Javni razpis za sofinanciranje programov za krepitev zdravja prebivalcev na območju mestne občine Maribor v letu 2002
vodoravna delilna črta

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA KREPITEV ZDRAVJA PREBIVALCEV NA OBMOČJU
MESTNE OBČINE MARIBOR V   LETU  2002

1.

Predmet razpisa je sofinanciranje  materialnih stroškov neprofitno usmerjenih programov za krepitev zdravja prebivalcev, ki se bodo v letu 2002 izvajali na območju Mestne občine Maribor. 

Prednostna področja so:
1. programi preprečevanja in lajšanja kroničnih nenalezljivih bolezni prebivalstva,
2. programi namenjeni spremembi nezdravega življenjskega sloga prebivalstva,
3. programi zdravstveno vzgojnih aktivnosti za predšolske otroke, osnovnošolce, mladino in študente,
4. preventivni programi na področju zgodnjega odkrivanja bolezni žensk (rak dojk, osteoporoza,...) in  programi krepitve zdravja žensk,
5. preventivni programi za preprečevanje okužb s HIV / AIDS.

2.

Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), ki opravlja  zdravstveno dejavnost, socialno-varstveno dejavnost ali dejavnost usposabljanja in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v smislu opredelitev in pogojev, ki so opredeljeni z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 9/92, 26/92, 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000, 45/2001) ter podzakonskimi predpisi. Prijavitelji morajo biti registrirani za opravljanje  dejavnosti in morajo praviloma imeti sedež dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, kar naj bo razvidno iz priložene fotokopije odločbe o registraciji.

3.

Obrazec »Prijava na razpis za programe za krepitev zdravja v letu 2002 v Mestni občini Maribor«, lahko zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti, Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, soba 331/III, pri Lilijani Zorko (tel: 2201313, e-pošta Lilijana.Zorko@maribor.si), dosegljiv je tudi na spletni strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si.

Prijavi na predpisanem obrazcu  mora prijavitelj priložiti:
- program, v katerem so navedeni njegovi nameni, cilji in vsebina, finančni načrt z navedbo stroškov izvedbe in predvidenimi viri, rok in način izvedbe ter lokacija izvedbe ,
- dokazilo o registraciji. 

4.

Prednost pri izbiri programov, ki bodo sofinancirani s sredstvi proračuna Mestne občine Maribor za leto 2002, bodo imeli programi, ki bodo z manjšimi stroški zagotavljali učinkovito in kakovostno izvedbo. 

5.

Rok za izvedbo programov, ki so predmet tega razpisa, je 31. december 2002.

6.

Za realizacijo tega razpisa je v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2002 predvideno 12.600.000,00 SIT.

7.

Predlagatelji pošljejo svoje predloge v zaprtih kuvertah na naslov: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor, Ul. heroja Staneta 1, z oznako »ne odpiraj-razpis programov za krepitev zdravja« in navedbo pošiljatelja na hrbtni strani. Če isti prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsakega k prijavi priložiti zahtevane priloge.

8.

Rok za oddajo predlogov je 15 (petnajst) dni od dneva objave.

9.

Predlagatelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v petnajstih dneh od dneva odločitve župana. 

ŽUPAN

Boris Sovič, univ.dipl.in..el.


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Javni razpis
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazci
vodoravna delilna črta