Odločba o določitvi imetnika lastninske pravice in ugotovitve prenehanja statusa splošne rabe oz. javnega dobra.
vodoravna delilna črta

Datum objave:9.7.2021
Rok:24.7.2021
Kontaktna oseba:Višnja Pravdič, T: 02 2201213, E: visnja.pravdic@maribor.si
Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve izdaja na podlagi  51. in 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 ZIUOOPE) in 10. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/07, 13/10, 11/11, 20/12, 17/13, 8/14), po uradni dolžnosti v upravni zadevi določitve imetnika lastninske pravice, odločbo, št. 4780-17/2021-16 z dne 9.7.2021 v kateri je v tč. 1 izreka odločbe ugotovljeno, da je Mestna občina Maribor lastnik nepremičnin, ID znak parcela 681 570/3, ID znak parcela 681 570/4, ID znak parcela 681 585/2, ID znak parcela 681 513/3, ID znak parcela 621 1763/2, ID znak parcela 639 456/6, ID znak parcela 636 874/11 in v tč. 2 izreka, da navedene nepremičnine več nimajo statusa javnega dobra oz. splošne rabe.
 
Odločba je v prilogi.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odločba
vodoravna delilna črta