V Mariboru se povečuje zaposlenost in zmanjšuje brezposelnost
vodoravna delilna črta
9.2.2006

Sedaj je v Mariboru najvišja zaposlenost in najmanjša brezposelnost v zadnjih 15 letih.

Na področju Mestne občine Maribor je bilo po podatkih Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije konec oktobra 60.677 delovno aktivnih prebivalcev kar je za 3,9% več kot oktobra 2004. V primerjavi z januarjem leta 1999 je bilo oktobra 2005 v Mariboru 4.532 več zaposlenih.

Potrebe po delavcih naraščajo. V obdobju od januarja do decembra so delodajalci na območju Območne službe Maribor prijavili za 26,0% več prijavljenih potreb po delavcih v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.

Konec decembra je bilo na področju Mestne občine Maribor 7.487 brezposelnih, kar je za 3,1% manj kot decembra 2004. V primerjavi z januarjem leta 1999 je bilo oktobra 2005 v Mariboru 4.416 manj brezposelnih.

Stopnja registrirane brezposelnosti je konec oktobra 2005 v Mestni občini Maribor znašala 15,6%. V primerjavi z oktobrom 2004 se je stopnja registrirane brezposelnosti na območju Območne službe Maribor zmanjšala za 0,2 odstotni točki, v Sloveniji se je v istem obdobju povečala za 0,1 odstotno točko, v Mestni občini Maribor pa se je zmanjšala za 1,1 odstotno točko.


Aktivna razvojna politika

Spodbujanje zaposlovanja in zmanjševanje brezposelnosti je tudi za prihodnje osrednji cilj. Da bi spodbudili podjetništvo v Mestni občini Maribor, je bil pripravljen in 6. februarja na mestnem svetu tudi sprejet Odlok o podpornem okolju za podjetništvo, ki določa vire finančnih sredstev, cilje in ukrepe za oblikovanje podpornega okolja. z odlokom želimo:
• Izboljšati okolja za nastanek, rast in investiranje podjetij,
• Povečati možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest,
• Spodbuditi izkoriščanje podjetniških in inovacijskih potencialov,
• Spodbuditi oblike povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom,
• Povezovati javna in zasebna sredstva za razvojne projekte in
• Oblikovati razvojna partnerstva.

Mestna uprava bo pripravila model za zagotavljanje prostorskih pogojev za novoustanovljena podjetja z možnostjo refundiranja dela tržne najemnine ali z zagotavljanjem najema občinskih poslovnih prostorov. Prav tako bo pripravila predlog sprememb in dopolnitev odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča tako, da bo to ugodno za potencialne investitorje.

V Razvojni regiji Podravje je predvidena ustanovitev skupnega podjetja, ki bo pripravilo vse potrebno za začetek postopka sprejemanja prostorskih in drugih aktov za vzpostavitev Logističnega centra, ki naj poveže Aerodrom Maribor in poslovno cono Tezno ter jo priključi obstoječim in novim prometnim povezavam, vključno s pridobivanjem sredstev iz Evropske unije.

Lani so bila pridobljena tudi evropska sredstva za komunalno opremljanje izmed največjih poslovnih con v Mariboru, v poslovni coni Tezno, kar bo še dodatno povečalo možnosti gospodarskega razvoja. Poleg te cone, ki je velika okoli 108 ha, so v Mariboru še nekatera druga večja območja, kjer je mogoča in predvidena vzpostavitev poslovnih con.

V okviru sprejemanja strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor so že evidentirane številne pobude za zagotavljanje novih površin za poslovne dejavnosti. Skupno je bilo v tej zvezi danih več desetin pobud, ki se nanašajo na nekaj deset hektarjev novih površin, namenjenih za gospodarske dejavnosti v Mariboru.

Oddelek za gospodarske dejavnosti Mestne občine Maribor razpisuje za vsa podjetja, ki se v letu 2005 prijavijo na javni razpis, državno pomoč za:
• sofinanciranje prve zaposlitve univerzitetno izobražene osebe v podjetju
• sofinanciranje že plačanih obresti za najete kredite.

Poleg tega je mogoče dobiti tudi pomoč pri preusposabljanju in dousposabljanju zaposlenih v okviru Sklada za razvoj in usposabljanje človeških virov in pridobiti garancijska sredstva v okviru garancijske sheme Podravja.

