Podpis pisma o nameri o začetku postopka združevanja dveh mariborskih osnovnih šol
vodoravna delilna črta
13.2.2006

Danes sta na Osnovni šoli Franca Rozmana-Staneta Maribor minister za šolstvo in šport Republike Slovenije dr. Milan Zver in župan Mestne občine Maribor Boris Sovič podpisala »Pismo o nameri o interesu za prodajo oziroma nakup objekta OŠ Ivana Cankarja ter posledičnih prilagoditvah v mrežah osnovnih in srednjih šol na območju Mestne občine Maribor«.

PISMO O NAMERI


O INTERESU ZA PRODAJO OZIROMA NAKUP OBJEKTA OSNOVNE ŠOLE IVANA CANKARJA MARIBOR TER POSLEDIČNIH PRILAGODITVAH V MREŽAH OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MARIBOR


med


REPUBLIKA SLOVENIJA, Vlada RS, 1000 Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa dr. Milan Zver, minister za šolstvo in šport
(v nadaljevanju Ministrstvo)
MŠ: 5854814
DŠ: 17659957


in


MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR, ki jo zastopa župan Boris Sovič,
(v nadaljevanju Občina)
MŠ: 5883369,
DŠ: 12709590I.

Podpisnici uvodoma ugotavljata, da so nekatere srednje šole v Mariboru trenutno prostorsko omejene in nimajo možnosti širitve, hkrati pa se zaradi demografskih gibanj nekoliko zmanjšuje potreba po obstoječem osnovnošolskem prostoru.

Srednja trgovska šola Maribor, ki se trenutno nahaja na dveh lokacijah (na naslovu Mladinska ulica 14 in Valvasorjeva ulica 75, Maribor) je glede na število vpisanih dijakov v prostorski stiski, ki jo je možno odpraviti z nakupom objekta Osnovne šole Ivana Cankarja Maribor.

Osnovna šola Ivana Cankarja Maribor na svoji centralni lokaciji zaradi urbanističnih posegov v preteklosti deluje v prostorskih razmerah, ki ne ustrezajo zahtevam celovitega izvajanja programa osnovne šole. Zaradi navedenega Mestna občina Maribor že nekaj let načrtuje opustitev pouka na tej lokaciji in prenos dejavnosti Osnovne šole Ivana Cankarja Maribor na predhodno usposobljeno lokacijo sosednje Osnovne šole Franca Rozmana – Staneta Maribor. V tem kontekstu je predvidena združitev obeh šol in nova porazdelitev skupnega šolskega okoliša OŠ bratov Polančičev Maribor, OŠ Ivana Cankarja Maribor in OŠ Franca Rozmana – Staneta Maribor. Na tej osnovi je interes Vlade RS za odkup objekta Osnovne šole Ivana Cankarja Maribor sprejemljiv tudi za Mestno občino Maribor.II.

Podpisnici na tem mestu ugotavljata, da je Mestna občina Maribor na podlagi določb Zakona o zavodih (Ur. List RS št. 12-481/1991, s kasnejšimi spremembami) zemljiškoknjižni lastnik parc. št. 1184, vpisane v vl. št. 709, k.o. Maribor – Grad, z na njej stoječo stavbo OŠ Ivana Cankarja, v izmeri 1.233 m² in dvoriščem v izmeri 495 m².

Podpisnici soglašata, da je dejavnost Osnovne šole Ivana Cankarja Maribor na sedanji centralni lokaciji mogoče opustiti, če bodo predhodno realizirani naslednji investicijski posegi:
 dograditev telovadnice in ureditev zunanjih površin na lokaciji Osnovne šole Franca Rozmana – Staneta Maribor, ki je predvidena v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2006 in predobremenitvah mestnega proračuna za leto 2007 s sofinanciranjem s strani državnega proračuna (investicijski transferi občinam v naslednjih proračunskih letih),
 nadzidava obstoječe zgradbe Osnovne šole Franca Rozmana – Staneta Maribor, s katero je po prvih ocenah možno pridobiti 7 do 8 učilnic s spremljajočimi prostori,
 izpraznitev lastniškega stanovanja v zgradbi Osnovne šole Franca Rozmana – Staneta Maribor in adaptacija na tej osnovi pridobljenih in že obstoječih prostorov za potrebe šolske prehrane,
 zagotovitev potrebnih investicijskih vložkov v zgradbo bližnje Osnovne šole bratov Polančičev Maribor, ki bo po izvedeni reorganizaciji morala prevzeti del učencev, ki so se doslej vključevali v Osnovno šolo Ivana Cankarja Maribor.

