Izdelava projektne dokumentacije (PGD in PZI) za pridobitev dovoljenja za izvedbo protipožarne zaščite na objektu Ul. h. Staneta1 ter Ul. h. Tomšiča 2
vodoravna delilna črta

MESTNA OBČINA MARIBOR
Oddelek za gosp. s posl. in upr. Prostori
MATERIALNO TEHNIČNA SLUŽBA
Ul. heroja Staneta 1
2001 MARIBOR

Številka: 20-OGOP-0033/2002-POG
DOKSIS: 41405-156/2002 2000 01
Datum: 11.6.02

PODATKI JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI

Osnovni podatki:

Predvidena realizacija: Pogodba
Predmet javnega naročila: Izdelava projektne dokumentacije (PGD in PZI) za pridobitev dovoljenja za izvedbo protipožarne zaščite na objektu Ul. h. Staneta1 ter Ul. h. Tomšiča 2
Orientacijska vrednost:
Datum zahtevka: 10.6.02
Vrsta naročila: Storitve: (Enostavni postopek)
Način izvedbe: Enkratno
Člen predpisa:
Proračunska postavka/konto:
Rok za oddajo ponudb: 19.6.02 12:00
Predviden rok izbire: 20.6.02
Predračun mora veljati do: 31.8.02
Rok plačila: 30 dni

Kratek opis naročila:
GLEJ PRILOGO 1

Opombe:

 

Predlagatelj: Holc Vincenc

Podrobnosti izbire in posredovanja ponudb:

Načini oddaje ponudb:
Pisno na naslov:  Ul. heroja Staneta 1, v zaprti kuverti z oznako ''ne odpiraj - ponudba'' in z navedbo predmeta javnega naročila. Na hrbtni strani kuverte mora biti naslov ponudnika
Dopustnost alternativnih ponudb:  NE
Dopustnost partnerjev/podizvajalcev:  DA
Kontaktna oseba: Vincenc Holc (tel. 2201-363, 041 274693)

Merila:

Št:

Merilo

Udeležba

1.

najnižja cena

100%

Specifikacija naročila:

Št.:

Predmet

Količina

EM

Skupaj v SIT

2.

Izdelava projektne dokumentacije

1

po prilogi 1

SIT

Zahtevana dokazila:

Št.:

Pogoji

Izjava

1.

Imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti

možna dokazila: bilanca stanja in izkaz uspeha, mnenja bank in specializiranih istitucij, podatki baze FIPO, I-BON, bonitetna poročila BON 1, BON 2, BON 3 (izdaja APP), potrdilo, da ponudnikov ŽR v zadnjih 6 mesecih ni bil blokiran.

DA

2.

Nudimo servisno podporo

DA

3.

Imamo poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve.

Dokazilo v skladu z 42.členom ZJN-1 je potrdilo, ki ga izda pristojni davčni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež (potrdilo pridtojnega davčnega urada v RS).

DA

4.

Imamo dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.

Dokazilo v skladu z 42.členom ZJN-1 je potrdilo, ki ga izda pristojni organ, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti.

DA

5.

Smo finančno in poslovno sposobni.

Možna dokazila: bilanca stanja in izkaz uspeha, mnenja bank in specializiranih istitucij, podatki baze FIPO, I-BON, bonitetna poročila BON 1, BON 2, BON 3 (izdaja APP), potrdilo, da ponudnikov ŽR v zadnjih 6 mesecih ni bil blokiran.

DA

6.

Razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi.

Možna dokazila: seznam najvažnejših dobav, gradenj ali storitev v zadnjih treh letih, opis ponudnikove tehnične opremljenosti, navedba strokovnih delavcev ponudnika, vzorce izdelkov, certifikate

DA

7.

  Imamo ustrezne reference

DA

8.

Zakon nam  ne prepoveduje skleniti pogodbe

DA

9.

Soglašamo, da naročnik odpravi računske napake v ponudbi

DA

 

 

 

Povabljene stranke:
Minimalno število ponudb: 2
S spoštovanjem!

Pripravil:
Vincenc HOLC, univ.dipl.inž.str.

Andrej KRAPŠE, univ.dipl.org.
PREDSTOJNIK ODDELKAvodoravna delilna črta