Razpis za sofinanciranje izobraževalnih programov za odrasle v letu 2002
vodoravna delilna črta

MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000, Maribor, objavlja

R A Z P I S
za sofinanciranje izobraževalnih programov za odrasle v letu 2002.

I. Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje izobraževalnih programov za odrasle, občane Mestne občine Maribor z navedenimi izobraževalnimi vsebinami:

1. izobraževalni programi za brezposelne osebe - programi za izpopolnjevanje znanja na področju tujih jezikov in računalništva, kombinirani s programi osebnostnega razvoja in programi usposabljanja za življenjsko uspešnost: program računalništva za poklic prodajalca (za udeležence s IV. stopnjo izobrazbe), program računalništva AUTOCAD (za udeležence s V. stopnjo izobrazbe in višjo), splošni računalniški program (za udeležence s IV. stopnjo izobrazbe in višjo), program tujih jezikov (angleščina, nemščina, za udeležence s IV. stopnjo izobrazbe in višjo) ter program usposabljanja za knjigovodsko-računovodska dela (za udeležence s V. stopnjo izobrazbe ali višjo). Vsi programi morajo zajemati programe osebnostnega razvoja in programe usposabljanja za nastopanje na trgu dela v obsegu 10 % do 20 % skupnega obsega ur posameznega programa. Skupen obseg ur posameznega programa naj obsega okvirno od 35 do 105 ur na skupino.

2. izobraževalni programi za uspešno starševstvo - programi za bodoče starše, starše otrok vseh starosti, stare starše - kako vzgojiti srečne, zdrave in uspešne otroke: pogoji za optimalno odraščanje in razvoj otrok; medsebojni odnosi v družini ter med vsemi odgovornimi za zdravje, vzgojo, izobraževanje in oblikovanje pozitivne osebnosti otrok in mladine; pomen medsebojnega sodelovanja vseh vključenih v vzgojo in skrb za zdrav razvoj otrok, možnosti in načini sodelovanja; prepoznavanje nevarnosti, ki lahko povzročijo razvoj najrazličnejših negativnih vedenjskih odklonov otrok in mladine in onemogočajo njihov zdrav razvoj in oblikovanje pozitivne osebnosti; kako opaziti otrokovo stisko in kako pomagati; problematika najrazličnejših oblik odvisnosti med mladimi, kako preprečiti, kako pomagati, ipd. . programi lahko obsegajo eno temo ali kombinacijo tem. Obseg ur posameznega programa naj obsega najmanj 20 ur in največ okvirno 60 ur na skupino.

3. programi s temeljnimi izobraževalnimi vsebinami za manj integrirane odrasle občane oz. skupine občanov ; kombinirani programi z naslednjimi vsebinami: funkcionalno opismenjevanje in raba računalnika, razvijanje pozitivne samopodobe, izobraževanje za kvalitetno življenje, življenjsko uspešnost in odgovorno starševstvo, učenje komunikacijskih spretnosti, usposabljanje za nadaljnje izobraževanje. Programi so namenjeni manj izobraženim občanom ali skupinam občanov, ki niso zaključili niti osnovnega izobraževanja in imajo težave pri socialni integraciji. Skupen obseg ur posameznega programa naj obsega okvirno od 35 ur do 70 ur na skupino.

II. Višina razpoložljivih sredstev

Predvidena višina razpoložljivih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega razpisa, je 9.307.700 SIT.

III. Pogoji za prijavo in merila za izbiro

  • na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki imajo registrirano izobraževalno dejavnost in izpolnjujejo zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih;
  • na razpis so lahko prijavljeni le neprofitni programi;
  • prijave na razpis morajo biti napisane na zahtevanih obrazcih in opremljene z vsemi zahtevanimi prilogami (razpisna dokumentacija);
  • izvajalec mora predvideti izvedbo celotnega prijavljenega programa v letu 2002 z zaključkom najkasneje do 15.12.2002;
  • sofinancirani bodo samo programi, v katerih bo predvidena udeležba občanov Mestne občine Maribor;
  • obseg sofinanciranja bo sorazmeren deležu vključenosti občanov Mestne občine Maribor v posameznem programu;

IV. Rok in način prijave na razpis

Rok za oddajo prijav je 15.6.2002. Prijave morajo biti pripravljene skladno z zahtevami razpisa in razpisne dokumentacije, poslane priporočeno po pošti na naslov: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor s pripisom na kuverti »Prijava na razpis - izobraževanje odraslih - ne odpiraj«.

Razpisna dokumentacija z obrazci za prijavo je dosegljiva na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 350/III, na istem naslovu ali po telefonu (št. 2201-299) pa je možno pridobiti tudi dodatne informacije v zvezi z razpisom. Razpis z razpisno dokumentacijo je objavljen tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor www.maribor.si.

V. Odpiranje prijav, sprejemanje odločitev in rok za obveščanje o izidu razpisa

Odpiranje prijav ne bo javno; po izteku roka bo posebna komisija obravnavala prispele vloge in županu Mestne občine Maribor pripravila predlog odločitev. Vsi prijavljeni na razpis bodo o izidu razpisa obveščeni v roku petnajst dni od dneva sprejema odločitve župana.

Boris SOVIČ, univ. dipl. in.. el.

župan

MESTNA OBČINA MARIBOR

Mestna uprava

Oddelek za družbene dejavnosti

  Ul. heroja Staneta 1, Maribor

tel. 02 2201-292, faks 2201-293 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazci
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Razpis
vodoravna delilna črta