III.

Podpisnici izražata interes, da se investicijski posegi iz druge točke tega pisma o nameri, če je le mogoče, realizirajo v roku, ki bo omogočal izpraznitev sedanjih prostorov Osnovne šole Ivana Cankarja Maribor v začetku šolskega leta 2007/08, najkasneje pa do začetka šolskega leta 2008/09. Prav tako soglašata, da se kupnina za te prostore kot namenski prihodek mestnega proračuna nameni za investicijske posege iz II. točke tega pisma o nameri.

Podpisnici ob tem ugotavljata, da je sedanje prostore Osnovne šole Ivana Cankarja Maribor do njihove dokončne izpraznitve z ustrezno organizacijo pouka možno (kombinirano) uporabljati za dejavnost Osnovne šole Ivana Cankarja Maribor in dejavnost Srednje trgovske šole Maribor.

IV.

Ministrstvo za šolstvo in šport bo Mestni občini Maribor zagotavljajo vse podatke in informacije, s katerimi glede na delitev pristojnosti le-ta ne razpolaga, potrebne za pripravo strokovnih osnov za odločitve o statusni spremembi OŠ Franca Rozmana – Staneta in OŠ Ivana Cankarja Maribor, po potrebi pa Vladi RS predlagalo tudi ustrezne spremembe in dopolnitve podzakonskih aktov, ki urejajo statusne spremembe v osnovnem šolstvu.

Ministrstvo za šolstvo in šport bo v okviru svojih pristojnosti neposredno po podpisu tega pisma o nameri pričelo aktivnosti, s katerimi bo zagotovljeno, da bodo kadrovski presežki, ki bodo posledica statusnih sprememb v mreži mariborskih osnovnih šol prioritetno reševani z obravnavo celotne mreže mariborskih osnovnih šol kot enotnega kadrovskega prostora, samo v izjemnih primerih, ko bodo posamezni delavci kljub tem aktivnostim ostali brez dela, pa bo v skladu z veljavno zakonodajo v celoti zagotavljalo potrebna namenska finančna sredstva.
V.

Ministrstvo v okviru projekta »Investicije v srednješolski prostor – mreža srednjih šol Maribor« z gornjim pismom o nameri izraža interes za nakup objekta OŠ Ivana Cankarja, Cankarjeva 5, Maribor, stoječega na parc. št. 1184, vpisani v vl. št. 709, k.o. Maribor – Grad ter za preselitev OŠ Ivana Cankarja v prostore OŠ Franca Rozmana Staneta. V ta namen zagotavlja prerazporeditev sredstev za program izgradnje telovadnice ter morebitnih učilnic.


VI.

Podpisnici upoštevajoč navedene možnosti konsolidacije osnovnošolskega prostora v Mestni občini Maribor podpirata projekt mreže srednjih šol in se s podpisom tega pisma o nameri zavezujeta sprejeti vse potrebno ter pričeti z aktivnostmi za prodajo in predajo objekta skladno z veljavno zakonodajo.
VII.

Ministrstvo se zavezuje, da bo terminsko opredelilo nakup in plačilo kupnine po usklajenih cenitvah in v rokih, ki bodo omogočali uporabo sredstev kupnine za investicijska vlaganja iz III. točke tega pisma o nameri, ter storilo vse potrebno za čimprejšnjo programsko koordinacijo in terminsko opredelitev selitve.

VIII.

Pismo o nameri je pripravljeno v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsak podpisnik po en (1) podpisan izvod.Datum: …………………. ………………………
Mestna občina Maribor Republika Slovenija
župan Boris Sovič Ministrstvo za šolstvo in šport
dr. Milan Zver, ministervodoravna delilna črta