Razpis »Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti«
vodoravna delilna črta

R A Z P I S

 

Mestna občina Maribor objavlja v okviru projekta »Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti«, ki ga izvaja Oddelek za družbene dejavnosti, razpis za sofinanciranje naslednjih projektov oz. dejavnosti za otroke in mladino v letu 2002:

1.     organizacija občinskih, območnih, državnih in mednarodnih tekmovanj v znanju za učence osnovnih in dijake srednjih šol;
2.     udeležba na območnih, državnih in mednarodnih tekmovanjih v znanju za učence osnovnih šol  in dijake srednjih šol;
3.     organizacija počitniških izobraževalno - raziskovalnih in/ali izobraževalno ? invencijskih taborov, šol in delavnic za učence, dijake ter študente, ki za udeležence ne pomenijo dela redne izobraževalne dejavnosti;
4.     udeležbo učencev, dijakov ter študentov na (praviloma) počitniških izobraževalno - raziskovalnih in/ali izobraževalno ? invencijskih taborih/šolah/delavnicah (ki za udeležence ne pomenijo dela redne izobraževalne dejavnosti) in dodatno izobraževanje in izpopolnjevanje mladih talentov (izjemno nadarjenih učencev, dijakov in študentov);
5.     dodatno izobraževanje in usposabljanje učiteljev - mentorjev in koordinatorjev raziskovalne in invencijske dejavnosti na osnovnih in srednjih mariborskih šolah in aktivno sodelujejo v programu Mladi za napredek Maribora v okviru projekta Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti;
6.     drugi projekti s področji izobraževalne, raziskovalne in/ali invencijske dejavnosti, ki jih ni mogoče uvrstiti v predhodne točke razpisa in so namenjeni informiranju oz. izobraževanju otrok in mladine na navedenih področjih (prireditve, srečanja, festivali ipd.).

Pod 1. točko se lahko prijavijo osnovne in srednje šole, članice univerze ter druge organizacije in posamezniki, ki v okviru svoje dejavnosti opravljajo izobraževalno dejavnost, imajo urejen status pri pristojnem ministrstvu Republike Slovenije in organizirajo prijavljeno tekmovanje na območju Mestne občine Maribor. Predmet sofinanciranja so materialni stroški tekmovanja.

Pod 2. točko se lahko prijavijo osnovne in srednje šole, ki imajo sedež v Mestni občini Maribor in organizirajo sodelovanje svojih učencev na območnih, državnih ali mednarodnih tekmovanjih v znanju. Predmet sofinanciranja so stroški kotizacije, za udeležbo na tekmovanjih izven Mestne občine Maribor tudi stroški potovanja in bivanja.

Pod 3. točko se lahko prijavijo osnovne in srednje šole ter članice univerze, raziskovalne organizacije ter druge organizacije in posamezniki, ki v okviru svoje dejavnosti opravljajo izobraževalno, raziskovalno, invencijsko dejavnost, imajo urejen status pri pristojnem ministrstvu Republike Slovenije in izvajanje prijavljenega programa organizirajo v času počitnic (poletnih ali tedenskih med šolskim letom) na območju Mestne občine Maribor. Predmet sofinanciranja so (materialni) stroški organizacije in izvedbe programa. 

Pod 4. točko se lahko prijavijo posamezniki s stalnim bivališčem v Mestni občini Maribor - učenci, dijaki in študentje, ki imajo priporočilo (s kratko utemeljitvijo, vključno s predstavitvijo dosedanjih dosežkov pri šolanju ipd.) šole, v kateri imajo status učenca/dijaka/študenta (če gre za dodatno izobraževanje izven smeri rednega izobraževanja, je potrebno tudi priporočilo ustrezne druge strokovne institucije). Predmet sofinanciranja je (praviloma) cena programa.

Pod 5. točko se lahko prijavijo posamezniki - strokovni delavci, ki opravljajo naloge mentorja ali koordinatorja raziskovalne ali invencijske dejavnosti v osnovnih ali srednjih mariborskih šolah ter aktivno sodelujejo v projektu Mladi za napredek Maribora; prijavo lahko za svoje mentorje odda šola. Predmet sofinanciranja je dodatno izobraževanje, katerega vsebina je neposredno vezana na vsebino programa Mladi za napredek Maribora. Predmet sofinanciranja je (praviloma) cena programa.

Pod 6. točko se lahko prijavijo šole ter članice univerze in druge organizacije in posamezniki, ki v okviru svoje dejavnosti opravljajo izobraževalno/raziskovalno/invencijsko dejavnost za otroke in mladino in imajo urejen status pri pristojnem ministrstvu Republike Slovenije ter na ta razpis prijavljen program izvajajo na območju Mestne občine Maribor praviloma v času počitnic. Predmet sofinanciranja so stroški (materialni) organizacije in izvedbe programa.

Na razpis so lahko prijavljeni le neprofitni programi (točka 1, 3, 6). Razpis ne vključuje sofinanciranja dejavnosti na področju športa. Izvajalec razpisa si pridržuje pravico prerazporeditve prijav med točkami razpisa. 

Prijave na razpis morajo biti napisane v slovenskem jeziku in po zahtevah v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na naslovu: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, soba 339, in na spletnih straneh mestne občine - www.maribor.si. Prijave je potrebno poslati po pošti na naslov: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor z oznako »ne odpiraj ? razpis Maribor, mesto znanja in ustvarjalnosti«.

Razpisni rok - razpis bo odprt do 10.9.2002 z dvema rokoma za oddajo vlog: 30. 5. 2002 (prvi rok) in 10. 9. 2002 (drugi rok). Odpiranje vlog ni javno. Po izteku vsakega roka bo Komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov v okviru projekta Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti, vloge obravnavala in predlagala odločitve, ki jih sprejme župan Mestne občine Maribor. Vlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 45 dni po izteku posameznega razpisnega roka.

V predlogu proračuna Mestne občine Maribor za leto 2002 je za sofinanciranje projektov in dejavnosti po tem razpisu predviden okviren obseg sredstev v višini 6.000.000 SIT. Obseg sofinanciranja bo odvisen od števila vlog, glede na rezultate preteklih razpisov bo predvidoma možen v višini 15 ? 20 % stroškov, ki so predmet sofinanciranja. Sofinanciranje projektov po vlogah, prispelih v drugem roku, bo dodatno odvisno od porabe sredstev v prvem roku.

 

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na naslovu: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, soba 339 ali 351, telefon 2201- 300 ali 2201-298.

 

ŽUPAN

Boris Sovič, univ.dipl.inž.el.vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Prijavnica
vodoravna delilna črta