Projekt Ekoprofit International
20.12.2005

Zavod za varstvo okolja Mestne občine Maribor skupaj s podjetji iz Maribora in okolice sodeluje v projektu Ekoprofit International.

Mesto Maribor je bilo v 80-tih letih izrazito industrijsko središče širše regije in se je zaradi takrat izredno ohlapne okoljske zakonodaje soočalo s številnimi okoljskimi problemi, kot so: kritična onesnaženost zraka, občasna pojavljanja kritične onesnaženosti podtalnice, kar je bilo povezano z občasnimi izrednimi razmerami glede oskrbe s pitno vodo, pojav mnogih divjih odlagališč, tudi nevarnih odpadkov, tudi na vodozaščitnih območjih. Takšna izredna obremenitev okolja v 80-tih in začetku 90-tih let je pripomogla tudi k večji osveščenosti lokalnega prebivalstva glede okoljskih zadev.

Slovenija je v devetdesetih letih v okviru harmonizacije zakonodaje s predpisi EU sprejela obsežen paket okoljskih zakonskih in podzakonskih predpisov, ki opredeljujejo konkretne vsebine in roke izvedbe posameznih ukrepov s področja ravnanja z odpadnimi vodami, oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadki, varstva zraka, varstva pred hrupom. Mestna občina Maribor je na osnovi zahtev teh državnih predpisov postopno usklajevala lokalne okoljske predpise, programe za posamezna področja in pričela z realizacijo vsebinsko in finančno izredno zahtevnih okoljsko komunalnih projektov, kot so sanacija in izgradnja kanalizacijskega omrežja, izgradnja centralne čistilne naprave, vzpostavljanje sistema ravnanja z odpadki, sanacija vodovodnega omrežja in drugih. Okoljsko komunalne projekte sofinancirajo vsi uporabniki komunalnih storitev, tako gospodinjstva kot podjetja. Podjetja morajo poleg sofinanciranja občinskih okoljskih komunalnih projektov v okviru svojih tehnoloških postopkov uresničevati tudi zahteve iz državnih in lokalnih okoljskih predpisov in programov. Mestna občina Maribor se je pri sodelovanju z občino Gradec seznanila z uspehi, ki so jih imela podjetja v Gradcu v okviru projekta Ecoprofit. Ecoprofit je program, usmerjen v trajnostni gospodarski razvoj, ki so ga razvili na Oddelku za okolje občine Gradec v letu 1991. Temelji na ideji, da izvajanje zahtev okoljskih predpisov za podjetja ne pomeni le finančno breme, temveč lahko celo predstavlja velike finančne prihranke. Tako lahko z okoljskimi vlaganji dosežemo celo zelo velike pozitivne ekonomske učinke. Namen projekta je tudi povezovanje med strokovnimi službami občine, v projekt vključenimi podjetji, univerzo, strokovnimi institucijami iz regije in gospodarsko zbornico, pa tudi z mrežo Ekoprofit podjetji iz občine Gradec.

Tako smo v Mariboru v obdobju 2002 – 2003 izvedli projekt Ecoprofit Maribor 2002. V projektu je sodelovalo 20 podjetij iz mariborske regije. Podjetja so z izvajanjem okoljskih ukrepov v okviru projekta dosegla vidne ekonomske učinke in sicer so bili doseženi skupni prihranki s področja pitne vode, odpadnih voda, odpadkov, varčevanja z energijo in sprememb v proizvodnih procesih v znesku 193 mio SIT v vseh podjetjih. V januarju 2004 smo pričeli s partnerji iz petih regij iz Evropske unije v okviru programa INTERREG IIIC z nadaljevalnim projektom z naslovom "EKOPROFIT INTERNACIONAL". Projekt sofinancira Evropska komisija v deležu 75 %. Vrednost mariborskega dela projekta je 54 mio SIT. V projektu sodelujejo poleg Mestne občine Maribor in Občine Gradec (Avstrija), še Občina Pecs (Madžarska) in provinca Modena (Italija). Znanstvena podpora projektu prihaja iz univerz iz Gradca, Maribora, Modene, Pécsi, Dresden-a ter Częstochowe. V projekt se je aktivno vključila tudi GZS, Območna zbornica Maribor. Cilj projektnih partnerjev je nadaljnji razvoj že uveljavljenega modela sodelovanja med lokalnimi skupnostmi, podjetji, strokovnimi institucijami, univerzami in gospodarskimi zbornicami. V okviru zaključenega dela projekta je sodelovalo 13 podjetij iz mariborske regije, ki so uspešno izdelali poročilo o izvedenih ukrepih. Mednarodna strokovna komisija, ki je bila imenovana v okviru tega projekta, je pregledala izvedene ukrepe v posameznem podjetju in pripravila strokovne ocene. Vseh 13 sodelujočih podjetij je uspešno zaključilo to fazo projekta in si s tem pridobilo naslov Ekoprofit podjetje, kar po izkušnjah občine Gradec predstavlja dobro strokovno izhodišče za pridobitev standardov ISO 14001. Ocenjeni skupni prihranki zaradi uvedbe okoljskih ukrepov s področja pitne vode, odpadnih voda, odpadkov, varčevanja z energijo in sprememb v proizvodnih procesih v okviru tega dela projekta so ocenjeni na 106,6 mio SIT/leto.

Realizacija tega projekta predstavlja enega izmed pomembnih korakov pri zagotavljanju trajnostnega razvoja v naši regiji, kar je tudi eden izmed začrtanih ciljev v okviru Lokalne agende 21 – Programa varstva okolja za Maribor. Predstavlja tudi primer dobre prakse uspešnega sodelovanja med lokalno skupnostjo in podjetji pri skupnem reševanju okoljske problematike na regionalnem nivoju.

V spodnji tabeli so predstavljena posamezna področja, na katerih so podjetja izvedla okoljske ukrepe v okviru tega projekta in prikazani letni prihranki, kot posledica teh ukrepov.

Področje Prihranek v mio SIT/leto
ločeno zbiranje odpadkov in zmanjševanje količin odpadkov na izvoru 55,4
varčevanje z energijo 6,0
gospodarjenje z vodo 15,1
optimizacija proizvodnega procesa 27,2
zmanjšanje emisij v zrak 2,9
Skupni prihranek 106,6