega objekta vrtca na lokaciji pri Osnovni šoli Kamnica"
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 091  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 092  - Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja prostorsko planske enote Brezje 3S (del PPE Br3 - S) - območje individualne stanovanjske gradnje vzhodno od Ulice borcev v Brezju - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 093  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Maribor - Zrkovci - S 52/2 - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 094  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja S-10/1 v Kamnici - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 094  - dodatno gradivo - mnenje zavoda, dopis KS Kamnica in mnenje KS Kamnica
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 094  - grafika
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 094  - Obrazložitev dodatnega gradiva
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 094  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja S-10/1 v Kamnici - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 095  - Posamezni program prodaje stvarnega premoženja - stavbna zemljišča v skladu z Zaknom o javnih financah in Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 096  - Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih urekpov razvoja podeželja v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 097  - Zaključni račun za leto 2006 z inventurnim elaboratom in poročilom o delu z realizacijo finančnega načrta za leto 2006
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 097  - Poročilo o delu z realizacijo finančnega načrta za leto 2006
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 097  - Elaborat
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 098  - Informacija o stanju gospodarskega središča Oreh in informacija o pripravi in stanju RRP za Podravje za obdobje 2007 - 2013
vodoravna delilna črta
ikona datoteke ppt  GMS - 098  - Prezentacija "Oreh" v PP
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 099  - POSAMEZNI PROGRAM NAKUPA stvarnega premoženja – stavbno zemljišče v skladu z Zakonom o javnih financah in Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 100  - Soglasje za dokapitalizacijo družbe Farmadent d.o.o.
vodoravna delilna črta