Aktivna politika zaposlovanja

V okviru aktivne politike zaposlovanja pripravlja Zavod za zaposlovanje – Območna enota Maribor programe izobraževanja in usposabljanja. Namenjeni so brezposelnim osebam za čimprejšnjo vrnitev v zaposlitev ter pridobitev določenih znanj in veščin, ki jim povečujejo konkurenčnost na trgu dela. V obdobju od januarja do decembra se je na novo vključilo 2.544 brezposelnih oseb, med njimi:
• 458 v programe pomoči pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve.
• 130 v klube za iskanje zaposlitve in 418 v informacijske centre iskalcev zaposlitve.
• 17 v program projektnega učenja za mlajše odrasle,
• 22 v program usposabljanje za življenjsko uspešnost – most do izobrazbe,
• 233 v programe institucionalnega usposabljanja
• 775 v programe za pridobitev javno veljavne izobrazbe
• 40 v programe za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije
• 253 v delovni preizkus in 198 vključeni v usposabljanje na delovnem mestu

Spodbujanje samozaposlovanja se izvaja v obliki dveh ukrepov in sicer
• pomoč pri samozaposlitvi, kjer udeleženci pridobivajo osnovne informacije o možnostih samozaposlitve,
• sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva v obliki enkratne nepovratne pomoči ob zavezi samozaposlenega, da bo ohranil samozaposlitev najmanj 2 leti. V obdobju od januarja do decembra je 298 brezposelnih oseb sklenilo pogodbo za subvencijo za samozaposlitev.

Usposabljanje in zaposlovanje invalidov. Ob koncu decembra je bilo v evidenci brezposelnih oseb 1.268 invalidnih oseb. V okviru posebnih pristopov in programov za invalide in nekatere skupine težje zaposljivih oseb je bilo
• na strokovni komisiji za ugotavljanje lastnosti invalidne osebe obravnavanih 94 oseb,
• v zdravniški svetovalni službi 264 oseb.
• V zaposlitveno rehabilitacijo je bilo vključenih 142 oseb.
• V programe delovne vključenosti invalidov je bilo ob koncu decembra vključenih 72 oseb. V zaposlitev se je vključilo 236 oseb.
Za ohranjanje zaposlitev invalidov v invalidskih podjetjih in za spodbujanje novih zaposlitev so v okviru programa spodbud za zaposlovanje in delo invalidov, invalidskim podjetjem, zaradi manjše produktivnosti invalidov, namenjene mesečne subvencije za zaposlene invalide v višini 25,0% do 75,0% zajamčene plače. Subvencioniranje dela stroškov invalidskim podjetjem je v novembru 2005 na področju Območne službe Maribor koristilo 18 invalidskih podjetij za 670 zaposlenih invalidov.

Javna dela. V obdobju od januarja do decembra 2005 se je izvajalo 473 programov s 1.428 udeleženci. V programe javnih del so bile povprečno mesečno vključene 1.103 osebe.

Spodbujanje novega zaposlovanja (nadomestitev dela plače) težje zaposljivih. S tem programom – subvencijo v enkratnem znesku, ki je namenjen izenačevanju možnosti zaposlitve, se je v letu 2005 zaposlilo 440 težje zaposljivih oseb.

CIPS – Center za informiranje in poklicno svetovanje. Center za informiranje in poklicno svetovanje, kjer lahko šolajoča mladina in odrasli na enem mestu dobijo vse informacije s področja izobraževanja in zaposlovanja ter strokovno pomoč pri načrtovanju poklicne poti je v obdobju od januarja do novembra obiskalo 12.365 posameznikov. V obdobju od januarja do novembra je na območju OS Maribor poklicno svetovanje, ki ga izvajajo poklicni svetovalci zavoda, koristilo 2.671 odraslih oseb in 1.391 mladih, informiranje pa 4.552 odraslih in 5.440 mladih oseb.

Štipendiranje. Ob koncu novembra je 6.176 dijakov in študentov prejemalo štipendijo za šolsko leto 2005/2006:
• 4.726 republiško štipendijo (3.420 dijakov in 1.306 študentov),
• 1.450 Zoisovo štipendijo (594 dijakov in 856 študentov)
• 47 štipendijo Mestne občine Maribor (22 dijakov in 25 študentov)
vodoravna delilna črta