Izboljšave v prometu
vodoravna delilna črta
4.5.2006

V letošnjem letu so na območju mestne občine Maribor predvidene številne novosti v prometni ureditvi.

Preureditev trikrakega križišča na Glavnem trgu v krožišče
Predvidena je rekonstrukcija trikrakega klasičnega semaforiziranega T križišča na Glavnem trgu v krožno križišče. V obravnavanem križišču je bilo lani dva meseca poskusno izvedeno montažno krožno križišče. Čeprav je bilo izvedeno le v mejah obstoječih robnikov, se je izkazalo za učinkovito in v večini dobro sprejeto. Celovita presoja smiselnosti in upravičenosti trajne izvedbe krožnega križišča po veljavnih kriterijih za izvedbo krožnega križišča je pokazala, da so izpolnjeni vsi kriteriji za izvedbo krožnega križišča.
V idejni zasnovi je predvidena pridobitev čim več površin za pešce in kolesarje ob igralnici ob hkratnem čim manjšem posegu v ploščad trga. Zunanji premer krožnega križišča bo tako znašal 31 m.

Preureditev štirikrakega križišča Ljubljanska ulica – Ulica Pariške komune v krožišče
Izdelana je idejna zasnova za preureditev obstoječega semaforiziranega štirikrakega križišča Ulice Pariške komune z Ljubljansko ulico v krožno križišče. Predvidena je izgradnja dvopasovnega križišča za krožni promet, pri čemer je Ulica Pariške komune predvidena kot štiripasovnica (s po dvema prometnima pasoma na uvozu in izvozu iz krožišča), Ljubljanska ulica pa kot dvopasovnica, ki ima po dva pasova na uvozu v krožišče in po en izvozni pas iz krožišča.

Nova prometna ureditev Ulice Vita Kraigherja
Pripravljena je idejna študija prometne ureditve Ulice Vita Kraigherja in umestitve deniveliranega prehoda za pešce in kolesarje na Partizanski cesti, ki obsega celotno ureditev Ulice Vita Kraigherja od križišča z Ulico heroja Bračiča do križišča z Svetozarevsko ulico oz. Titovo cesto ter območje Partizanske ceste od Svetozarevske ulice do Titove ceste (z delom Svetozarevske ulice od križišča z Ulico Vita Kraigherja.
Nova prometna ureditev bo vplivala na območje trga pred trgovskim centrom City v smislu umiritve mirujočega, peš in kolesarskega prometa. Na potezi je predlagana razširitev peš cone proti vzhodu, ki bi jo začenjal nov, deniveliran prehod za pešce na Partizanski cesti (smer Modna hiša – Ulica Vita Kraigherja - Lent). Ulica Vita Kraigerja je predvidena kot slepa ulica z vzpostavljenim dvosmernim motornim prometom do uvoza/izvoza v garažno hišo City z režimom omejene hitrosti (30 km/h). Območje med uvozom/izvozom v garažno hišo City ter službenim uvozom/izvozom Nove Kreditne banke Maribor bo v celoti zaprto za motorni promet in preurejeno v območje za pešce. Severno od zgradbe Nove Kreditne banke Maribor bodo predvidena parkirna mesta za invalide in za vozila staršev z manjšimi otroki, ki uporabljajo otroške vozičke.

Ureditev Ulice heroja Tomšiča
Predvidena je spremenjena ureditev Ulice heroja Tomšiča, ki vključuje novo ureditev parkirnih mest, zasaditev novih dreves (kroglasti javor) ter vzpostavitev režima omejene hitrosti (30 km/h). Predvidena je tudi rekonstrukcija - dvig prehoda za pešce na križišču Krekove ulice in Ulice Heroja Tomšiča pred prvo gimnazijo.
Preureditev Ulice heroja Tomšiča je korak k podaljšanju promenade iz mestnega parka proti Grajskemu trgu.

Semaforizacija na Cesti proletarskih brigad
Pripravljen je sofinancerski sporazum o ureditvi semaforizacije na križišču Ceste proletarskih brigad in Radvanjske ceste. Vrednost ureditve je okoli 120 mio tolarjev, v deležu 50 % Ministrstvo za promet in 50 % Mestna občina Maribor. Pričetek del je predviden v jeseni, zaključek pa v naslednjem letu.
Ureja se semaforizacija peš prehoda ob križišču Engelsove ceste in Ceste proletarskih brigad.

Video nadzor na vstopu/izstopu v območje za pešce
V mesecu maju bo zaključen projekt opremljanja vstopnih/izstopnih mest v območju za pešce z videokamerami. Video nadzor je potreben zaradi boljšega nadzora vstopnih/izstopnih mest ter zaradi večje možnosti preprečevanja poškodb na opremi.

Menjava krmilnih aparatur na celotnem delu Ptujske ceste
Mestna občina Maribor je lani in letos nakupila osem krmilnih aparatur za semaforske naprave. Zamenjava krmilnih aparatur bo omogočila vzpostavitev zelenega vala na celotnem območju Ptujske ceste in bo predvidoma izvedena še pred letošnjim začetkom turistične sezone.

Hitrostne ovire
Izvedene bodo ovire v Rožnodolski ulici in Ob ribniku v MČ Radvanje ter štiri ovire v Trčovi. Do konca decembra tega leta bodo izvedene ovire tudi v Groharjevi ulici pred vrtcem Studenci.
V izdelavi so strokovne podlage za ureditev hitrostnih ovir v Preradovičevi ulici, Mejni ulici, Geršakovi ulici, Čufarjevi ulici, Dominkuševi ulici ter v Jezdarski ulici.

Sprememba talne signalizacije v modri coni
Zdajšnja modra cona se v skladu z zakonom spreminja v območje odplačnega parkiranja in novo modro cono.
V območju odplačnega parkiranja ostaja sistem parkiranja in plačevanja enak, spremeni pa se barva talne signalizacije - iz modre barve v belo. Območje odplačnega parkiranja (doslej poimenovano kot »modra cona«) ostaja nespremenjeno, obvezno plačilo parkirnine pa bo označeno s prometno signalizacijo.
Predvidena je vzpostavitev nove modre cone v delu Ulice heroja Staneta in pred Pošto na Slomškovem trgu. Tukaj bo 30-minutno kratkotrajno parkiranje brezplačno, vendar bo potrebno začetek parkiranja označiti s parkirno uro.

Sistem vodenja do garažnih hiš
V Mestni občini Maribor bo postavljena informativna prometna signalizacija – vodenje do garažnih hiš v mestu. Na tablah bodo ob oznaki garažne hiše tudi daljinsko vodena oznaka, iz katere bo razvidno, ali je garažna hiša prosta ali zasedena.
Postavitev tovrstne informativne prometne signalizacije je predvidena na glavnih mestnih vpadnicah. Začetek postavitve je predviden v letošnjem letu.


vodoravna delilna črta