Po sprejetju proračuna so v teku številni razpisi
vodoravna delilna črta

Po sprejetju proračuna mestne občine Maribor za leto 2005 in izdaji Navodila o izvrševanju proračuna so v teku številni postopki za oddajo javnih naročil. Razpisi so objavljeni na spletnih straneh Mestne občine Maribor (www.maribor.si) v rubriki Razpisi. Poleg objave na internetnih straneh so bili posamezni razpisi objavljeni tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja.

Na Komunalni direkciji Mestne občine Maribor so že izvedli razpise in oddali delo za rekonstrukcijo ceste v Rošpoh v Kamnici, za izgradnjo Erjavčeve ter za izgradnjo IV. faze kanalizacije v Razvanju. V pripravi je javno naročilo za ureditev ceste Ledina ter javno naročilo za gradnjo kanalizacije Kamniška graba.

Na Oddelku za družbene dejavnosti so v zaključni fazi razpisi za obnovo oken v šolah in vrtcih, za obnovo kuhinj, za nekatere osnovne šole pa tudi za obnovo instalacij. Večje predvidene investicije so adaptacija in dograditev OŠ Draga Kobala, podružnica Brezje, in adaptacija centralne kuhinje v vrtcu Borisa Pečeta. Za obe investiciji je v pripravi tudi javni razpis za opremo. V teku je javni razpis za obnovo kuhinj v dveh vrtcih in osmih osnovnih šolah.

Mestna občina Maribor bo tudi letos sofinancirala programe za krepitev zdravja prebivalcev v višini 14 mio tolarjev in programe socialno humanitarnih društev v višini 44,5 mio tolarjev. Objavljen je bil razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje akcij in projektov, ki jih bo v letu 2005 sofinancirala mestna občina Maribor iz dela proračuna, namenjenega za kulturo. Na razpolago je 45 mio tolarjev.

Na oddelku za gospodarstvo so objavljeni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve v višini 67 mio tolarjev, razpis za sofinanciranje stroškov organizacije strokovnih srečanj na področju gospodarstva ter razpis za sofinanciranje stroškov prve zaposlitve s sedmo stopnjo, oba v višini 6 mio tolarjev. Za subvencioniranje obrestne mere pri dolgoročnih bančnih kreditih je predvidenih 3.6 mio tolarjev. Objavljen je tudi razpis za dodelitev finančne pomoči v kmetijstvu v višini 26 mio tolarjev.

Na Zavodu za prostorsko načrtovanje pripravljajo javni razpis za izdelavo strokovnih podlag za analizo razvojnih možnosti – področje poselitve – v okviru priprave strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor. Skupaj s Komunalno direkcijo bodo sofinancirali izdelavo prostorskih podlag za opredelitev prometnega omrežja (novih tras severne obvoznice, južne obvoznice z navezavo na avtocesto, podaljška Puhove ceste preko Drave) in razvojnih možnosti komunalne infrastrukture.

Na Zavodu za šport so objavili razpis za izdelavo in montažo konstrukcije šest steznega kegljišča v dvorani Tabor za Javni zavod Dvorana Tabor, za ograjo za ločitev urbanega športa za Železničarsko športno društvo ter za dobavo stenskega dvižnega koša, mehke zaščitne obloge stene v košarkarski dvorani in za obnovo oken za Železničarsko športno društvo Maribor. V postopku podaje soglasja je med drugim tudi pogodba za izdelavo idejne zasnove za urbani šport v Športnem parku Tabor.

V Službi za zaščito in reševanje so zaključeni javni razpisi za nakup šestih gasilskih vozil. 4 vozila so že predana uporabi, dve vozili pa bosta predani uporabi do konca letošnjega leta. Sicer je za investicije v finančnem načrtu službe predvidenih 150 mio tolarjev. Za nakup osebne in reševalne opreme za poklicne gasilce je namenjenih 30 mio tolarjev, 10 mio tolarjev je namenjenih za nakup osebne reševalne opreme za enote prostovoljnih gasilskih društev, 11 mio tolarjev pa za nakup reševalne opreme za Civilno zaščito.

Oddelek za gospodarjenje s poslovnimi prostori je objavil razpis za sanacijo poslovnega prostora na Koroški 21, za zamenjavo oken na Valvasorjevi 94 (Waldorfski vrtec) in za obnovo poslovnega prostora na Pobreški 6. V pripravi je razpis za sofinanciranje obnove fasad v starem mestnem jedru.

V oddelku za splošne in pravne zadeve so predmet javnega naročila med drugim tudi storitve objav v tiskanih medijih v letu 2005 in 2006 ter izvedba tečajev angleščine za zaposlene v mestni upravi. V službi za informatiko je med drugimi v teku razpis za posodobitev in razširitev strežniškega omrežja, posodobitev mrežne varnosti in varnosti podatkov, širitev terminalnega okolja ter za nakup računalniške opreme.


vodoravna delilna črta