Odločba o določitvi Mestne občine Maribor kot imetnika lastninske pravice
vodoravna delilna črta

Datum objave:24.8.2021
Rok:8. 9. 2021
Kontaktna oseba:Višnja Pravdič, T: 02 2201213, E: visnja.pravdic@maribor.si

Namenjeno: splošni javnosti

 

Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve na podlagi 51. in 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 ZIUZEOP-A, 80/20 ZIUOOPE) ter 10. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/07, 13/10, 11/11, 20/12, 17/13, 8/14) v upravni zadevi določitve imetnika lastninske pravice izdaja po uradni dolžnosti odločbo, št. 4780-17/2021-24 z dne 23.8. 2021, v kateri je v 1.tč. izreka te odločbe ugotovljeno, da je Mestna občina Maribor lastnik nepremičnin, ID znak parcela 659 2840/5 in ID znak 659 2840/6, do celote (1/1).

 

Odločba je v prilogi.


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odločba
vodoravna delilna črta