Razpis celoletnih štipendij za nadarjene dijake in
vodoravna delilna črta
10.7.2003

Posamezniki, podjetja in ustanove lahko nakažejo sredstva v štipendijski sklad mestne občine Maribor.

Mestna občina Maribor tudi letos na podlagi 5. člena Pravilnika o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov Mestne občine Maribor razpisuje celoletne štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Maribor za šolsko oz. študijsko leto 2003/2004.

Na razpis se lahko prijavijo dijaki od vključno drugega letnika srednješolskega izobraževanja in študenti dodiplomskega študija od vključno drugega letnika, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

· prosilci morajo imeti stalno prebivališče v Mestni občini Maribor, · dijaki morajo dosegati najmanj prav dober splošni učni uspeh v preteklem šolskem letu, študenti pa poprečno oceno opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu najmanj 8, · študenti višjih letnikov na študiju v tujini morajo dosegati ocene, ki so primerljive z zahtevanimi ocenami v Republiki Sloveniji, · kandidati za štipendije morajo biti vsestransko dejavni, se odlikovati z visoko sposobnostjo in ustvarjalnostjo ter dosegati vidne rezultate na zunajšolskih področjih, · prosilci ne smejo biti v delovnem razmerju, prejemati nadomestila za brezposelne pri Zavodu RS za zaposlovanje, opravljati dejavnosti, imeti statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, imeti druge štipendije ali drugih virov dohodkov.

Kandidati dokazujejo posebno nadarjenost s potrdili o izjemnih dosežkih pridobljenih v zadnjih dveh letih: s tekmovanj, z bibliografijo objavljenih del, s potrdili o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, na umetniških razstavah ali koncertih, z dokazili o priznanjih in nagradah, pridobljenih na mestnem, državnem ali mednarodnem tekmovanju, in (ali) s priporočili profesorjev oziroma mentorjev. Pri izbiri bo upoštevan boljši učni uspeh oziroma višja povprečna ocena in vidnejši rezultati na zunajšolskih področjih delovanja. Ob enakih pogojih bodo imeli prednost kandidati z nižjim dohodkom na družinskega člana.

Prijave z vsemi potrebnimi dokazili naj oddajo dijaki najkasneje do 5. septembra 2003, študenti pa do 3. oktobra 2003. Število podeljenih štipendij dijakom in študentom določi komisija za štipendiranje po zaključku razpisa, ko bo poleg zagotovljenih proračunskih sredstev znana tudi višina sredstev, ki jih bodo prispevali donatorji. Razpis štipendij bo javno objavljen, najdete pa ga že lahko na spletnih straneh Mestne občine Maribor pod naslovom Razpisi.

Donatorje vljudno vabimo, da prispevajo sredstva na transakcijski račun mestne občine Maribor – TR - 01270-010000-8403, sklic 00 730000-0501-342000. Donatorska sredstva se zbirajo na proračunski postavki »štipendijski sklad Mestne občine Maribor. Za štipendije v šolskem letu 2002/2003 je 20 donatorjev prispevalo sredstva v skupnem znesku 11,450.000,00 tolarjev.

V šolskem letu 2002/2003 je bilo na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev podeljenih 35 štipendij; od tega 17 štipendij dijakinjam in dijakom in 18 štipendij študentkam in študentom, od tega 3 štipendije za študij v tujini.

Štipendija za dijaka je v šolskem letu 2002/2003 znašala 25.000,00 tolarjev mesečno, za študenta, ki študira v Republiki Sloveniji, je znašala 35.000,00 tolarjev mesečno, za študenta, ki študira v tujini, pa 45.000,00 tolarjev mesečno. Na začetku novega šolskega leta 2003/2004 bodo štipendije predvidoma revalorizirane.


vodoravna delilna črta