Odločba o določitvi Mestne občine Maribor kot imetnika lastninske pravice
vodoravna delilna črta

Datum objave:4.10.2021
Rok:19. 10. 2021
Kontaktna oseba:Višnja Pravdič, T: 02 2201213, E: visnja.pravdic@maribor.si
Odločba o določitvi Mestne občine Maribor kot imetnika lastninske pravice
 
Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve na podlagi 51. in 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 ZIUZEOP-A, 80/20 ZIUOOPE) ter 10. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/07, 13/10, 11/11, 20/12, 17/13, 8/14) v upravni zadevi določitve imetnika lastninske pravice izdaja po uradni dolžnosti odločbo, št. 4780-17/2021-29 z dne 30.9. 2021, v kateri je v 1.tč. izreka te odločbe ugotovljeno, da je Mestna občina Maribor lastnik nepremičnin, ID znak parcela 681 705/78 in ID znak 681 705/79, do celote (1/1) ter v tč.2, da parceli več ne predstavljata grajenega javnega dobra lokalnega pomena oz. splošne rabe.
 
Odločba je v prilogi.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  OBD-04102021_091713
vodoravna delilna črta